Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Leenboeck Grimbergen 1541 - Folie XCIIr

Hierbij nog een nieuwe folie uit het Leenboeck met enkele vragen ter nazicht en voor correctie aub:

Bugghenhoudt

(nota in de marge: dit parceel light int Scelde daerom geroyeert  staet tot naervolgende besunder leenboeck des lants van Grimbergen ghan gheg(uoteer)t met de l(ette)re O. fo(lio) 78 ??)

Item Jacop Bom over Lyet Luneuys Goessens bij coepe van eenen alfnen bunder beempts binnen der pr(o)chie van Buggenhout, gelegen aent Truijsbele op tScelt, gelegen aen doene op Smaelen Brabants

(nota in de marge bij 2de deel: precedentie vide hier voer fo(lio) 74 alsoo dit leen(en) wijl het voirs(creven) leen daer Hendrick van Grieken op sdoot is ghespleten, staet tot naervolghend besunder leenboeck des landts van Grimberghen gheg(uoteer)t met de l(ette)re O. febr(uari) 241.)

Marten ter Hoenen heeft te leene ontfanghen tot sijnen behoeve ende tot behoeff van Pauwelijne Heyndericx, sijne huysvrouwen, huis ende hoff metten bogaert daeraen geleghen, groot tsamen een half bunder gelegen in de prochie van Bugghe(n)hout, gemeynlijck geheeten de Focke, metter eender zijde aen tsHeeren strate, metter ander zijde aen Jans van Horebeeck goedt, tertio aen Claes van Asbroeck goedt, item noch een veldeken groot ontrent een dach(wan)t, co(m)men(de) oost aen de voers(creven) hoffstede, ende west aen de goeden der ovryen wijlen Daneels van Praet, item noch een veldeken groot ontrent een dach(wan)t gemeynelijck geheeten Dolselken, metter eender zijde aen tsHeeren strate, en(de) metter andere twee zijden aen Jans van Praedt goedt, en(de) metter vierde zijde aen de voirs(creven) hoffstede, al tsamen aen een geleghen, gespleten vuyten volle leene, daer Heyndrick Scrieken opstaet hiervoere fo(lio) LXXIIII, en(de) dat by coope gedaen teghen Cristiaen de Moor, zone wijlen Machiel, ende bij opdracht van Geerdt Moens, meyere van Bugghenhout, vuyt cracht van procuratie irrevercible, hem bij Cristiaenen de Moor, gegeven voor scepenen van Bugghenhout der (banckt?) van Bugghenhout des heere(n) van Grimberghen, op den sesten dach novembris a(nn)o XVC LXIII ende p(rese)nt als scepenen Jan smet en(de) (michthout?) met conditien hier onder sproken dat naer de doot van Merten ter Hoenen voirs(creven), en(de) Pauwelijne sijns huysvrouwe(n) haer kinderen, sonen als dochters, houtschelijcke sullen lijcken, hier aff blijft sterffman Hansken ter Hoenen zone, meetende de voirs(creven) Merten heeft hier aff den behoirlijcken eedt gedaen aen Oudaert, stadthoudere, a(ctum) a(nn)o XVC III novembris VI a(nn)o te XVC LXIII p(rese)nt als ma(n)nen Jan Smet, Jasper Pinnock, Joos Moens sone en(de) Hansken vander Elst

(nota in de marge volgend deel: fo(lio) XVC LII? k. iii. fol(io) 15 art. I)

Op heden dese IIen jannuary heeft Pauwelijne Hendricx ontfangen als sterffvrouwe Joos van(de) Boomgaert ^ als sterffman en(de) besetman ^ broeder van sijnen huysvrouwe, heeft ontfangen dit voirs(creven) leen gemeynelijck geheeten de Focke, naerde doot van Hansken ter Hoenen sijnen huysvrouwe, p(resen)t ?? Hubrecht van Hove drossaet van (Buggenhout?), Jan Tassijns meijer(e) en(de) anderen, den XIIen (juli?) 1586

Bij voorbaat dank!

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op di, 05/23/2023 - 16:00

Bugghenhoudt

[nota in de marge:]
Dit parceel light int Scelde
daerom geroyeert  
staet tot naervolgende
besunder leenboeck
des lants van Grimber
gequoteert met de lettre
O. folio 78 verso

Item Jacop Bom over Luenijs
Goessens bij coepe van eenen alfnen
bunder beemps binnen der prochie van
Buggenhout, gelegen aent Truijsvelt
upt Scelt, gelegen aen doener upt
Smaal Brabant

[nota in de marge bij 2de deel:]
Precedentia vide
hier voer folio 74
alsoo dit leen uuyt
het voirsz. leen daer
Henrick van Grieken
op staet is ghespleten,
staet tot naervolghend
besunder leenboeck des
landts van Grimberghen,
ghequoteert met de lettre O.
folio 241.

Marten ter Hoenen heeft te leene ontfanghen tot zijnen
behoeve ende tot behoeff van Pauwelijnne Heyndericx, sijne huysvrouwen,
huys ende hoff metten bogaert daeraen geleghen, groot tsamen
een half bunder, gelegen in de prochie van Bugghenhout,
gemeynlijck geheeten de Focke, metter eender zijde aen tsHeeren
strate, metter ander zijde aen Jans van Horebeeck goedt, tertia
aen Claes van Asbroeck goedt, item noch een veldeken, groot
ontrent een dachwant, commende oost aen de voersz. hoffstede, ende
west aen de goeden der ooryen wijlen Daneels van Praet,
item noch een veldeken groot ontrent een dachwant, gemeynelijck
geheeten Dolselken, metter eender zijde aen tsHeeren strate,
ende metter andere twee zijden aen Jans van Praedt goedt,
ende metter vierde zijde aen de voersz hoffstede, al tsamen
aeneen geleghen, gespleten uuyten volle leene, daer Heyndrick
Crieken opstaet hiervoere folio LXXIIII, ende dat by coope
gedaen teghen Cristiaen de Moor, zone wijlen Machiels, ende
bij opdracht van Geerdt Moens, meyer van Bugghenhout, vuyt
crachte van procuratie irrevercible, hem bij Cristiaenen
de Moor, gegeven voer scepenen van Bugghenhout
der bancke des heere van Grimberghen,
op den sesten dach novembris anno XVC LXIII, present als scepenen Jan Smet
ende Muyschent met conditien hier onder sproken dat naer
de doot van Merten ter Hoenen voersz., ende Pauwelijnne sijns
huysvrouwe haer kinderen, zonen als dochters, hootschelijcke
sullen deylen, hier aff blijft sterffman Hansken ter Hoenen
zone Mertens, de voirsz. Merten heeft hieraff den behoirlijcken
eedt gedaen aen heer Oudaert, stadthoudere, desen XVIen novembris anno
XVC LXIII, present als mannen Jan Smet, Jasper Pinnock, Joos Muyshout
ende Hansken vander Elst

(nota in de marge volgend deel: fo(lio) XVC LII? k. iii. fol(io) 15 art. I)

Op heden dese IIen jannuary heeft Pauwelijne Hendricx ontfangen als Joos van den Boomgaert
als sterffman ende besetman heeft ontfangen dit voirsz. leen gemeynelijck geheeten de Focke, nae de doot van
Hansken ter Hoenen broeder van sijnen huysvrouwe, present Hubrecht van Hove drossaet
van Buggenhout, Jan Tassijns meijer ende anderen, den XIIen Septembris 1586

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.