Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Leeshulp notariële akte Leiden

Via een medewerker van Erfgoedleiden ben ik hier terecht gekomen.

Wie kan voor mij een notariële akte (zie onderstaande link) vertalen. Ondanks een gevolgde cursus kan ik er geen touw aan vastknopen. Ik zie wel dat het betreft o.m. Cornelis Schellinger, oud-schepen van Medenblick.

De link is de startpagina vn de betreffende akte, die totaal ruim 2 pagina's is.

 

https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/archieven/archievenoverzicht/sc…

 

Alvast mijn hartelijke dank,

Marian Kalb,Alkmaar

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 12/11/2020 - 16:41

Op huyden desen 8 October anno
1651 compareereden voor mij notaris
publicq ende den nabeschreven getuygen
sr. Michiel van Cocxie, coopman tot
Amsterdam, dewelcke bij desen ter requisitie
de heer Cornelis Jacobsz Schellinger
out schepen der stede Medenblick bij sijne
manne waere woorden mitsgaders op eer ende
vromicheyt in plaetse van eede heeft
getuycht ende verclaert warachtich te wesen,
dat nu geleden omtrent ses a seven
weken, sonder den precysen dach te hebben
onthouden, hij deposant is geweest ten
huyse van den requirante, alwaer doen ter tijt in quam
seecker noorts schipper, sijnde vergeselschapt
met noch een andere persoon, seggende
tegens den requirant, dat hij voor de realen
van achten die sijn requirants huysvrouwe hem
gegeven hadde ander gelt begeerde,
waerop hij requirant hem noorman het contract
van haer gemaeckte coop daerover t'voorsz.
gelt gegeven was voorlas, twelc onder
andre inhielt dat hij requirant seecker
partij hout van hem noorman hadde
gegeruylt ende dat voor 80 realen
ende vijftich rijcxdalers in specie
mitsgaders ses pont suycker, seggende
hij zeyt dieshalven tegens hem noorman
dat hij de realen niet had uytgegeven,
maer die hadde verreuylt volgens
het contract, dat wijders den
requirant tegens hem noorman seyde,
dat hij ende sijn huysvrou hadde verstaen,
dat hij noorman op sijn versoeck de boven-
genoemde rijcxdalers in realen tot 48 stuvers
hadde ontfangen ende dat door versaken
des requirants huysvrouwe als wanneer hij
noorman t'gelt ontfinck gelijcke rijcxdalers
in specie hadde ende d'selve genoegh wesende
d'selve ander plaets te doen verwisseen, /
hij noorman daer naer niet begeerde te
wachten maer versocht datse hem
voorts renten gaff, verclaert voorts
hij deposant dat den requirant den voorsz. noorman
versocht dat hij de waerde van de vijftich
rijcdalers aen renten die hij ontfangen
hadde wilde restitueren, alsoo hij requirant
seyde geen renten tot 48 stuvers uyt te
geven, maer dat hij die alleen naer
haer waerdije verreuylde, welc versoeck
den voorsz. noorman weygerde, seggende hij
wildense d'een met d'andere verwisselt
hebben, waerop hij requirant verder seyde
het contract leyt soo niet, twelck
hij noorman dudelijck oock toestont
maer seyde de realen soo niet bevont
als hij wel vermeynt hadde, vougende
daerbij hij wilde deselve niet
behouden off widle het voorder
versoecken, waerop volchde dat
den requirant hem noorman presenteerde
dat hij sijn hout wilde weder nemen,
alhoewel hij requirant de vracht van
Hoorn tot Medenblick alreede hadde
betaelt, t'welc hij noorman weygerde,
wijders verclaert hij depostant dat hij
selffs vermits den voorsz. noorman
seer claechde over de slechte aloy
van de realen deselve alle presenteerde
aen sich te nemen t'stuck tot 43 struyvers
t'welc hij noorman nu niet begeerde
te doen, eyntelijc getuycht hij deposant
dat binnen Amsterdam dagelijcx
de realen naer haer waerde werden /
vercocht ende verreuylt, wijders
met getuygen preesenterende. Aldus
gedaen tot Leyden present den
onderschreven getuygen.
Michiel van Cocxie
Lambrecht Joosten van Heymansbergh
Willem Frederyse
W.v. Nerenburgh?

Marian Kalb zei op vr, 12/11/2020 - 20:14

beste Geert Ouweneel,

Hartelijk dank voor uw hulp. Een verklaring dus, maar wat konden ze dat destijds langdradig rekken!!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.