Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Leenboeck Grimbergen 1541 - Folie XCIIv

Goedemorgen allemaal, hierbij nog een folie uit het Leenboeck voor nazicht aub:

Bugghenhoudt

(nota in de marge: staet int naervolghend besunder leenboeck des landts van Grimberghen geq(uoteer)t met de lettere O. fo(lio) 79)

Item Gillis vander Elst zone Claes, man van eenen vollen leene, te wetene van eenen chijns van XI (scilden?) Vlaemse VXXI bunderen ende II dach(want) eusel te Buggenhout gelegen, gheheeten den Chijns ter Bueken, welck(en) gront van erfven diverssch(e) persoenen houdende zijn, derwelcker persoen(en) esser XIIII te wetene

Op den XXVIIen aprilis anno XVC LVII heeft ontfangen Willem Reygher den voirscrevenen chijns als besetm(an) tot behoeft vanden erffgenamen wijlen Catelijne vander Elst, soe wel vander moederlijcke zijde als vand(en) vaderlijcke zijde, dair aff dat sterffman P. Adriaen vander Elst, soene Gillis, actum Robrecht van Bouchout, stadthoudere, p(rese)nt Lambrecht vanden Weesenhaghe, Jan vanden Zanden, Pauwels vanden Voirde, Daneel van Bouchout, mannen van leene

Op heden desen XXIXen aprilis a(nn)o 1575 heeft jouffrouwe Cathelijne Duys, naer de doot van Adriaen (Verelst?) ontfangen, dit vors(creven) volle leen, als erffgenaem van wijlen Catheline Verelst, haer nichte, (h(e)bben)?) de proprieteijt (gedevolveert?) is op j(ouffrouwe) Cathelijne Duys, ende de tocht is besittende Willem de Reyger, hieraff is besetman Huybrecht van den Blu? zone wijlen Jans, daer moeder aff is de voirs(creven) Cathelijne, end(e) heeft hier aff den voirs(creven) Huijbrecht hulde en(de) eedt gedaen aen W. vander Bey als stadhouder(e), p(rese)nt ma(n)nen joncker P(eter?) (Claes?) van (Ouynents?) en(dr) Hendrick van Dijcke

Bij voorbaat dank

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 05/24/2023 - 08:28

Bugghenhoudt

[nota in de marge:]
Staet int naervolgende
besunder leenboeck
des landts van Grimberghen gequoteert
met de lettre O.
folio 79

Item Gillis vander Elst zone Claes,
man van eenen vollen leene, te wetene
van eenen chijns van XI scilden Vlaemsch
up XI bunderen ende II dachwant erfs te Buggenhout
gelegen, gheheeten den Chijns ter Bueken,
welcken gront van erfven diverssche
persoenen houdende zijn, derwelcker persoenen
esser XIIII te wetene

Op den XXVIIen aprilis anno XVC LVII heeft
ontfangen Willem Reygher den voirscrevenen chijns als besetman
tot behoeft vanden erffgenamen wijlen Katelijne
van der Elst, zoe wel van der moederlijcke zijde
als van den vaderlijcke zijde, dairaff dat sterffman
is Adriaen van der Elst, zoene Gillis, actum
Robrecht van Bouchout, stadthoudere, present Lambrecht
van den Weesenhaghe, Jan van den Zande, Pauwels
van den Voirde, Daneel van Bouchout, mannen van leene

Op heden desen XXIXen aprilis anno 1575 heeft jouffrouwe
Cathelijne Duys, naer de doot van Adriaen Verelst
ontfangen, dit vorsz. volle leen, als erffgenaem
van wijlen Cathelijne Verelst, haer nichte, waervan
de proprieteyt gedevolveert is op jouffrouwe Cathelijne
Duys, ende de tocht is besittende Willem de
Reyger, hieraff is besetman Huybrecht van den Blu?
zone wijlen Jans, daer moeder aff is de voirsz. Cathelijne,
ende heeft hieraff den voirsz. Huybrecht hulde ende
eedt gedaen aen W. van der Bergh als stadhoudere,
present mannen joncker Philips (Claes?) van (Ouynents?)
ende Hendrick van den Dijcken

Carlo zei op do, 05/25/2023 - 17:10

Dank je voor de hulp Geert!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.