Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Leiden 1627 (al dan niet bewerken)

Alvorens dit te bewerken, had ik graag eerst geweten in welk verband Mr Gerart van Lantschot,  gecommitteerde raad der Admiraliteit tot Amsterdam hier vermeld staat. Ik kan er nauwelijks iets uit opmaken. Hij was trouwens ook burgemeester in Leiden geweest.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op do, 08/18/2022 - 09:28

Het beste is in zo'n geval de complete tekst toegankelijk te maken. Bij deze dus:

 

Compareerden voor mij notaris publicq, binnen Leyden residerende, ende den getuygen
naergenomieert d'heere dr. Gerard van
Lantschodt, gecommitteerde raet ter admiralityet
tot Amsterdam, wijders d'eersame heer
Wouter Lambrechts Fries, zo voor hemselven als
vervangende hem sterck maekende ende caverende etc. so voor
Diego Martiny, coopman tot Amsterdam, als voor
Pieter Michiel Gerard, coopman alhier, in qualiteyt so als deselve compareerden,
noch d'eersame Pieter de la Grange ende Abraham Macare
ende Pieter Coninc ende hebben geconstitueert ende
machtich gemaect, gelijc zij constitueren ende machtich
maecken mits desen, d'eersame Jan van Kuyc, procu-
reur, postulerende voor de Vierschare deser stede,
specialijck omme uytten name ende vanwegen hen constituanten
te mogen opposeren jegens t'interinement van de
brieven van beneficie van inventaris bij de kinderen ende
arfgenamen van zaliger Lmbrecht Fache, in zijn leven
verwer, overleden binnen deser stede, van den hogen
Rade in Hollant geobtineert, ende voorts generalijck omme
alle wegen ende termijnen van justitie
in de voortsz. saecke vanwegen hen constituanten elx in de
voorsz. qualite te mogen vervolgen, bewaren ende waernemen,
belovende zij constituanten t'geene bij den voorsz,
haeren geconstitueerden in crachte deses sal wesen
gedaen en verricht onder verbant naer rechten daertoe staende,
voorder hebben den voorsz. here Lantschodt
ende Pieter de Coninc
gecommitteert, gelijck zij comparanten committeren mits desen de voorsz. Wouter
Lambrechtssen, Pieter de la Grange ende Abraham Macare,
omme uytten naeme ende vanwegen hen constituanten
als in hun prive namen te mogen visiteren ende besichtigen
de registeren sowel van uyt als inschulden bij den
voorsz. Lambrecht Fache in zijn leven van zijne handelingen /
gehouden, belovende zij comparanten ende constituanten in desen
voor goet ende van waerden te houden wat bij de voorsz. gecom-
miteerde crediteuren int selve visiteren sal werden
gedaen ende uytgericht ende mitsdien t'selve jegens d'comparanten
van de voorsz. brieven van beneficie te laten valideren
in allen schijn of sulcx bij hen comparanten int gemeen ende elcx van
hen int bysonder gedaen ware, mede in de verbant nae
rechten daertoe staende. Ten laetsten verclaerden
zij dat de costen die in de
voorsz. saecke so bij de voorsz. geconstitueerden
als resepctive gecommitterdens sullen werden gedaen,
bij henluyden sullen moeten werden gedraegen propor-
tionelic nae dat zij elcx aen den voorsz. boedel van
Lambrecht Fache ten achteren zijn, versouckende zij
comparanten hieraf gemaect ende uytgegeven te werden
een of meer openbaere instrumenten in forme. Aldus
gedaen, gepasseert ende verleden ten herberge van t'Gulden
Hooft binnen Leyden voorsz. opten 9en Augusty
anno 1627, ter presentie van
Job Arentsz van Schavenvelt ende Jan Jacobsz Boelaert
als geloofwerdige getuygen hierote beneffens mij
notaris gerequireert.
G. van Lanschott
Abraham Macare
Pieter de Cooninck
Wouter Lambertsz Fries
Pieter de la Grange
Jop Arentsz van Schaan Schavenvelt
Jan Jacobs Boellaert
J. van Sandweck notaris publicq

 

Hans Van Landschoot zei op do, 08/18/2022 - 11:40

Amaai Geert, hartelijk dank voor dit werk. Met uw tekst ernaast kon ik zelfs sommige woorden niet lezen.

Nogmaals hartelijk dank.

 

 

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.