Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Leidse acte

In het archief van Erfgoed Leiden vond ik bijgevoegde acte, die ondertekend is door mijn voorvader Petrus Geesteranus.

Ik kan wat losse woorden lezen, maar wil eigenlijk graag weten wat er precies allemaal in de acte staat. Is er iemand die me dat kan melden?

Alvast dank!

Groeten,

Anneloes

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 07/29/2020 - 07:55

Op huyden den vijfden Octobris des jaers 1649
compareerden voor mij Frans Doude, openbaer ende bij den Hove van
Holland op de nominatie der stad Leiden geadmitteerd notaris, binnen der-
selver stede residerende, ende de getuygen onder genomineerd, Petrus
Gesteranus, medicina doctor, weduenaer van wijlen Maria de
Neyn, ter eenre, ende Gijsbrecht dela de Sous, bakker, als special
procuratie hebbende van domino Nannio Geesteranus, prothomedico
der stad Alkmaer, blijkende bij de procuratie bij denselven daervan
binnen de voorsz. stad Alkmaar op den derden September laetstleden voor den
notaris Pieter Fransz. [open plek] ende sekere getuygen gepasseert ten verlijde
deses vertoond ende voorgelesen, mitsgaders Cornelis Neyn, advocaet
voor den Hove van Holland, wonende in Schravenhage, beide in dien qualiteit
als testamentaire vooghden over Pieter ende Anna, minderjarige
soon ende dochter respective van de voorsz. Maria de Neyn, gewonnen
bij den gemelten eerste comparant, ter andere zijden, diewelcke
te kennen gaven ende verklaerden met den anderen naer rijpe deliberatie
ende overlegginge van alles dat te delibereren ende te overleggen stond
ende insonderheid naer behoorlijcke opmerkinge van de jegenwoordigen staet
ende gelegendheid van de voorn. Petro Geesterano hinc inde* veraccor-    
deerd ende verdragen te zijn dat hij Petrus Geesteranus de
voorsz. sijne twee kinderen onderhouden sal in eeten, drincken, kleederen
ende alle tgunt tot de alimentatie behoord, houdende deselve ter schole,
mitsgaders op sodanige studie ofte eerlijk handwerck als in tijden ende
wijlen oirboirlijk bevonden werden sal, ter tijd toe deselve sijne kinderen
gekomen sullen sijn ten ouderdomme van vijf ende twintich jaren, ofte
eerder ten huwelijken state, ende dat hij deselve alsdan naer sijne
gelegendheid ter eere uitsetten sal ende daerenboven aen henluyden tesamen
uitkeeren de somme van tweeduisend caroli guldens van 40 grooten
tstuck eens, maer bij het afsterven van een van de twee kinderen
aen de lanxtlevende derselver maer vijftienhonderd gelijke guldens eens,
in voldoeninge van haer moederlijke erffenisse,
ende dat sij mitsdien daermede sullen hebben te nemen contentement,
sonder dat sij vermogen sullen den voorsz. haren vader ter sake van hare moederlijkce
goederen tot meerder te vergen ofte hem staet ende inventaris van sijnen
boedel af te eysschen, ofte eenige moeyenisse ter wereld meerder te doen,
belovende sij comparanten tvoorsz. haer accoord elk in den sijnen te
sullen naerkomen ende achtervolgen naer sijnen forme ende innehouden, onder
verband naer rechten daertoe staende ende versoekende dat bij mij motaris
hiervan gemaekt ende geëxpedieerd sullen werden een ofte meer actens
in behoorlijcke forme. Aldus gedaen ende gepasseert binnen de voorsz. stad
Leiden, ten huise mijns notaris, ter presentie van Jan van Groenendijcq
ende Jasper Houcq, beyde als geloofwaerdige getuygen hier-
toe versocht.
Petrus Geesteranus
Ghijsbert de la de Sous
Jan van Groendijck
D. Neyn
Jasper Houck
F. Doude nots. pub. 1649

* hinc inde: van beide kanten, wederzijds

Anneloes Maas Geesteranus zei op wo, 07/29/2020 - 12:04

Dank Geert! Dankzij jouw hulp is er weer een stukje van het leven van mijn voorvader Pieter Geesteranus ingekleurd! Pieter kreeg met deze acte de zorg voor zijn twee jonge kinderen nadat zijn vrouw was overleden. Helaas stierf 1 van twee nog geen vier weken later. Wat een droefenis!

Groeten,

Anneloes

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.