Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Leenboeck Grimbergen 1541 - Folie XCVv

Hallo allemaal hierbij nog eentje uit het Leenboeck van Grimbergen voor nazicht aub (het gaat steeds beter, alleen hier en daar nog wat moeilijkheden, waarvoor mijn dank!!):

Bugghenhoudt

(nota in de marge: Ghespleten uyt het leen staende hier voer fol(io) 76     Staat int naervolghen(de) besunder leenboeck des landts van Grimberghen gheq(uoteer)t met de l(ette)re O. fol(io) 250.    Ende int boeck geq(uoteer)t l(ette)ra N. fol(io) 329.

Jans Vermeren heeft te leene ontfaenghen, als sterffman, een hoff stede groot ontrent onder halff dach(wan)t ombegrepen de maten gelegen ten Opstalle, staende hier voere folio LXXVII, daer PeeterMoons een hoff stede vuyt gedeylt is, ombegrepene maten met e bij opdracht van Gielis Grelis van Praet, met conditie dat sijn kinderen, die hij heeft van (Presschuin?) Moens, sijne wettighe huysvrouw, hooffden gelijck sullen deylen, act(um) desen XIen january a(nn)o XVC LXXII en(de) p(rese)nt Joos Muyshont, Robrecht Aelbrechts, Willem vand(en) Hoecke en(de) Joos Muuyshout de jonghe, ma(n)nen van lene

Op den XIXen novembris 1589 heeft Ka(trina?) Vermeeren dochter(e) (des?) voirs(creven) Joos Vermeeren, verheven tvoirs(creven) leen, blijvende deselve Ka(tharina?) sterffvrouwe, en(de) Elon Vermeeren, hueren broede(re), besetman, en(de) heeft gedaen hulde en(de) eedt, p(rese)nt H van Hove, stadthouder(e), Jan van praet ende Daneel vande Heere, mannen van leene

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op do, 05/25/2023 - 11:12

Bugghenhoudt

[nota in de marge:]
Ghespleten uyt
het leenboe staende
hiervoer folio 76.
Staat int naervolghende
besunder leenboeck
des landts van Grimber-
ghen ghequoteert met de
lettre O. folio 250.    
Ende int boeck gequoteert
lettra N. folio 329.

Jans Vermeren heeft te leene ontfaenghen, als sterffman,
een hoffstede groot ontrent ander halff dachwant ombegrepen der
maten gelegen ten Opstalle, staende hiervoere folio LXXVI,
daer Peeter Moens een hoffstede vuyt gedeylt is, ombegrepen der
maten bij opdracht van Gielis van Praet,
met conditie dat sijn kinderen, die hij heeft van Presschynen
Moens, sijne wettighe huysvrouw, hoeffden gelijck sullen
deylen, actum desen XIen january anno XVC LXXII present
Joos Muyshont, Robrecht Aelbrechts, Willem vanden Hoecke
ende Joos Muyshout de Jonghe, mannen van leene

Op den XIXen novembris 1589 heeft Katrina Vermeeren dochter des
voirsz. Joos Vermeeren, verheven t' voirsz. leen, blijvende deselve Katharina
sterffvrouwe, ende Eloy Vermeeren, haren broedee, besetman, ende
heeft gedaen hulde ende eedt, present heer van Hove, stadthoudere,
Jan van Praet ende Daneel van den Heere, mannen van leene

 

Carlo zei op do, 05/25/2023 - 20:45

Dank je voor het nazicht en de correcties Geert!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.