Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Leenboeck Grimbergen 1541 - Folie XCIIIv

Hierbij de volgende folie uit het Leenboeck voor correctie aub:

Bugghenhoudt

(nota’s in de marge:

precedentia vide folio 74

Dit leen is ghesplethen vuyt het volle leen staende hiervoer op Heinr(ick) Criecken fol(io) 74

 

 

 

Staet int naervolgh(end) besunder leerboeck des landts van Grimberghen geq(uoteer)t met de l(ette)re O. fol(io))

Jan Verhoeven heeft te leene ontfaen(gen), als besetman en(de) oick voecht ende monboir vanden kinderen van wijlen Andries Dierix, daer moeder aff is Marie (Kijmans?), drij en(de) een halff dach(wan)t lants, geleghen in geleghen twee stucken ierst een halff bunder lants, gelegen opt Wijvelt, co(m)mende metter eender zijde aen tsheeren strate, metter ander zijde aen Jans van Praedt goet, item noch ander halff dach(wan)t, geheeten Steenvelt, co(m)mende metter eender zijde aent Wijvelt, metter ander sijde aen tseeren strate, tertia aen Jans van Doerme goedt, tot behoeff van den kinderen van Andries Diericx, voors(creven) in bruerders en(de) susters dijlinghe, ende dat bij coope teghen Cristiaen de Moor, ghespleten vuyten volle leene van Cristiaen de Moor, hier voere f(olio) LXXIIII en(de) gederft bij Geerden Moe(n)s, meyer(e) van Buggh(en)hout, procuratie hebben(de) van Cristiaen voers(creven), irrevocabel gepasseert voer scepenen van Bugghenhoudt vander date den XVIIIen dach junii XVC LXIIII alsoo Joos Vermeeren en(de) Joos Muyshout vercleerden, de voerge(noemde) Jan Verhoeven heeft hier aff den behoirlycken eedt gedaen, ende Jan Diericx, zone Andries, blijft hier aff sterffman, actu(m) desen desen XXVIIIen augusti a(nn)o XVC LXV en(de) p(rese)nt h(eer) Oudaert, stadtshoudere, Jasper Pinnock, Joos Vermeeren, Jan Le(m)mens vervangende Anthonis vanden Strich(t), ma(n)nen van leene

(nota in de marge: IIIIa fol(io) 18. art. 5.

Peeter Mortgat heeft ontf(ang)en als besetman dit leen, ende daer sterffvrouwe aff blijft Magriete Schepers, p(rese)ent Jan Tassijns meyer(e), en(de) Dominicus vande Stricht, den 26 february 1587 (of 1582?)

Bij voorbaat dank!

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 05/24/2023 - 08:50

Bugghenhoudt

[nota’s in de marge:] precedentia vide folio 74

Dit leen is ghesplethen
vuyt het volle leen
staende hiervoer
op Heinrick Criecken
folio 74
Staet int naervolghende
besunder leenboeck
des landts van Grim-
berghen gequoteert met
de lettre O. folio 8

Jan Verhoeven heeft te leene ontfaen, als besetman ende oick voecht
ende monboir van den kinderen van wijlen Andries Dierix, daer
moeder aff is Marie Yevens, dry ende een halff dachwant lants,
geleghen in twee stucken ierst een halff bunder
lants, gelegen opt Wijvelt, comende metter eender zijde aen t'sheeren
strate, metter ander zijde aen Jans van Praedt goet, item
noch anderhalff dachwant, geheeten Steenvelt, comende metter
eender zijde aent Wijvelt, metter ander sijde aen t'sheeren strate,
tertia aen Jans van Doerne goedt, tot behoeff van den
kinderen van Andries Diericx, voorsz. in bruerders ende susters deylinghe,
ende dat bij coope teghen Cristiaen de Moor, ghespleten vuyten
volle leene van Cristiaen de Moor, hier voere folio LXXIIII ende
gederft bij Geerden Moens, meyer van Bugghenhout, procuratie
hebbende van Cristiaen voersz., irrevocabel gepasseert voer scepenen
van Bugghenhoudt van der date den XVIIIen dach junii XVC LXIIII alsoo
Joos Vermeeren ende Joos Muyshout vercleerden, de voergenoemde Jan
Verhoeven heeft hieraff den behoirlycken eedt gedaen, ende Jan
Diericx, zone Andries, blijft hieraff sterffman, actum desen
desen XXVIIIen augusti anno XVC LXV, present heer Oudaert, stadtshoudere,
Jasper Pinnock, Joos Vermeeren, Jan Lemmens, vervangende Anthonis
 van den Strich, mannen van leene

[nota in de marge:] IIIIa fol(io) 18. art. 5.

Peeter Mortgat heeft ontfangen als besetman dit leen, ende daer sterffvrouwe
aff blijft Magriete Schepers, present Jan Tassijns meyer, ende Dominicus van de
Stricht, den 26 february 1587

Carlo zei op do, 05/25/2023 - 17:29

Dank je voor de finetuning Geert!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.