Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Magdalena Vaillant

Wallerant Vaillant was een revolutionair op het gebied van de zgn Mezzotint . Zijn vader was Jean Vaillant ,zus van Magdalena Vaillant de moeder van Antoni Waterlo. Beide geboren in Lille. Waterlo en Vaillant zijn 2 beroemde etsers uit één familie. Beide zijn ook in  Amsterdam  gaan wonen. Wat kunt u uit het onderste gedeelte van de brief halen ?

groet,   Valentijn

Reacties (11)

Otto Vervaart zei op wo, 12/13/2023 - 10:30

Beste Valentijn, eerst maar even de precieze bron gemeld, Stadsarchief Amsterdam, toegang 5075, Notarissen, inv.nr. 9578, bladzijde 624, scan 129. De naam Wallerant zie ik niet in deze akte. Ik ga niet proberen om sneller of beter dan Geret of René deze akte van 7 april 1642 te ontcijferen...

valentijn zei op wo, 12/13/2023 - 16:26

Klopt hr. Vervaart,

Ik probeer zoveel mogelijk brieven te verzamelen van etsers uit de kring van familie van Antoni Waterlo. Jean Vaillant had 3 zonen die allen etsers waren. Wallerant was de beroemdste en was een neef  van Antoni. Hij moet heel veel hebben geleerd van hem omdat Wallerant zo’n 18 jaar jonger was .  Geret of Rene  moeten deze brief niet ontcijferen. Al is het natuurlijk wel fijn  .  :)

Otto Vervaart zei op wo, 12/13/2023 - 17:16

Beste Valentijn, dat jouw jacht op informatie rond de families Vaillant en Waterloo doorgat is me volstrekt duidelijk! Deze akte noemt Jan Waterloo, hij ondertekent als Jean Watrelo. Er is sprake van een erf nabij of aan de Anjeliersgracht. Er wordt verwezen naar een eerdere notariële akte van 8 december 1640, en het gaat om een bedrag van 1600 gulden waarbij sprake is van een custingbrief, een schuldbekentenis.

Vanochtend heb ik een poging gedaan om deze tekst met behulp van Transkribus, https://readcoop.eu/transkribus/public-models/ online te ontcijferen, maar zelfs de sterkste gecombineerde modellen voor Nederlandse bronnen als The Dutchess en Dutch Notary - van het Stadsarchief Amsterdam zelf - komen niet erg ver met deze akte.

René van Weeren zei op do, 12/14/2023 - 09:22

Alvast een poging, al ontbreekt er nog wel wat, vooral in de eindregels en is het in de rechtermarge af en toe <aanvullen> wat verloren is gegaan.

Op huyden den sevenden dag d[er] maendt aprilis
des jaers 1642 is voor mij, Bl Bl, bij den Hove van
Holl[an]d geadm[itteert] publ[icq] not[ar]is, te Amst[er]dam resid[erende] en[de] de naerge[noemde]
get[uygen] p[er]soonl[ijck] geco[m]p[areer]t Magdalena Vaillant, wonende alhier ter
stede, ende gelede van Jan Waterloo, haeren soon #hiertoe p[rese]nt en[de] / stipuler[ende], wel
beth[ael]t en[de] voldaen te zijn van alsulcke so[mm]e van 1600 g[u]l[den] als <woord verdwenen>
bij hun seeck[eren] custingbrief van een erf, gelegen acht[er] t <huys>
van haer comp[aran]te, staen[de] op d' Angeliersgracht daer de lack<moes>
meulen uythanght, bij den v[oor]sz[eyde] Jan Waterloo aen haer <woord weggevallen>
pleen gehadt op den achtsten dec[em]ber 1640 voor de heren Jan Banningh
en[de] Jan van de Pol, schepen[en] deser stede, derselven jan Wa<terloo>
en[de] sijne erfgen[aemen] oversulcx d[er]af volend[lijck] an voirsz[eyde] <woord weggevallen>
desen quitte[rende] bij desen. ... aldus gedaen bij mij etc.
.... .... Jan van Wijckersloot als get[uygen]
hiertoe ............

valentijn zei op do, 12/14/2023 - 14:47

Heel hartgelijk bedankt heer van Weeren.

groet,

Ik heb er nu nog één.  :)

Valentijn

René van Weeren zei op do, 12/14/2023 - 19:54

En die volgt nog?

valentijn zei op vr, 12/15/2023 - 03:17

Ja, die ligt hier klaar.

Het gaat om deel 2 uit de linkerpagina. Hier staat in regel drie waterlo (welke ?)  en regel 5 Magdalena Vaillant. 

Ik zei eerder dat ik jullie hulp zeer waardeer en als ik er geen tegenprestatie voor mag geven dan kan ik niet anders zeggen. Jullie hebben veel voor mij gedaan en ik stel dit zeer op prijs.

valentijn zei op vr, 12/15/2023 - 03:32

Ik heb de scan in read coop gegooid. Ik kom er nog niet uit ,maar in deze pagina staat wel iets leuks.

ER STAAT EEN VAN NEDERLANDS BEKENDSTE PERSONEN IN .

Hij is bekender dan Johan Cruijff of Willem Alexander.

Jaarlijks fotograferen zo'n 2 miljoen mensen hem !

Het gaat over Frans Banningcock    , ja ja de hoofdpersoon van de Nachtwacht

Otto Vervaart zei op vr, 12/15/2023 - 10:32

Altijd leuk om een historische BN'er in het echt te ontmoeten! Frans Banning Cocq fungeert hier met Jan van Heemskerk als schepenen van Amsterdam die deze akte bekrachtigen op 4 april 1642 (Stadsarchief Amsterdam, toegang 5062, Kwijtscheldingen, inv.nr. 39, f. 102v (scan 105, afbeelding A09142000110). De index van het stadsarchief meldt correct dat hier Jan Waterloo en Margareta Vaillant genoemd worden. Jan Waterloo verkoopt haar een bebouwd erf nabij de Anjeliersgracht. Er wordt een bedrag van 300 gulden kwijtgescholden. Dit cursieve schrift is wat regelmatiger dan dat van de vorige akte die je hier aanreikte, maar wel een typisch voorbeeld van schrift in de zeventiende eeuw met veel krullen... In de marge wordt verwezen naar een akte d.d. 8 december 1640.

René van Weeren zei op vr, 12/15/2023 - 11:19

Wij, Frans Banning Cocq ende Jan van heemskerck,
schepenen in Ams[terdam] etc. oircond[en] en[de] kennen dat voor
ons gecomp[areer]d is Jan Waterloo, ende geliede
v[er]coft, opgedragen en[de] quijtges[cholde]n te hebben
Magdalena Vaillant, zijn moeder, 't erve en[de]
timmeringe, gelegen op de Angeliersgraft,
naerder uytgedruct in den brieve van quijts[chelding]e
daerdeur etc. Ende hij comp[aran]t geliede etc. sodat
hij daeromme belooffde (onder 't v[er]bandt van
alle zijnder goed[ere]n, roer[ende] etc') 't v[oor]sz[eyde] erve ende
timmeringe te vrijen en[de] vrij te waren. Jaer en[de] dagh
als men in gel[ijcke] schult is te doen en[de] alle oude
brieven aff te nemen, Sonder arge etc. In oirconde etc.
den 4e april 1642.

linker marge:

v[er]coft f 300

De quijts[chelding]e hier
geroert is bij dese
coopster v[er]leden aen
dese v[er]cop[er] den 8e
decemb[er] 1640

valentijn phijffer zei op vr, 12/15/2023 - 14:21

Weer heel hartelijk bedankt. Magdalena Vaillant is de moeder van Anthonie Waterlo en broer van Jan.

Leuk en aardig,  maar met Frans wordt het ineens veel leuker.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.