Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Leenregister Raad van Brabant, m.b.t. Strijp, Simon va den Broek 1/2

Wat staat daer?

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op wo, 12/02/2020 - 19:50

Kempelandt
Den 23 September 1667 heeft Simon van den Broeck canonick
der vrijheyt Oirschot, ouste soone van Jan Symons van den Broeck,
in sijn leven gewoont hebbende tot Strijp bij Eyndhoven, verheven twee
derdendelen van eene hoeve ende goet, geheten 't goet ten Broecke,
gelegen in de parochie van Strijp voorsz., ter plaetse genaemt het
Schoubroeck, consisterende in een huys, schuyre, hoff ende aengelach,
groot ontrent ses lopensaet metter eender sijde, neffens d'erve Jan Symons
van den Broeck, d'ander sijde neffens d'erve desselffs Jan Symons ende
het goet toebehoorende den convente van Couwater d'een eynde de
Gender, d'ander eynde de Gemeynstraete. Item een stuck
lants geheten de Schauwbroecx camp, ontrent ses lopensaets begrijpende,
metten eenen eynde neven d'erve der kinderen Meriken, weduwe
Bertrams Gerarts, metten anderen eynde, ende d'een sijde t'goet
toebehoorende den voorsz. convente van Couwater, ende metten anderen
sijde aen Aert Veltacker. Item eenen acker genoemt de
Soeyacker ontrent acht lopensaet, begrijpende metten een eynde aen de
Beemptstaete, metten anderen eynde aen de erffenisse der erffgenamen Hendrick
Cuypers ende meer andere, d'een sijde de weduwe Hendrick Simons van
den Broeck ende d'andere sijde beneffens de soey, ende het goet toebehoort
hebbende den convente van Vijllenborg. Item noch een stuck
ackerlants genaemt den Heesacker, groot ontrent seven loopen ende
twaelff roeden, met d'een sijde aen d'erve Gijsberts Lenaerts, d'ander
eynde Dympna van Houffve, d'een sijde de pastorye van Strijp, d'ander
sijde Dympna voorsz. Item een stuck ackerlants genaemt
den Puthacker, groot ontrent vier lopensaet lants, d'een sijde aen den
Beemptstrate, d'ander sijde die Gender, d'een sijde aen erve der
kidneren Bertram Gerarts voorsz., d'andere sijde aen erve Matijs van
Taterbeeck ende meer andere. Item noch een beempt genaemt
die Dingelen, groot ontrent vier lopensaet, d'een eynde de Beempt-
straete, d'ander eynde de Gender, d'een sijde neffens d'erve Gerrit
de Ketelaer, d'ander sijde neffens d'erve Aert Veltacker.
item eenen beempt genaemt die Vaelstreep, d'een eynde aen de
Beemptstrate voorsz., d'andere eynde de Gender, ende met beyde de sijden
aen Matijs van Taterbeecq. Item een stuck erve genaemt
den Langendonck, soo heyde als weyde, groot ontrent tien loopensaet,
d'een eynde de erve Aert Veltacker, d'ander sijde aen erve Hendricq van den
Broecke, d'een sijde de Gender, d'ander sijde aen de erven des convents
van Couwater, ende alsnoch een bisselvelt ende een heyvelt
ontrent twintich loopensaet begrijpende, d'een seyde aen erve der pastorye
van Strijp, d'ander eynde aent wyntgraff, d'een sijde aen erve des voorsz.
convents van Couwater, ende d'ander sijde aen erve der kinderen Hendrick
Symons van den Broeck, hem aengecomen bvij vernaderinge ende
alsoo voor desen is versuymt te verheffen, betaelt dobbels rechten.

Johan Baptista Beys als eenich erffgenaem van wijlen Symon
van den Broeck voorsz., heeft op den 10e September 1680
de voorsz. partijen in voegen voorsz. verheven.

Cornelis de Haes, scholtis der heerlicheyt Neerweert ende stadthouder van den
leensale der lande van Weert, Nederweert ernde Wessem, in
huywelijck hebbende Margareta Beys, eenige erffgename van Jan
Baptista Beys voorsz., heeft op den 8 January 1697 verheven, eerstelijck
een stuck lants, geheten de Schauwbroecx Camp, ontrent ses lopense begrijpende, /

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.