Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Leenregister Raad van Brabant, Strijp, Simon van den Broeck 2/2

Wat staat daer?

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op wo, 12/02/2020 - 19:51

gelegen tot Strijp ter plaetse genoemt het Schoubroeck, altans met d'een
sijde de straet, d'ander sijde t'convent van Cauwater, d'een eynde Margreta
van de Steen, weduwe Peterus van den Broeck, d'ander eynde de heer Breugel.
item noch een stuck ackerlant, genaemt den Heesacker, groot ontrent seven
lopensaten ende twaelff roeden, altans d'een sijde de pastorye van Strijp,
d'ander sijde ende een eynde d'erffgenamen Dimpna van Hoof.
Item een stuck ackerlant, genaemt den Putacker, groot ontrent vier
lopensaet, altans met beyde de sijden aen erve van het kerkckegoet, d'een
eynde 't convent van Cauwater, d'ander eynde Steven van Berckel.
Item nogh een beempt, genaemt de Dingelen, groot ontrent vier
lopensaeten, altans met d'een sijde Cornelis Bogaerts, d'andere sijde
de weduwe Peter van den Broeck voorsz., d'een sijde de Beembstraet,
d'ander eynde de Gender. Item de helft in de Langhdoncke,
groot vijff lopense, ende waervan de wederhelft is competerende
Gaspar van Breugel, altans d'een eynde 't convent van Cauwater,
d'andere de weduwe van den Broeck voorsz. Item het contingent int
busselvelt ende hoyvelt, groot ontrent dartien lopense, waervan de
rest is competerende de voorsz. Gasper van den Broeck, gelegen ter
plaetse voorsz., d'een sijde de weduwe van den Broeck voorsz., d'een eynde de
wintgraeff, d'ander eynde de pastorye van Strijp, den voorsz. de Haes
nomine uxoris aengecomen mits dode van haren voorsz. vander Jan Baptista
Beys.

Den 13e October 1722 heeft Francois Louis van den Bergh der rechten
advocaet van het princelijck hoff tot Luyck, heere van Eer, Elft ende Corixcolles ende
schepen der stad Beec, verleedem ten behoeve van sijne huysvrouwe Helena Catarina
de Haes, eerstelijck een stuck lants geheeten de Scouwbroecx Camp, ontrent
6 loopense saet begrijpende, gelegen tot Strijp bij Eyndhoven, ter plaetse genaamt
de Schouwbroeck, altans d'een zijde de straet, d'andere zijde het convent van
Couwater, d'een zijde Margareta van der Steen, weduwe Crebbers, d'ander eynde Hendrina
van Ghoor voormaels Gaspar van Breugel. Item een stuck ackerlants genaemt
den Putacker, groot ontrent vier loopensaten, altans met beyde sijden aen den
erve van het kerckengoet, d'een eynde de goederen vant goet van Cauwater,
d'ander zijde Jan Meas, te vorens Steven van Berckel. Item met eenen beemt
genaemt den Dingelen, grroot ontrent vier loopensaten, altans met d'een sijde de
weduwe ende kidneren van Cornelis Bogaerts, d'ander zijde Margareta van den Broeck, weduwe
Crebber, d'een eynde de Bamtstraet, d'andere zijde de riviere de Gender. Item
de helft in de Langedoncken, groot vijff loopense ende waervan de wederhelft is
competerende Hendrina van Ghoor, voormaels Jasper van Breugel, altans d'een eynde
het Couwaters goot, ende d'ander eynde Margareta van den Broeck, weduwe Crebbers voornt. Noch
met het contingent in het bussevelt ende hyevelt, groot ontrent dortien loopensaet
waervan de rest is competerende de voorn. Hendrina van Ghoor, gelegen ter plaetse
voorsz., d'een zijde Margareta van den Broeck, weduwe Crebbers, d'een eynde de wintgraeff,
d'ander eynde de goederen der pastorye van strijp, de voorsz. Helena Catarina
aengecomen bij doode van haren vader Cornelis de Haes in sijn leven scholtis
der heerlijckheyt Nederweert ende Wessem.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.