Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Liquidatie / schuldbekentenis 1761

In navolging van gisteren hierbij nog een schuldbekentenis van Arij Jacobs Neef. Deze komt uit 1761, en bevat een voorbedrukt stuk tekst. Dat maakt de transcriptie uiteraard een stuk eenvoudiger, maar helaas zijn sommige handgeschreven stukken tekst nogal lastig te lezen, zodat ik de transcriptie toch niet heb kunnen voltooien.

Wie kan de ontbrekende delen, welke onderstaand gemarkeerd zijn in geel, aanvullen (al was het maar gedeeltelijk).

 

Ik heb gevonden:

Liquidatie

Tussen mejuff(rou)w d(e) wed(uwe) Bernard …. Sam &

Arij Jacobs Neve & huijsv(rou)w

…. a ƒ300 gesloten a(nno) 1751

blijft in zijn geheel van obligaties

dus ….

gelijk de cessie van actie ten re-

guarde van de ƒ124:15 …..

Kelfkens …… mede

…. dus alleen ver-

…. de verdre preten-

sien renten gel….

Arij Jacob Neve & zijn v(rou)w

zijn dan debet

De waeren renten van ƒ300 op de obligaties

voorgem(elt) 6 feb(ruarij) 1751 inge[ge]gaen

tot vers(chijnen?) …. 1761 10 jaren a 15 pt ƒ 150. -. -

Rente van de…. 4-15 ingegaen van

1757 tot nov 1760 incluijs 3 jaren

a ƒ6:5                                                                   ƒ 18.15. -  //

                                                                              ------------

                                                                              ƒ 168.15. -

 

Aanvan intussen betaeld                                  ƒ   14.16. -

koste                                                                     ƒ     1.16. -

1756  17 julij gelt gehad                                   ƒ   24.10. -

tot …..                                                                  ƒ   12.  5. -

nog                                                                        ƒ     6.  3. -

vulsters & dragers                                              ƒ     2.  5. 8

1757 vulsters                                                      ƒ     -.18. -

dragers                                                                 ƒ     -.  5. 8

…….                                                                     ƒ   18.  -. -

tot de …. 1760                                                   ƒ     5.15. -

                                                                              --------------            

Somma totael                                                     ƒ 255. 9. -

 

Waertegens Arij

Jacob Neve toont

Ingelt van d’overledene                                    ƒ  5.  5.  -

van…….[kens]                                                   ƒ  5.  4.  -

2 […en] turf                                                        ƒ 22. -.  -

1[sch…slegte] dito                                             ƒ 11. -.  -

3 …..turf                                                                              ƒ 43. -.  -

1758   60 pak                                                     ƒ 39. -.  -

1759   59 sak                                                      ƒ 39.13. -

1760   55 sak a 14 st(uijvers)                          ƒ 38.10. -

                                                                                             

                                                                              ƒ203. 12. -

 

Welke so(mm)e afgetrokken

soo blijft

over sulcx Arij Jacobsz Neve

en zijn huijsvrouw ….[het saldij?}                                

aan de wed(uw)e van                                        ƒ 51.17. -

 

Compareerde voor mij //

Nicolaes de Graef, notaris etc. en de volg(ende)

getuijgen vervolgens

Arij Jacobsz Neve, in huwelijk hebben-

de Lijsje Jans van Eijk en deseleve Lijsje

Jans van Eijk wonende te Maersseveen.

Verklarende wel en deugdelijk schuldig te zijn aan

en ten behoeve van juffrouw de weduwe Bernard

Sam (behalven ’t capitael van ƒ300.-.- en de ….

 ….…   schout Kelfkens  ……………… so(mm)e van ƒ 124.15).

Een somme van eenenvijftigh gulden seventien st(uijver)s,

spruijtende uijt zake van de voorgem(elte) Liquidatie en-

de afrekening,

renuncierende derhalven de exceptien van niet genote waerde,

en alle andre deze contrary. Belovende van de voorn. Hooft-

zomme interesse of renten te betalen jegens vijf percento

van ’t hondert in ’t jaar, ingang nemende met dato deses,

en tot de opbrenging te geduren, welks opbrenging en restitutie

zal konnen, mogen en moeten geschieden mits den andere

een maend te voren waerschouwende //

Tot nakomingh en voldoeningh verbinden de comparanten

niet alleen hare persoonen en goederen, deselve onderwer-

pende de judicature van alle Heeren, Hoven, Rechteren

en Gerechten, specialijk den Ed(ele) Hove en Gerechte der stad Utrecht,

maer constituerende benevens dien Hendruik van Dam, Procureur

voor den voorn(oemde) Ed(ele) Hove en Dirk van Lobbrecht, Procureur voor

opgemelte Ed(el) Agtb(are) Gerechte der Stad Utrecht, en allen verdre

of andre Procureurs in der tiyd aldaar postulerende teramen*) en

elk bysonder, omme dese des begeerd aldaar te doen reïtereren,

renoveren, bekennen en hen comparant in den inhoude vry-

willig te doen en laten condemneren onder belofte van approbatie.

Aldus gepasseerd t’Utrecht ter presen-

tie van Adrianus van den Bosch

en Georg Carel Falk als getuijgen op den

14 meert 1761

{A. v.d. Bosch}                   {AIИ, is ’t merk van Arij Jacob Neve}

{G.C. Falck}                        {Lijsjen Jans van Eijk}

                {N. de Graef, not(ari)s}

 

*) typo: dit dient tesamen te zijn

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op za, 02/13/2021 - 10:47

Verbeterd en aangevuld:

 

Liquidatie
Tussen mejuffrouw de weduwe Bernard Sam en
Ary Jacobs Neve en huysvrouw
t'capitael a ƒ300 gesloten anno 1751
blijft in zijn geheel van obligaties
dus        memory
gelijk de cessie van actie ten re-
guarde van de ƒ124:15 aen den secretaris
Kelfkens betaeld mede    memory
Werdende dus alleen ver-
rekend de verdre preten-
sien renten geleende capitael

Arij Jacob Neve en zijn vrouw
zijn dan debet
De waeren renten van ƒ300 op de obligatie
voorgemelt 6 februari 1751 ingegegaen
tot verschenen februari 761 10 jaren a 15 pt ƒ 150. -. -
Rente van desen 4-15 ingegaen November
1757 tot nov 1760 incluys 3 jaren
a ƒ6:5                                                                   ƒ 18.15. -  //
                                                                             ƒ 168.15. -

Aanvan intussen betaeld                                  ƒ   14.16. -
kosten                                                                 ƒ     1.16. -

1756  17 july gelt gehad                                   ƒ   24.10. -
tot accijs                                                            ƒ   12.  5. -
nog                                                                        ƒ     6.  3. -
vulsters en dragers                                              ƒ     2.  5. 8
1757 vulsters                                                      ƒ     -.18. -
dragers                                                                 ƒ     -.  5. 8
Accijs                                                                   ƒ   18.  -. -
Tot de accijs 1760                                              ƒ     5.15. -
Somma totael                                                     ƒ 255. 9. -

Waertegens Arij
Jacob Neve komt
In gelt van d’overledene                                    ƒ  5.  5.  -
van juffrouw Auskens                                            ƒ  5.  4.  -
2 schouwen turf                                                  ƒ 22. -.  -
1schouw slegte dito                                             ƒ 11. -.  -
3 schouwen turf                                                    ƒ 43. -.  -
1758   60 pak                                                     ƒ 39. -.  -
1759   61 sak                                                      ƒ 39.13. -
1760   55 sak a 14 st(uijvers)                          ƒ 38.10. -    ƒ 203.12.-                                                                                         

Welke somme afgetrokken
soo blijft
over sulcx Ary Jacobsz Neve
en zijn huysvrouw schulidig
aan de weduwe de somme                                         ƒ 51.17. -

Compareerde voor mij //
Nicolaes de Graef, notaris etc. en de volgende
getuygen vervolgens
Ary Jacobsz Neve, in huwelijk hebben-
de Lijsje Jans van Eyk en deselve Lijsje
Jans van Eyk wonende te Maersseveen.
Verklarende wel en deugdelyk schuldig te zijn aan
en ten behoeve van juffrouw de weduwe Bernard
Sam (behalven ’t capitael van ƒ300.-.- en de uyt-
geschoten penningen aen schout Kelfkens  de somme van ƒ 124.15).
Een somme van eenenvijftigh gulden seventien stuyvers,
spruytende uyt zake van de voorgemelte liquidatie en
afrekening,
renuncierende derhalven de exceptien van niet genote waerde.
En alle andre deze contrary. Belovende van de voorn. Hooft-
zomme interesse of renten te betalen jegens vijf percento
van ’t hondert in ’t jaar, ingang nemende met dato deses,
en tot de opbrenging te geduren, welks opbrenging en restitutie
zal konnen, mogen en moeten geschieden mits den andere
een maend te voren waerschouwende //
Tot nakomingh en voldoeningh verbinden de comparanten
niet alleen hare persoonen en goederen, deselve onderwer-
pende de judicature van alle Heeren, Hoven, Rechteren en
Gerechten, specialyk den Edele Hove en Gerechte der stad Utrecht.
Maer constituerende benevens dien Hendruik van Dam, Procureur
voor den voornoemde Edele Hove en Dirk van Lobbrecht, Procureur voor
opgemelte Edele Agtbare Gerechte der Stad Utrecht, en allen verdre
of andre Procureurs in der tyd aldaar postulerende teramen*) en
elk bysonder, omme dese des begeerd aldaar te doen reïtereren,
renoveren, bekennen en hen comparant in den inhoude vry-
willig te doen en laten condemneren onder belofte van approbatie.

Aldus gepasseerd t’Utrecht ter presen-
tie van Adrianus van den Bosch
en Georg Carel Falk als getuygen op den
14 meert 1761.
A. v.d. Bosch
AIИ, is ’t merk van Arij Jacob Neve
G.C. Falck                        
Lijsjen Jans van Eyk
N. de Graef, notaris

*) typo: dit dient tesamen te zijn

Louis v. V. zei op za, 02/13/2021 - 11:17

Geert, hartelijk dank voor de aanvullingen en verbeteringen.

Ik kon al de missende woorden - dank zij uw input - nu redelijk makkelijk teruglezen in de acte.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.