Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Leenboeck Grimbergen 1541 - Folie XCIIIr

Hierbij een volgende folie uit het Leenboeck, met de laatste paragrafen nogal complex geschreven:

Bugghenhoudt

(nota in de marge: na  Ghespleten als voer een dach(want) op Gillis vand(en) Male zone Joes, ter stont hiernae en(de) voir dander dach(want) op Johanna P(eer)mans, nv Claes Moens   staet inde besundere leenboecken des landts van Grimberghen gheq(uoteer)t lettere N en(de) O folys 390 en(de) 80.)

Item Geert van Praet houdt II dach(want) inde pr(o)chie van Bugg(enhout) aenden Obstaldriesch,  gelegen aen wijlent Gillis P(ee)rmans hof

Item Gill(is) vand(en) Male zone Joes, man van I dach(want) lants gespleten uuten vors(creven) II dach(want) gelegen te Buggenhout ten Obstalle aend(en) Driesch, (x) metten drie zijden co(m)men(de) aen ’t goet der oyrien Jans Moens als (curtschem?) en(de) zuyde jegens Jan Moens goet

Opden XIIIen april a(nn)o? XVC ende drijenvijfticht heeft ontfanghen Anthonis Bertrams, als besedtman tot behoeft vand(en) kinderen wijlen (Piels?) vanden Meeren ende Lanceloot Vermeeren in hier aff sterffman houdelycke te desen acte R, Bouchout, stadthoudere, p(rese)nt Crirstoffel P(eer)man en(de) Willem Reygher als ma(n)nen van lene

Op heeden den XXen dach der maent van mey anno LVII, soe heeft de voers(creven) Lanceloot den eedt gedaen als man van leene van den voers(creven) parcheele

(nota in de marge: a IIa fol(io) 9. art. 9.)

Op den VIXen jannuary 1590 is gecompareert voor stathouder joncker Willem Boyenhals, ende mannen van leene Joos van Mechelen, Aert van Wemele, Mathijs Goossens en(de) meer anderen, (Elon?) Meyskens (Mertensse?) en(de) heeft g(e)heven dit voirs(creven) dachw(an) lants tot behoefve van zijn kinderen bij hem geprocreert van Marie Vermeeren (Gielischen?) zijnden huyse en(de) dat in susterlijcke en(de) bruerderl(ijcke) deylinge waer aff de voirs(creven) (Elon?) heeft gedaen den behoirl(ijcken) eedt, ende blijft sterfman

Dit leen es vuytgedaecht den XIIen augusti 1585, en(de) Jan Meyskens heeft tselve leen (gep?) en(de) opgedragen in handen des stadthouders, dit voirs(creven) dachwant leene tot behoeff des heere van Grimberghen, p(rese)nt als stadtshouder Beyghems, Jan Tassins, Gillis van Praedt, peeter Moertgat ende Cornelis de (Haver?) als mannen van leene sijn

(nota’s in de marge:

a IIIIa Jul 22 8s secundo art. ?

k. IIIa fol(io) 15. art. 2.)

Dese twee (??) wesen(de) een halff bunder heeft Jan Vermeeren als nijgd (vuts) bij opdracht des stadthouders, en(de) des (Jan?) Vermeeren als (??) heeft den eedt als besetman en(de) p(rese)nt, p(rese)nt als stadthouder Jan Stassijns meyer(e), Gielis van Praet, Peeter Mortgat en(de) Robrechtte Nuffel, desen XVIen february 1587

Ende wederom getransporteert Jan Meyskens p(rese)nt deselvene ende de voirs(creven) Jan Meyskens blijft sterfman en(de) besetman

Bij voorbaat dank!

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op wo, 05/24/2023 - 09:42

Bugghenhoudt

[nota in de marge:]
Nota  
Ghespleten als voer een dachwant op Gillis van den Malen zone Joes, ter stont hiernae
ende voir d'ander dachwant up Johanna Peermans, nu Claes Moens   
Staet inde besundere
leenboecken des landts van Grimberghen ghequoteert lettre
N ende O folys 390 ende 80.

Item Geert van Praet houdt II dachwant
in de prochie van Buggenhout aen den Obstaldriesch,  
gelegen aen wijlent Gillis Peermans hof

Item Gillis van den Male zone Joes,
man van I dachwant lants gespleten uuten
vorsz II dachwant gelegen te Buggenhout
ten Obstalle aenden Driesch, metten
drie zijden commende aen ’t goet der oyrven
Jans Moens als curtschene ende
zuyde jegens Jan Moens goet

Opden XIIIen april anno XVC ende drijenvijfticht
heeft ontfanghen Anthonis Bertrans, als besedtman
tot behoeft vanden kinderen wijlen Siels van den
Meeren ende Lanceloot Vermeeren is hieraff
sterffman houdelycke te deylen, actum R, Bouchout,
stadthoudere, present Crirstoffel Peerman ende Willem
Reygher als mannen van lene

Op heeden den XXVen dach der maent van mey anno LVII, soe heeft de voersz.
Lanceloot den eedt gedaen als man van leene van den voersz. parcheele

[ota in de marge:] a IIa folio 9. art. 9.

Op den VIXen jannuary 1590 is gecompareert voor stathouder
joncheer Willem Boyenhals, ende mannen van leene Joos van Mechelen,
Aert van Wemmele, Mathijs Goossens ende meer anderen, Elon Meyskens
Mertensse ende heeft gheven dit voirsz. dachwant lants tot behoefve
van zijn kinderen bij hem geprocreert van Marie Vermeeren Gielissen
zijnen huysevrouwe ende dat in susterlijcke ende bruerlijcke deylinge waeraff
de voirsz. Elon heeft gedaen den behoirlijcken eedt, ende blijft sterfman

Dit leen es vuytgedaecht den XIIen Augusti 1585, ende Jan Meyskens heeft tselve leen geaenvaert
ende opgedragen in handen des stadthouders, dit voirscreven dachwant leens tot behoeff des heeren van
Grimberghen, present den stadthouder Beyghems, Jan Tassijns, Gillis van Praedt, Peeter Moertgat
ende Cornelis de Have als mannen van leene ??

nota’s in de marge:

a IIIIa Jul 22 8s secundo art. ?

k. IIIa folio 15. art. 2.

Dese twee items wesende een halff bunder heeft Jan Vermeeren bij opdracht
des stadthouders, ende denselven Jan Vermeeren als ?? heeft den eedt als besetman ende sterfman,
present den stadthouder Jan Stassijns meyer, Gielis van Praet, Peeter Moertgat ende Robrecht van
Nuffel, desen XVIen february 1587

Ende wederom getransporteert Jan Meyskens, present
deselvene ende de voirsz. Jan Meyskens blijft sterfman ende besetman

 

Carlo zei op do, 05/25/2023 - 18:05

Dank je Geert!

Paul Peeters zei op do, 05/25/2023 - 22:39

Dit is een verbetering op de versie van de heer Ouweneel. De randvermeldingen werden na ieder item vermeld. De interpunctie werd eveneens aangepast.

 

                Bugghenhoudt

Item Geert va(n) Praet houdt II dach(want)

inde p(ro)chie van Bugg(enhout) aend(en) Obstaldriesch,

gelegen aen wijlent Gillis P(er)ma(n)s hof. 

[nota's in de marge] 

N(ot)a.

Ghespleten als

voer een dach(want) up Gillis vand(er) Me(re)n z(one) Joes terstont h(ier)nae

en(de) voe(re) dande(re) dach(want) up Johanna P(er)mans, nu Claes Moens.   

Staet inde besundere

leenboecken des landts van Grimberghen gheq(uoteer)t l(itte)ris

N en(de) O, foliis[1] 390 en(de) 80.

 

Item Gill(is) vand(er) Me(re)n zone Joes,

ma(n) van I dach(want) lants, gespleten uuten

vors(creven)[2] II dach(want), gelegen te Buggenhout

ten Obstalle aend(en) Driesch, metten

drie zijden co(m)men(de) aen tgoet der oyrien

Jans Moens al(ia)s Curtschene en(de)

zuydt jegens Jan Moens goet.

 

Opden XIIIen. april XVC. en(de) drijenvijfticht

heeft ontfanghen Anthonis Bertrans als besedtman

tot behoeff vand(er) kinderen wijlen Sielis[3] vand(er)

Meeren ende Lanceloot V(er)meeren is hier aff

steerffman hodelijcke[4] te deylen, actum R. Bouchout,

stadthouder, p(rese)nt Crirstoffel Pinnock en(de) Willem

Reygher als ma(n)nen van leene.

 

Op heden den XXVen. dach der maent van mey anno LVII, soe heeft de voers(creven)

Lanceloot den eedt gedaen als man van leene vanden voers(creven) parcheele. 

[nota in de marge:]

a IIe. fol(io) 9. art. 4.

 

Op den IXe(n). jannuary 1580 is gecompareert voir stathoude(re)

jonch(ee)r Willem Boyenhals ende ma(n)nen van leene Joos van Mechelen,

Aert van We(m)mele, Mathijs Goossens ende meer ande(re), Eloy Meyskens

Mertenss(on)e en(de) heeft gheven dit voirs(creven) dachw(an)t lants tot behoefve

van zijn(e) kinderen, bij hem geprocreert van Marie V(er)meeren Gielisd(ochter)e,

zijnd(er) huysv(rouw)en, ende dat in susterl(ijcke) ende bruerl(ijcke) deylinge, waer aff

de voirs(creven) Eloy heeft gedaen den behoirl(ijcken) eedt, en(de) blijft sterfma(n). 

[nota]: 

a IIIIe. fol(io) 22 v(er)s(o) secundo art. ?

 

Dit leen es vuytgedaecht den XIIen. augusti 1585, ende Jan Meyskens heeft tselve leen gerenu(n)tieert

en(de) opgedragen in handen des stadthouders, dit voirs(creven) dachwant leens tot behoeff des heeren van

Grimberghen, p(rese)nt den stadthoude(re) Beygheems, Jan Tassijns, Gillis van Praedt, Peeter Moertgat

en(de) Cornelis de Hane als mannen van leene, v(er)te[5]. 

[nota’s in de marge]: 

k. IIIe. fol(io) 15. art. 2.

 

Dese twee items, wesen(de) een halff bunder, heeft Jan V(er)meeren al(ia)s Nijs ontf(angen) bij opdracht

des stadthouders, en(de) den selven Jan V(er)meeren al(ia)s Nijs heeft den eedt als besetman en(de) sterffman,

p(rese)nt den stadthoude(re) Jan Stassijns, meyer, Gielis van Praet, Peeter Moertgat ende Robrecht van

Nuffel, desen XVIen. february 1587.

 

Ende wederom getransporteert Eloy Jan Meyskens, p(rese)nt

deselve en(de) de voirs(creven) Jan Meyskens blijft sterffman ende besetman.


[1]              Folys bestaat niet. Het meervoud van folio in het Latijn is foliis (en niet folys of folijs). In het Latijn bestaat de letter 'j' niet.

[2]              vorsz/voirsz. bestaat niet! Het is ofwel 'vo(i)rsc(h)reven' ofwel 'vo(i)rsei/ijden'. Het teken achter de letter 's', dat soms gelijkt op de letter 'z' is het afkortingsteken.

[3]              Bij Gielis staat tussen de letters 'l' en 's' een letter 'i', maar deze is eigenlijk door verwaarlozing onzichtbaar geworden, net zoals bij de letter 'i' in Anthonis op de voorgaande regel en de letter 'i' in Pinnock op de voorlaatste regel.

[4]              hodelijcke : hoofdelijcke.

[5]              verte (Latijn): zie ommezijde; draai om.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.