Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Leenboeck Grimbergen 1541 - Folie XCIIIIv

Besten, hierbij nog een folie uit het Leenboeck Grimbergen voor nazicht aub (bij voorbaat dank!):

Bugghenhoudt

(nota in de marge: ghespleten wijl de twee dachwanden staende over dander sijde van desen blade fol(io) 94.

staet tot naervolghen(d) besunder leenboeck gheq(uoteer) l(ette)re O. fol(io) 80

vors(crevene) rade int boeck gheq(uoteer)t l(ette)re R fol(io) 392)

Item Johanna Peermans docht(ere) sterfwijf van eenen dach(want) lants gespleten uuten (7?) dach(wanden) en(de) vuut up Gillis van Praet, co(m)mende mett(er eend(er) zijden aenden Obstal Driesch, mett(er) IIe zijd(en) aen Gilis Vermee(ren) goet, metter derder zijde aen den Smeskens Heyde

Ende (dus?) es besedt man Joes Vermee(re)n

Claes Moens zone Jans heeft (onscf?) bij doede zijns vad(ere) tvoirs(creven) dach(want) leene aen Janne van (Roye?) stadhoude(re), p(rese)nt als mannen Joes van Praet, Gillis van Neervelde en(de) andere(n)

Cristoffle Moens zone Claes heeft te leene onfanghen, tot sijnen behoeffve, het voers(creven) dach(wan)t lants, verschenen bij der doot sijns vaders voers(creven), en(de) heeft hier aff den behoirlycken eedt gedaen aen Hubrecht Oudaert stadthoudere, desen XXIIIen dach octobris a(nn)o XVC LXV en(de) p(rese)nt als ma(n)nen G Moens meyere, Jasper Pinnock, Jan Smet en(de) meer ander(e) ma(nnen)

Eloy meskens heeft te leene ontfa(ngh)en tot sijnen en(de) tot Marie Verm(e)eren, syn(e) huysvrouwe, behoeff, het voers(creven) dach(wan)t leene en(de) dat bij coope ghedaen teghen Cristoffel Moens sone Claes, met conditien dat sijne kinderen, die hij gehadt heeft van Marie Vermeeren, sullen het voers(creven) leene deylen hooftghelycke, de voerge(noemde) Loy heeft hier hier aff den behoirlycken eedt gedaen aen H. Oudaert, present Geerdt Moens, Jan Smet, Joos Muyshont, Robrecht Aelbrechts, ma(n)nen van leene, desen XXIIIe

Dit leen es vuytgedaecht als blijkt op dande(re) sijde van desen blat february a(nn)o XCV LXIX LXV

?? ut ante folio XCIIII

(nota in de marge: IIIe fol(io) 15. art. 2.)

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op do, 05/25/2023 - 10:51

Bugghenhoudt

[nota in de marge:]
Ghespleten
uuyt de twee dach-
wanden staende
over d'ander sijde
van desen blade folio 94.
Staet tot naervolghend
besunder leenboeck
ghequoteert lettre O. folio 80
vorscrevene rade int boeck ghequoteert lettre N folio 392

Item Johanna Peermans dochtere
sterfwijf van eenen dachwant lants gespleten
uuten 7 dachwanden ende hiervoren up Geert van
Praet, comende metter eenen zijden
aen den Obstal Driesch, metter IIe zijden
aen Gilis Vermeeren goet, metter derder
zijde aen den Smeskens Heyde

Ende hieraf es besedtman Joes Vermeeren

Claes Moens zone Jans heeft ontfangen
bij doede zijns vaders tvoirs'z. dachwant leens
aen Janne van Roye stadhouder, present als
mannen Jan van Praet, Gillis van
Neervelde ende anderen

Cristoffle Moens zone Claes heeft te leene onfanghen,
tot sijnen behoeffve, het voersz. dachwant lants, verschenen
bij der doot sijns vaders voersz., ende heeft hieraff den
behoirlycken eedt gedaen aen Hubrecht Oudaert stadthouder,
desen XXIIIen dach octobris anno XVC LXV, present als mannen
G. Moens meyer, Jasper Pinnock, Jan Smet ende meer andere mannen

Eloy Meskens heeft te leene ontfanghen tot sijnen ende tot Marie
Vermeeren, sijn huysvrouwe, behoeff, het voersz. dachwant leens
ende dat bij coope ghedaen teghen Cristoffel Moens zone
Claes, met conditien dat sijne kinderen, die hij gehadt
heeft van Marie Vermeeren, sullen het voerscreven leen
deylen hootsghelijcke, de voergenoemde Loy heeft hier
hieraff den behoirlycken eedt gedaen aen heer Oudaert,
present Geerdt Moens, Jan Smet, Joos Muyshout,
Robrecht Aelbrechts, mannen van leene, desen XXIIIe
February anno XVC LXV

Dit leen es vuytgedaecht als blijct op d'andere sijde van desen
item ut aute folio XC IIII

 

 

 

Carlo zei op do, 05/25/2023 - 20:17

Dank je Geert! Op het einde: "ut aute": moet dat niet "ut ante" zijn (betekenis: zoals vroeger)?

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.