Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Mechelen 1656 1-2

Hallo,

Wie kan mij helpen met transcriberen?

Het gaat om laatste alinea (ongeveer halverwege) linkerpagina en de volledige rechter pagina.

 

Bvd!

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op za, 03/25/2023 - 08:56

Ydem den voorsz. Sporckmans als totten navolgende behoorlijck
gemachticht van Guiliamme van den Campe ende van Catherine
Sluyts, zijn huysvrouwe, bij hem behoorlijcken geauthoriseert
wesende, bij brieven van procuratien speciale in date den
27 Aprilis 1626 gepasseert voor den notaris mr. Jan Gheys
den Ouden (als hij leeffde) ende sekere getuygen, ons gethoont,
heeft bekendt dat hij om ende overmits de somme van vier
hondert carolus guldens eens, den voorn. Campe
ende sijn huysvrouwe getelt bij jouffrouwe Anna de
Carnijn, weduwe wijlen joncheer Roberts van Hooff,
wel ende wettelijck vercocht heeft aen de voorsz. jouffrouwe
Anna de Carnijn vijffentwintich carolous guldenen
jaerlijcke ende erffelijcke rente, elcken gulden van-
dien tot veertich grooten vlaems gelts gerekent, losbair
den penninck sesthien, te heffene altijt opten 27 /
Aprilis, waeraff d'ierste jair van betaelinge gevallen is den
27 Aprilis 1627, op ende aen de voorn. Guilliams ende
zijne huysvrouwe persoonen ende goederen, meubelen ende
immeubilen, present ende toecomende, ende specialijcken op
ende aen een huys meter stallinghe, gronde ende toebehoorten,
gestaen ende gelegen in de Gheytestraete alhier, tusschen
Rombout Zuetens erve ter eendre ende Gillis van Borghen erve
ter andere sijden, comende achter tegens d'erve van de voorsz.
Vanden Berghe, bij coope vercregen den 27 July 1627 van
Franchois, Jacques ende Caerle van den Campe a duo m.
waranda op achtien guldenen 16½ stuyver in diversche items
daer jairlijck ende erffelijck vooruytgaende sonder meer.

Ydem mr. Jacob Sporckmans, notaris, als om tghene
naebeschreven staet te doene onwederroepelijck tgemachticht van
Nicolaes Glorie, grootwercker ende poorter deser stadt, bij
brieven van procuratien speciale in dato den lesten Aprilis
lestleden gepasseert voor den notaris Huybert Sporckmans
ende sekere getuygen, ons gehtoont, heeft bekendt dat hij om
ende overmits de somme van vierhondert carolus guldenen
eens den voorsz. Glorie getelt, den eersten penninck metten
lesten, bij jouffrouwe Anna de Carnijn, weduwe wijlen
joncheer Roberts van Hooff, wel ende wettelijcken vercocht
heeft aen de voorsz. jouffrouwe Anna de Carnijn vijffentwintich
carolus guldenen, jairlijcke ende erffelijcke rente, elcken
gulden vandien tot veertich grooten vlaems gelts gerekent,
altijt vrijende, exempt van alle 10, 20, 30 100e mindere off
meerdere penningen ende voorts van alle andere lasten ende
impositien alreede gestelt, nyettegenstaende eenige placcaeten ter
contrarieen, losbair den penninck sesthien ende metten
verloope naer rate van tijde, mits den rentheffere van deselve
lossinge seste weken tevoren te veradverteren, te heffene altijt
opten lesten Aprilis, waeraff d'ierste jaer van betaelinghe

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.