Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Leiden 1639 (kleine verbeteringen gevraagd)

Graag eventueel verbeteren en hiaten vullen. 

Alvast bedankt.


 

Opten xi dach july anno 1639 es voor mij
notaris publicq voor de onder
geschreevn getuijgen, in persoon gecompareert
ende verschenen Juffrou Susanna
vanden Bogaert weduwe wijlende Edele
Heere Burgemeester Dr Gerard
Van Lanschot saliger ... ende
heeft bijdesen geconstitueert ende
volmachtich gemaect haren soon
....  speci
alijcke omme uuijt handen van den
Edele Heere Johan Van Lanschote weesmeester
deser stede Leijden t'ontfanghen
de somme van 2219-14-0 als voocht van Gualterus Van Lanschot
die sij constituante bij sloote van haere
reckeninge te boven gecomen
op xi sten dach deser maent julij es als soo veele meerder vutgegeven dan ontfanghe
hebben voor ende van ... Gualterus
Van Lanschote zoone van d'heer Capiteijn
Laurens Van Lanschote ende Juffrou De
Liana van Craeijstein beijde
saliger. Quitantie van sijne ontfang te verleenen ende dies
volcommen quijtscheldinghe te doene
Beloven sij sonstituante voor goet
ende van wonende t.... betalen
... die aen haerlieder gemelte soone sal
werden geda.., onder verbant
naer rechte daer toe staende
Versoch te huer af actie, aldus
 gedaen binnen Leijden ....
comptoire present Jan Baptist
Lulfrinck ende Albertus van Minerop als getuijghen hier toe versocht.

Susanna Vanden Bogaert
de ...
Baptist Lufrinck
Albertus van Mirop

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 08/19/2022 - 07:00

Factum
Opten xi dach July anno 1639 es voor mij
notaris publicq ende voor den onder-
geschreven getuijgen, in persoon gecompareert
ende verschenen Juffrou Susanna
vanden Bogaert, weduwe wijlen de Edele
Heere burgemeester Dr. Gerard
Van Lanschot saliger gedachten, ende
heeft bij desen geconstitueert ende
volmachtich gemaect haren soon
monseigneur Hugo de Roy, speci-
alijcke omme uijt handen van den
Edele Heere Johan Van Lanschoth, weesmeester
deser stede Leijden als voocht van Gulaterus van lanschot t'ontfanghen
de somme van 2219.14.0
die sij constituante bij sloote van haere
reeckeninge op den 1sten dach deser maent Julij  te boven gecomen
es als soo vele meerder uytgegeven dan ont-
fangen hebben voor ende van wegen Gualterus
Van Lanschoth, zoone van d'heer Capiteijn
Laurens van Lanschoth ende Juffrou De-
Liana van Craeijstein, beijde
saligergedachten, quitantie van
sijnen ontfang te verleenen ende dies
volcomen quijtscheldinghe te doen /
belovende sij constituante voor goet
ende van waerden te houden de betalin-
ge die aen haren gemelte soone sal
werden gedaen, onder verbant
naer rechten daertoe staende
Versochte hier af acte. Aldus
 gedaen binnen Leijden te mijnen
comptoire, present Jan Baptist
Lielfrinck ende Albertus
van Nierop als getuijghen hiertoe
versocht.
Susanna van de Bogaert
J. de Haes notaris publicq
Baptista Liefrinck
Albertus Garbrants van Nierop

Hans Van Landschoot zei op vr, 08/19/2022 - 11:15

Geert

Dank je wel voor de aanpassingen.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.