Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Leenboeck Grimbergen 1541 - Folie XCIv

Hierbij nog een blad van het Leenboeck voor nazicht aub:

Bugghenhoudt

(nota in de marge betreffende het eerste deel: Dit parceel light ande Scelde daerom    gheroyeert   staet tot naervolgende besunder leenboeck Grimberghen gheqt met de lre O. foll 78.)

Item Lodewijck Goessens gheheeten Luedens houdt de twee deelen van een dachwant meersch, gelegen opt Smael Brabant te Cuyctelgem, metter eend(er) zijden nevenen de Scelde, ende metter andere aen sheeren des landts van van Buggenhout meersch

(nota in de marge betreffende het tweede deel: staet int naervolgende boeck fol. 389.)

Adriaen van Nuwenhove heeft te leene ontfangen, bij consente van Gielis van Nuwe(n)hove, joncxste bruerders des voirscreven Adriaens, een besloten block, groot tderde deele van vijff dach(wan)t daer Marne vanden Neervelde het voirs(creven) folio LXXXV de twee deelen aff heeft, gelegen in de prochie van Bugghenboudt, gemeynlijck geheeten sPapen Veldeken, metter eender zijde aen tdiepmeeren strate, metter ander zijde aen de goeden van Machiel heymans, metter derde zijde aen de Cleen Langhehaghe, en(de) metter vierder zijde an Marne vanden Neervelde voirscreven, en(de) want dit voorscreven kan niet overgebracht, en is geweest in ’t jaer van veertich en(de) als nu ter kennessen gecomen is van(den) stadthouder, ergo heeft het selffse doen ontfanghen, en(de) alhier te boecke gestelt, actu(m) den XXIe Januarii may a(nn)o LXI en(de) p(rese)nt Oudaert, stadthoudere, Geerdt Moens meyer(e) van Buggenhoudt, Jamart Goosens, Jan Lennese meyer(e) van Bugghenhout, Joos van Praedt, ma(n)nen van le(e)ne

Item te selven daghe heeft Joos Moens Smet tot Bugghenhout, man en(de) mo(m)boir van Elisabet Heyma(n)s, te lene ontfa(ng)en, als besedtman daer sterffvrouwe aff blijfft Elisabet, voirscreven derde deel van den vijff dach(wan)t en(de) dat bij mangelinghe gedaen (teghen?) Adriaen van Nuwe(n)hove, bovengescreven daer voert de voigt, Joos heeft gegeven onder halff dach(wan)t lants onbegrepen de maeten cheijns goedt des heere(n) van Grimberghen, gemeynlijck geheeten Den Eertschaert, en(de) p(rese)nt stadthoudere en(de) ma(n)nen (boven?) gescreven. Over?? de voirs(creven) besetman (overbod?) is heeft de voirs(creven) Elisabeth op den XXIIen mai 1578 ges?? en(de) anderen besetman voer stathoudere Willem Boyenhals en(de) man(nen) van leene Gielis van Eerkhoute ende Joos Heymans

Bij voorbaat dank!

Reacties (1)

Paul Peeters zei op ma, 05/22/2023 - 23:13

                Bugghenhoudt.

 

Item Lodewijck Goessens, gheheeten Luedens,

houdt de twee deelen van een dachwant

meersch, gelegen upt Smael Brabant te

Cuyctelgem, metter eend(er) zijden neven de

Scelde ende metter andere aen shee(re)n

van Buggenhout meersch.

 

(nota in de marge betreffende het eerste deel):

 

Dit parceel light int Scelde, daerom gheroyeert, staet int naervolgen(de) besunder leenboeck des landts van Grimberghen, gheq(uoteer)t met de l(ette)re O fol(io) 78.

 

Adriaen van Nuwe(n)hove heeft te leene ontfaen bij

co(n)sente van Gielis van Nuwe(n)hove, joncxste bruerders

des voirscreven Adriaens, een besloten block, groot tderde(n)deel

van vijff dach(wan)t, daer Marie vanden Neervelde hier voere

folio LXXXV de twee deelen aff heeft, gelegen in de

prochie van Bugghe(n)houdt, gemey(n)lijck geheeten sPapen

Veldeken, metter eender zijde aen tDiep(er)meeren strate,

metter ander zijde aen de goeden van Machiel Heyma(n)s,

metter derder zijde aen de Cleen Langhehaghe en(de) metter

vierder sijde aen Marie vanden Neervelde voirscreven, en(de)

want dit voirscreven leen niet overgebracht en is geweest

int jaer van veertich en(de) als nu ter kennessen gecomen is is

vanden stadthoudere, ergo heeft het selffste doen ontfanghen

en(de) alhier te boecke gestelt, actu(m) den XXIten. van mey january a(nn)o LXI

p(re)sent Oudaert, stadthoudere, Geerdt Moens, meyer van Bugghe(n)hout,

Ama(n)t Goosens, Jan Leure(n)s, meyer van Bugghe(n)hout, Joos

van Praedt, ma(n)nen van le(e)ne.

 

Item te selven daghe heeft Joos Moens, smet tot Bugghe(n)hout, man

en(de) mo(m)boir van Elisabet Heyma(n)s, te leene ontfaen als besedtman,

daer sterffvrouwe aff blijfft Elisabet voirscreven, tderde(n)deel

vanden vijff dach(wan)t en(de) dat bij mangelinghe, gedaen teghen

Adriaen van Nuwe(n)hove bovengescreven, daer voere de voirghen(oemde)

Joos heeft gegeven onder halff dach(wan)t lants onbegrepe(n) der

maeten, cheyns goedt des heere van Grimberghen, gemey(n)lijck

geheeten den Eertschaert, p(re)sent stadthoudere en(de) ma(n)nen boven

gescreven. Overmidts de voirs(creven) besetma(n) overled(en) is, soe

heeft de voirs(creven) Elisabeth opden XXIIen. may 1578 gestelt

een(en) anderen besetman, ^ genaempt Joos Heymans, ^  voer stathoude(re) Willem Boyenhals en(de)

man(nen) van leene Gielis van Eeckhoute ende Joos Heymans.

 

(nota in de marge betreffende het tweede deel):

 

Staet int naervolgende boeck fol(io) 399.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.