Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Linschotens in 1653

Dear all,

I am trying to decipher this act : httpspublic://forum/node-2276/161.1963 F 33 29:10:1653 Linschotens.jpghdl.handle.net/21.12115/NL-DtAD16472532

for various reasons, one of which is trying to sort out the Linschoten family legacy. Thanks in advance for any help you provide! 

Reacties (3)

JJ Johnson zei op ma, 08/17/2020 - 16:18

This one appears to be related as far as I can tell, from July 1653--three months earlier.

Geert Ouweneel zei op di, 08/18/2020 - 09:00

Op den 29en October 1653 compareerder voor mij Johan van
Ruiven, openbaer notaris, bij den Hove van Hollant geadmitteert, tot Delft residerende, present
den ondergeschreven getuigen, Eduwaert Nikolsen, goutdraettrecker, out ontrent veertich jaren, ende Cornelis    
Jansz van der Linden, out ontrent tweeenveertich jaeren, dewelcke bij waere worden in plaetse van
eeden ter instantie van Jannitgen Willems Linschoten, weduwe wijlen Floris Jacopssen,
... getuigen hoe waerachtig is, namentlijck eerst den comparant Nickelson, dat hij ontrent vier
jaren geleden, sonder den precysen dach off maent onthouden te hebben, van Annitgen Willems,
wonende in Haerlem van Willem Willemsz van Linschoten ende niet van Machtelt
Willems van Linschoten, dochter van de voorn. Willem van Linschoten (Annitgen Willems
naer t'haren huis diversche malen om de betaling geweest te hebben, heeft ontfangen
de somme van tien gulden, die de voorn. Annitge Willems nevens de requirante
aengenomen had aen den attestant te betaelen ende voldoen, getuigende hij attestant
van der Linden dat hij van de voorn. Machtelt van Linschooten vanwegen de requirante ontrent ander-
halff jaer geleeden, sonder den precisen dach off maent onthouden te hebben, heeft
ontfangen drie gulden vijff stuyvers die hem over huishuer van den requitrante waren compe-
terende ende dat de requirante aen hem attestant diversche malen voor dato van het ontfangen
van deselffte drie gulden vijff stuyvers heeft gesecht dat sij met de voorn. Mach-
telt van Linschoten hadde gereeckent een post over diversche pertijtgens, bedragende
twaelff guldens ende dat voorsz. drie gulden vijff stuyvers in de voorsz. twaelff
gulden mede gereeckent was, getuichde mede dat hij de voorsz. drie gulden vijff stuyvers
van voorn. Machtelt van Linschoten ontfangen tegen haer heeft gesecht, waerom hebie
mijn ende mijn kint soo lang laten naelate? daerin met jou merry? denoterende        ?
daermede de ...de drie gulden vijff stuyvers al affgerekent hebt
onder andere partijtgens.
Wijders niet getigende presenteert de attestante tgeene voorsz. des noot nader
te sullen verclaren. Actum ter presentie van Adriaen
van Son ende Johannes Spoors als getuigen ten desen versocht.
Edward Nicolson
Cornelis Jans van der Lynden
Johannes Spoors
B. van Son
Jan Ruiven nots. pub.

Summary: The two witnesses, Edward Nicolson and Floris Jacobs attest, asked by Jannitgen Willems Linschoten, taht the received some money from annitgen Willems, who lived in Haarlem. Edward rteceiver 10 guilders and Floris 3 guilders 5 stivers.


Op den 4en July 1653 compareerdt voor mij Johan van Ruiven,
openbaer notaris, bij den Hove van Hollant geadmitteert, tot Delft residerende, present
de ondergeschreven getuigen, Jacobus Balbiaen, Lijsbet Balbiaens, weduwe wijlen Aernout
van Hasselt, Maria Balbiaens, weduwe wijlen mr. Jacop des Pree, in sijn
leven advocaet voor den Hove van Hollant, vervangende ende haer sterckmaeckende voor Aellert
Balbiaen, Judich Balbiaens ende Edewert van Sonnevelt, getrout met Weintgen Balbiaens, hen comparanten
broeder ende suster, samen kinderen van Adriaen Jacopssen Balbiaen ende Maria Willems
van Linschoten, haer vader ende moeder zaliger, sonder nochtans haer te adscriberen te wesen
erffgenamen van de voorn. hun ouders, getuigen sij comparanten van bijden wel expresselijck
sijn protesterende ende verclaertden de voorn. comparanten dat Maria Willems van Linscho-
ten, haer moeder zaliger, in haer leven voor den Hove van Hollant in cas van reformatie proces
hadde geintenteert contra capitein Willem Pentlant, welck proces voor de voorsz. Hove
alsnog hanght ongedecideert ende alsoo de heere Dirck Lucassen, schepen der
stadt Leiden noch een merckelijcke somme van den boedels van hen compranten
ouders is competerende ende tegelijck bij sententie in de voorsz. saecke soude in oge werden gepractiseert,
sij comparanten in qualite ende ten einde voorsz. te constitueren ende machtich te maecken, sulcx doende
bij desen sr. samuel Vilders, procureur voor den voorsz. Hove, specialijkcen omme het voorsz.
proces contra capitein Willem Pentlant, omme te weerleggen ende daerinne
alles te doen tgeen gerequireert mochte werden, niets ge-eximeert, alles met belofte van
approbatie ende rectificatie onder verbande ende subjectie als naer rechten. Actum ter
presentie van Simon Pietersz van der Laen ende Aert Anthonissen van Reu...
als getuigen ten desen versocht.
Jacob Ballyaen
Lijsbet van Bastel
Maery Pup
Symen van der Laan
A. Anttonnissen
J. van Ruiven nots. pub.

Summary: The late Adriaen Jacobusz Balbiaen and his late wife Maria Willems van Linschoten had six childeren: Jacobs Balbiaen, Lijsbet Balbiaen (widow of Aernout van Hasselt), Maria Balbiaen (widow of Jacob des Pree), Aellert Balbiaen, Judich Balbiaen ands Weintgen Balbiaen (widow of Eduard van Sonnevelt).
Maria Willems van Linschoten had for the Hof van Holland a lawsuit against captain Willem Pentlant. The case is still undecided. They authorise a lawyer, Samuel Vilders, to represent them in court.

 

JJ Johnson zei op di, 08/18/2020 - 15:49

How wonderful. Brilliant! Thank you so much, Geert Ouweneel!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.