Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Lastige tekst Bossche protocollen 1693

Bijgaand een lastige tekst m.b.t. een lening van 800 gulden en mijn voorvader Thomas van Boom in Den Bosch in 1693. Wie kan hier een transcriptie van maken?

Reacties (7)

Geert Ouweneel zei op ma, 08/17/2020 - 09:16

Thomas van Boom promisit super ora
et habenda de heer ende mr. Hendrick
Ackersdijck, raedt deser stadt tot behoef
van juffrouw Jacomina van Blanckendael,
weduwe wijlen Johannes van der Cruys,
de somme van achthondert carolus gulden
tot 20 stuyvers goet permissie gelts, elcken
gulden gereeckent metten interest
vandien tegens vier gulden tien stuyvers
van t'hondert, van heden over een
jaer ten geen minder specie als /
daelders, te voldoen ende te betaelen
ende binnen dese stadt vrij ut supra
overmits de oprechte deuchdelijcheyt
deser schult als spruytende van
geleende ende aengetelde penningen
bij den voors. gelover* te danck
gehadt ende ontfangen soe hij be-
kende mits desen, ende in cas
van langer continuatie sal den
interest blijven loopen als voor
tot de effectuele voldoeninge ende
aflossinge toe ende sullen partijen
alsdan drie maenden tevorens
den los moeten waerschouwen,
testes ut infra datum den dertich-
sten Juny sestien hondert drye en
tnegentich.
w.g. ... Gronlant
F. Lintworm
W. Beresteyn
Mij present J. v.d. Meulen

*Gelover: i) Hij die een belofte
doet 2) hij die zich tegenover een ander tot iets
verbindt; borg.

In de marge staat:
D'heer Carel Cloeck, predikant to Berlicum, als in huwelijk
hebbende juffrouw Anna Mechtelt de Blankendaal, alhier
present, heeft opentlijck bekent ende beleden, dat Johanna
Marie van Cromvoirt, weduwe Hermanus Gremmen aan sijnen
handen heeft afgelost en gequeten het capitaal van agt hondert
gulden in den nevenstaande contracte begrepen, met den
agterstalligen intrest vandien, den heere comparante nomine uxoris
aangekomen bij erffenisse /
van wijlen juffrouwe Jacomina van Blankendaal, ut decibat,
consenterende diensvolgens in de cassatie deses, testes
infra, datum den agtentwintigsten Juny seventienhondert
twee en veertich.
C.Kloek
J. Cesaren
W. Brandwijk

 

Louis v. V. zei op ma, 08/17/2020 - 10:37

Hartelijk dank Geert, voor de snelle transcrptie !

Ik heb nog zo'n tekst, die zal ik zo dadelijk plaatsen.

Els zei op di, 08/02/2022 - 04:23

Lijkt er op dat we met spam te maken hebben (niet gerelateerd aan het bericht van Louis). Misschien kan de moderator het verwijderen? 

Louis v. V. zei op di, 08/02/2022 - 07:19

Het vreemde is dat ik - als originele plaatser - wel een bericht in mijn e-mail kreeg m.b.t. de boodschap van Els, maar niet toen de spam geplaatst werd.

beheerder Mariët Bruggeman zei op di, 08/02/2022 - 09:35

De spam is inmiddels verwijderd, dank voor de melding.

Pauwel zei op vr, 09/23/2022 - 22:22

super omnia et habenda

Louis v. V. zei op za, 09/24/2022 - 08:11

Pauwel, bedankt voor de verbetering!

Ik zie ook dat de spam weer terug is. Om de een of andere reden vindt men deze tekst super sexy om 'm te gebruiken voor deze doeleinden...

Kan de spam misschien weer verwijderd worden?

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.