Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Leenboeck Grimbergen 1541 - Folie XCVIr

Hier heb ik er nog eentje uit het Leenboeck met voor mij totaal onbekende afkortingen voor nazicht aub:

Bugghenhoudt

(nota in de marge: staet tade chijsboecken des landts va(n) Grimb(er)ghen gheq(uoteer)t l(ette)ra N. fol(io) 395 en(de)1O. fol(io) 82.

Item Chaerles uuten Eechoute zone Lienijns, man van eenen heerl(ijcken) chijns van ontrent XIII st(uvers) 3 bro(den) lon(en), XXV hoende(rs) ende een VIe deel, te welcken vorn(oemde) Chyns svors(creven) Chaerl(es) oude vade(re) den hee(re) van Grimb(ergen) sculdich was up zek(eren) grond(e) van erven te nae verclaert, en(de) den welcken hij jegens den vorn(oemde) hee(re) van Grimbergen (guyten?) gecreech ten eeuwegen dage voor hem ende zijn naerco(m)mers, midts dien te leene houdende vand(en) vors(creven) he(er)(e)n van Grimbergen oft zijn(de) naercommers ghestaen(de) telcke reliefve voor trecht van den heve met eenen (sp(el)waere?)

Item de grond(en) van erfven zijn (verst?) Peeter Daneels van een alf dach(want) lants, gelegen upt Goessens velt, ende een 3 dach(want) op den Quad(en) Driesch (ts?) en(de) 3a Idem Gillis van Calckene vand(en) hove, land ende bosschen met al dan toebehort VII s(tuvers) Viden (ob?) XIIII ?? III a? t ?

Item de Heylege Geest van Buggenhout ond(er) Rogier van den Poele van 1 dach(want) lants upt Goessensvelt bijd(en) (ob?) 3 (bro?) en(de) III a?     

(nota in de marge: Pt bij het chysboeck van Bugghenhoudt gheq(uoteer)t l(ette)ra fol(io) 74)

Item Gillis Jans vand(en) Most aent betaelt ontrent een oud(en) bemden (grode?) en(de) van eenen bemd(en) lants neven de (Munekens?) strate en(de) van een dach(want) lants aen Knyfsstrate ins bijd(en) (ob?) v(a)n Hoevd(en) (extanghe?)

Item noch Gillis lans van eenen bosche gelegen staend(e) minelenstrate aen andries

(nota in de marge: Pt by het chysboeck va(n) Bugghenhoudt gheq(uoteer)t l(ette)ra     fol(io) 33.)

v(e)rte

Bij voorbaat dank!!

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op do, 05/25/2023 - 11:59

Bugghenhoudt

[nota in de marge:]
Staet in de chijsboecken
des landts van Grimberghen
ghequoteert lettris N. folio 395
ende O. folio 82.

Item Chaerles uuten Eechoute zone
Lienyns, man van eenen heerlijcken
chijns van ontrent XIII stuvers 3 broden lonen,
XXV hoenders ende een VIe deel, daer
welcken vornoemde chyns s'vorsz. Chaerles
oude vadere den heere van Grimbergen
sculdich was up zekeren gronde
van erven hiernae verclaert, ende
denwelcken hij jegens desen vornoemde
heere van Grimbergen quyten gecreech
ten eeuwegen dage voor hem ende
zijn naercommers, midtsdien te
leene houdende van den vorsz. heere
van Grimbergen oft zijnen naercommers
ghestaende telcken reliefve voor
t'recht van den heer met eenen sparwaer

Item de gronden van erfven zijn verst?
Peeter Daneels van een alf dachwant
lants, gelegen upt Goessens velt,
ende een ½ dachwant op den Quaden Driesch
t'sjaers 3 en ½ hont?,  idem Gillis van Calckene
van den Hove, land ende bosschen met
al dairtoe behort VII stuvers Viden ob? XIIII ?? III a? t ?

Item de Helege Geest van Buggenhout
onder Rogier van den Poele van 1 dachwant lants
upt Goessensvelt bijden ob? 3 bro? ende III a?     

[nota in de marge:] Pt bij het chysboeck
van Bugghenhoudt
ghequoteert (??) folio 74

Item Gillis Jans vanden Most aent
bosvelt ontrent een onder bemden groet
ende van eenen bemden lants neven de Muekens? strate
ende van een dachwant lants aen
Knijfs strate 2 stuyvers 7 d. ob? van Hoevden extanghe?

Item noch Gillis Jans van eenen bosche gelegen
aen de meulenstrate aen Andries

nota in de marge: Pt by het chysboeck van Bugghenhoudt ghequoteert lettera     folio 33.

verte

 

Carlo zei op do, 05/25/2023 - 21:05

Dank je Geert! Ik heb de betekenis van "sparwaer" niet gevonden. Ken jij dat?

Andreas zei op do, 05/25/2023 - 21:27

Ik lees sperwaer, wat een oud woord is voor sperwer. Zou het kunnen dat het hier gaat gaat over het recht om te mogen jagen met afgerichte jachtvogels?

Carlo zei op do, 05/25/2023 - 21:30

Hallo Andreas, dit zou kunnen omdat in de akte gesproken wordt van t recht van den heer met eenen sperwaer

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.