Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Leiden 1597

Nog een vatbaar voor verbeteringen en toevoegingen, moeilijker wegens mogelijke waterschade!

En op voorhand al dank voor de verschillende vrijwilligers die mij hier reeds hebben geholpen.
 

Jan Thomasz ende Pieter van Neck
Schepenen in Amstelredam scrivene
ende kennen dat voor ons ghompareert is
Guert Eyckelsma, Ende geliede vercoft
opgedragen ende quitgeschoude te hebben
Philips Lanschot wonende tot Leijden
den huys ende erve genaempt de grede
sterre, staende ende geleghen inde 
warmoestaaet daer eendenen van zyn
Jacob Janszz ende int lan aende zuytzyde
ende thuys genaempt de kesel toecomende
Erffgenaem van Egbert Roeloffsz en wijlen
burgrmester der stede aende noortzijde
Streckende voor vande voorss. strate tot
achter aen Annerack, welck voirs. huys zal
moghen anckeren ende vestinge van achter
to vooren ende muer van thuys vande
voorseijde Jacob Jannszn mits dat de loode
goote tusschen .. de leggende bij hnel 
-
-
- huijs de Ketele .... huijse
.............. zulckenµ.............. gebruijckt
wort ...... coop ende
...............

2de pagina

tyde begeerden te timmeren, zullen alsdan
haere gek...ende houken ofte stylen van
onder syn recht opgaende vast aende
voorss. meure ende zonder daerinne te anckeren
moge setten, also d voors. muijr mette
gront en erffgenamen vande voorn. Egbart
Roeloffszz is toebehorende, mitsdat
eerffgenaem van Egbert Roeloffszz
gehouden zin zeeckere loode goote tusschen
beyden leggende t’ haren coste tonderhouden
welverstaen dat de timmeragie by het
comparant gemaeckt opte muijr staenden
tusschen de straetse van deze huyse
ende de plaetse van ’t voirs. huys genaemt
het gulle lam, allen precario gemaect
ende zulx tot wederseggen van eygenaer
van t huys ’t gulde lam neder affghe¬
broocke moet worde. Voorts in allen
schyn ’t voors. huys ende erve ter voorn.
plaetse gelegen is beheijnt ende betimmert
staet ende hij comparant geleede
daraff al voldaen ende wel betaelt te
daeraff al  voldaen ende wel betaelt te
............

de pruncipale brieven daervan synde
... In Oircode desp
brieve bezegelt met onse zegelen
vi december xvi achrende negentich
.. J vander does

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op za, 07/08/2023 - 07:56

De verklerude delen mkoest ik ten dele overslaan

Wij Jan Thomasz ende Pieter van Neck
Schepenen in Amstelredam oirconden
ende kennen dat voor ons ghompareert is
Guert Eyckelsma, ende geliede vercoft,
opgedragen ende quitgeschonden te hebben
Philips Lanschot, wonende tot Leijden,
een huys ende erve genaempt de Gulden
Sterre, staende ende gelegen in de
Warmoestraet daer lendenen van zyn
Jacob Jansz ende int lan aende zuytzyde
ende t'huys genaempt de Ketel toebehorende
d'erffgenaem van Egbert Roeloffsz, wijlen
burgrmeester der stede, aende noortzijde,
streckende voor van de voorsz. strate tot
achter aen Ammerack, welck voirs. huys zal
moghen anckeren ende vestingen van achter
to vooren in de muer van t'huys van de
voorsz. Jacob Jannsz, mits dat de loode
goote tusschen de zijde de leggende bij henluyder
t'zamen zal moeten onderhouden ende bes-
langende mede aen de andere zijde van't voorsz. huys
de ketelen zijnde daerop van anderen huyse
dagelicken mogen
...............

2de pagina

tijde begeerden te timmeren, zullen alsdan
haere getimmerde houken ofte stijlen van
onder lijnrecht opgaende vast aende
voorsz. muyr ende zonder daerinne te anckeren
moge setten, also d'voorsz. muyr mette
gront en erffgenamen vande voorn. Egbert
Roeloffsz is toebehorende, mits dat
d'erffgenaemen van Egbert Roeloffsz
gehouden zijn zeeckere loode goote tusschen
beyden leggende t’ haren coste t'onderhouden,
welverstaende dat de timmeragie bij hem
comparant gemaeckt opte muyr staenden
tusschen de straetse van dezen huyse
ende de plaetse van ’t voorsz. huys, genaemt
het Gulle Lam, allen precario gemaect
ende zulx tot wederseggen vanden eygenaer
van t huys ’t Gulde Lam neder affghe-
broocken moet worde. Voorts in allen
schijn ’t voorsz. huys ende erve ter voorn.
plaetse gelegen is beheynt ende betimmert
staet, ende hij comparant geliede
daraff al voldaen ende wel betaelt te
daeraff al  voldaen ende wel betaelt te
wesen den lesten penninck metten eersten,
sodat hij daeromme belooffde onder
vaerbant van alle zijnen goederen, roerende
ende onroerende, tegenwoordige ende toecomende,
t'voorsz. huys ende erve
............

de principale brieven daervan zijnde,
zonder arch ende list. In Oircode dezen
brieve bezegelt met onse zegelen den
vien december xviC zeven ende tnegentich.
Onderteeckent J van der Does

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.