Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Leiden 1638

k Iheb wat problemen met een tekst op de zijkant van een document. Heb hier juist dit gedeelte gezet.
 

insgelyck dat by
versterven van Wouterus
van lanschot voornoemt
sonder wettige
descendenten achter
te laten alle de
goederen van haer 
comparante toecommen
ofte by vercopinge
de penninghe daer van
geprocedeert
 int geheel ende
sonder aftreck
als ... ende
... sullen
in voughende
manieren als sijn
comparante begeert
heeft dat tlaetse
.......
van mr. Gerrit
van lanschot ooc
....
Wouterus Van
lanschot van

mit expressie
stipulatie van
de goedren die
de kinderen van
mr Gerrit van Lanschot, als voor
de goederen die
Wouterus van 
Lanschot van hare 
comparantes
sullen comen te
.....
haer compte
sullen compte
aengeleijt ende

dat deselve winsten
************
als ooc de vruchten ende baten vande goedre sullen moeten accresseren ende aenwassen
ter tyt ende wijl de selve ende yder van hun te volcomen onderdomine
van xxv jaeren of te huwelijcksen staet sullen sij als wanneer 
..
en sullen sijn cecomen als wanneer ... ende eerder niet
de vrucht van t' Capitael sullen mogen genieten, sonder dat over de
Moeder vande kinderen van Gerrit van Lanschot ofte ijemant anders middelen
tyt yetles van vruchten sullen mogen profijteren, onder dat pretext thelve
ooc soude moghen geschieden tselve zall expresselijck verbiedende by desen

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op do, 09/21/2023 - 13:16

Insgelijcx dat bij
t'sterven van Wouterus
van Langeschot voornoemt
sonder wettige
descendenten achter
te laten, alle de
goederen van haer
comparante gecomen
ofte bij vercopinge
de penninghe daervan
geprocedeert,
int geheel ende
sonder aftrec
alsvoren erven ende
besterven sullen,
in vougen ende
manieren als sij
comparante begeert
heeft dat t'laetste
kints goederen
van mr. Gerrit
van Lanschot sal
versterven,
mit expresse
stipulatie dat
de goederen die
de kinderen van
mr. Gerrit van
Lanschot als ooc
die goederen voirsz.
Wouterus van
Lanschot, van
haer comparante
sullen comen te
erven ende de winsten
sullen moeten
aengeleyt ende
dat deselve winsten
als ooc de vruchten ende baten van de goedren sullen moeten accresseren ende aenwassen
ter tijt ende wijlen toe deselve ende yder van hun ten volcomen ouderdomme
van xxv jaeren of huwelijcken state sullen sijn gecomen als wanneer sijluyden ende eerder niet
de vruchten van t'capitael sullen mogen genieten sonder dat ooc de
moeder van de kinderen van Gerrit van Lanschot ofte yemant anders ter
tijt yetwes van de vruchten sullen mogen profyteren, onder wat pretext dat
ooc soude moghen geschieden t'selve wel expresselijck verbiedende bij desen

 

Hans Van Landschoot zei op za, 09/30/2023 - 16:49

Geert

Bedankt voor de aanpassing. Ik was er enkele dagen tussenuit.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.