Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Manslagh 1676

Hulp gevraagd bij de transcriptie van bijgaand document

Reacties (3)

Stan de Jongh zei op di, 03/01/2022 - 13:37

Alhoewel de bovenstaande pagina ook bij het dossier hoort ging het eigenlijk om bijgaand document

Geert Ouweneel zei op di, 03/01/2022 - 14:51

gestoocken ende gequest
hebben, dat hem den
reusell uyt den buyck
liep.
Dede daertegens eerst
ende vooraff, ende dat
onder alle seggen, dat hij
gedetineerde een ingesete-
ne Ampts is ende der-
halven hadde den
heere kleger vermeynt
yets tot sijne laste
dus aengaende te
hebben.

Gesien bij mijn Heeren Schepenen
der stadt Salt Bommel de ticht met de
documenten tot littera E, bij ofte vanwegen des
scholtes, betredende de plaets des heere cleger,
ende aenlegger op den 18 September lestleden aen hem
overgegeven op ende tegens Hendrick Struyck, tegen-
woordich gevangen en gedetineerden alhier op den
raethuyse, gesien tot dien de antwoorde bij ons van-
wegen den gevangen en gedetineerde op den 21 derselver
maent daertegen ingedient, met een stuck annex
ende op all wel ende rijpelijck geleth, mijn heeren
schepenen verhoudende voor alsnogh de scherper examinatie,
appoincteren, dat den heere cleger tegen de ingediende
antwoorde t'en naeste sal hebben te repliceren, de kosten
tot naerder decisie reserverende. Actum

Ed. Achtbare Heeren,
Is t'advies van de ondergeschrevene, dat Ued. Achtbaerheden
in de voorsz. saecke vermogen te appoincteren als
boven, ende dat om redenen dat een officier een gevangen
ingelaeten hebbende in een ordinaris proces ondertusschen
geen scherper examinatie mach werden versocht, voor-
dat het in staet van wijsen is gebracht, soude
heel anders sijn soo den gevangen op articulen
gehoort ende geëxamineert hadde geweest, ende dat
den heere cleger daertegen dan hadde geëm-
ployeert alle sijne bewijsen ende bescheden in
welcken gevall men volgens de hedensdaeghse
pracktijcke gewoon is de scherper examinatie tegen
een gevangen te versoecken, waerop dan wert
gedisponeert ofte in ordinaris proces geadmitteert

 

Stan de Jongh zei op di, 03/01/2022 - 15:53

Beste Geert,

Hartelijk dank voor de transcriptie.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.