Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Leids accoord 1325

Deze acte gaat over een overeenstemming welke bereikt over een geschil m.b.t. kapelrieën in de Leidse St. Pieterkerk tussen de Duitse orde enerzijds, en de stichters van deze kapelrieën (waaronder mijn voorouder Geye Gouburghsz) anderzijds.

Omdat de kwaliteit van de scan goed is, en de acte netjes is geschreven, is het me gelukt een groot deel te transcriberen, maar niet helemaal. Wie kan de ontbrekende delen aanvullen, en...klopt mijn transcriptie?

Dit heb ik gevonden:

“… Jan van den Rine Scoute Dieric van der Dobben, Jan van der Breggen, Tomasz Jans sone Heyne [milde], Reynier Gouburghs sone, Ghereit Heyne [votiers] sone en ian van Brabant, scepenen, Willem van der Are, Hughe van der Brugge, Pieter Gouburghs sone en Dieric Vrancks sone […] van der [porten] van Leyden [maken] cont alle luden dat wi bi v[er]zoeke van [zommen] onsen poorters die capelrie gheset hebben [..] Pieterskerke te Leyden te [verdiene] daer si of verstonden dat die landcomelduer van duytschenhuys tot Utrecht die gifte of [genen] wilden om dat sine pape dier kercke ghebruke ende want onse porters v[er]sekert wilden weten dat si en haer erfname die ghifte van de capelrie […] si wilden se in anderen kercken doen [verdienen] dat onser porter vorseyt een groot [asterdeel] gheweest sonde hebben waerome wi sende hen dieric onse prochipape dieric van haerlem en hughen van der brugghe onse porter tot Utrecht en de land comelduer en de huyscomelduer en an den ghemene […] van den duytschenhuyse ende deden te dese toghen ende deden hem bidden dat so onse stede ende onse porters vorseyt daer of in [..] zetten. Onse porters vorsz brochten ons weder antworde dat die landcomelduer van huys was en dat die huyscomelduer met den ghemene [..ente] [zegheden] dat die landcomelduer cortelike thuys come soude en dat si hem daer op ghemeneliken beraden souden en die landcomelduer soude come tote Leyden en ons ene antworde daerop gheven. Daer na quam een eersaem man he[tende] Jan van Hoenhorst landcomelduer van der balien van den duytschenhuyse [antrecht] tote Leyden des Saterdaghes van onser Vrouwe Dach ter lichtemisse en gaf [orlof] in onse teghenwordichede om bede willen ons liefs heren des […] van heyneg[ouwen], van Holland, van Zeeland, en heer van Vriesland, bi v[er]soeke van ghevaerde alewins sone en om onser bede willen wi v[er]soeke van alrehanden luden van onsen porters van Leyden vor hem en vor sijn […ent] van Utrecht bi [goid denken]. Onse prochiepape [haren] dieric van Utrecht hare Andries van Leyde ende [heyn?] Willems van Dordrecht diere jeghewordich ware alse dat[…] hen Pieter van Leyden vier capelrien, hare Heyne kinderen, Katerine Poes capelrie, heer Hughe en heren Bertholoemeus van Leyderdorp twee capelrien, Gheraerd Allewiins soens capelrie en Gheye Gouburghz soens capelrie verdienen zal daghe[..] ,,,, te Leyden in alle maniere als die capelrien gheset sin en dat die erfname daer of […] die gifte van de capelrien behouden en [gheven[ zullen sonder arghenlist behouden der moder[…] in allen anderen poynte haer recht en dese poynte voirz zeghe[lde] hi vor ons dat hi dede met […] en met ghemene [overeendraghen] van sine [convente] van Utrecht en want wi hier over waren zoe hebben wi desen brief beseghelt met onsen ghemene poortseghele in kennesse van alle [dighen] … Leyden des zonnendaghes vor ons vrouwe dach te Lichtmisse int iaer ons heren .. en twintich."

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 06/01/2020 - 11:29

Mijn vewrbetering/aanvullingen zijn met geel gemarkeerd.

Wi Jan van den Rine Scoute Dieric van der Dobben, Jan van der Breghe, Tomasz Jans sone Heyne [milde], Reynier Gouburghs sone, Ghereit
Heyne [votiers] sone en ian van Brabant, scepenen, Willem van der Are, Hughe van der Brugge, Pieter Gouburghs sone ende Dieric Vrancken sone
raetslude van der [porten] van Leyden [maken] cont alle luden dat wi bi v[er]zoeke van [zommen] onsen porters die capelrie gheset hebben
in Sinte Pieterskerke te Leyden te [verdiene] daer si of verstonden dat die landcomelduer van duytschenhuys tote Utrecht die gifte of gheven
wilden om dat sine papen dier kercken ghebruken ende want onse porters v[er]sekert wilden weten dat si ende haer erfname die ghifte behel
den van de capelrien, of si wilden se in anderen kercken doen [verdienen] dat onser porte vorseyt een groot afterdeel gheweest sonde hebben
waeromme wi senden hen dieric onse prochipape dieric van haerlem en hughen van der brugghe onse porter tote Utrecht en den land
comelduer an de huyscomelduer ende an den ghemene convente van den duytschenhuyse ende deden hem dese redene toghen ende deden hem
bidden dat si onse stede ende onse porters vorseyt daer of in ruste zetten. Onse porters vorsz brochten ons weder antworde dat die landcomel-
duer van huys was ende dat die huyscomelduer met den ghemene convente [zegheden] dat die landcomelduer cortelike thuys comen soude
ende dat si hem daer op ghemeneliken beraden souden en die landcomelduer soude comen tote Leyden en ons ene andworde daer of
gheven. Daer na quam een eersaem man he[tende] Jan van Hoenhorst landcomelduer van der balien van den duytschenhuyse [ontrecht] tote Leyden
des Saterdaghes vor onser Vrouwe Dach ter lichtemisse en gaf [orlof] in onse teghenwordichede om bede willen ons liefs heren
des [grave] van heyneg[ouwen], van Holland, van Zeeland, en heere van Vriesland, bi v[er]soeke van ghevaerde alewins sone en om onser beden
willen bi v[er]soeke van alrehanden luden van onsen porters van Leyden vor hem en vor sijn […ent] van Utrecht bi [goid denken].
ons prochiepape [haren] dieric van Utrecht haren Andries van Leyde ende [heren] Willems van Dordrecht diere jeghewordich wa-
ren alse dat men heren Pieters van Leyden vier capelrien, haren Heyne kinderen, Katerine Pols capelrien, heeren Hughen en heren
Bertholomeus van Leyderdorp twee capelrien, Gheraerd Allewiins soens capelrie en Gheye Gouburghen soens capelrie verdienen
zal daghelix in Sente Pieters kercke te Leyden in alle manieren als die capelrien gheset sin en dat die erfname daer of ewelike die gifte
van de capelrien behouden en [gheven[ zullen sonder arghenlist behoudelijke der moderkercke in allen anderen poynten haer recht. En dese
poynte voirscreven zeghede hi vor ons dat hi dede met vorsienichede ende met ghemene [overeendraghen] van sinen [convente] van Utrecht
en want wi hier over waren zoe hebben wi desen brief beseghelt met onsen ghemenen poortseghele. In kennesse van alle dinghen vor-
screven. Ghegheven tote Leyden des zonnendaghes vor ons vrouwen dach te Lichtmisse int iaer ons heren 1300 vive en twintich."

Louis van Veenendaal zei op ma, 06/01/2020 - 11:51

Hallo Geert,

Hartelijk dank voor het nalopen een aanvullen van deze tekst !

NB: deze acte bezegelde het accoord m.b.t. de genoemde kapelrieën. De kerk (Duitse Orde) wilde dit onder haar vleugels krijgen, maar de oprichters wilden dit niet, en hadden gedreigd de kapelrieën anders te verplaatsten tot buiten de stad. In de euforie van het bereikte accoord is men echter vergeten de tegenpartij te laten tekenen, dus de acte was in juridisch opzicht van nul en generlei waarde.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.