Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Langere akte met onzekerheden 1522 Antwerpen help

15/02/1522 rente / Antwerpen / Meere / huis / Jan de Groote / Katline Noulaets fa. Jan, wwe. van Cornelis Fredericx alias van Bergen / Heylwich Fredericx x Andries Raet / eigenaar van het huis is Jacop Snoeye

Sr #161 f 355 r 001etc

 

1. Katline Noulaets Jansdochtere wedewe wijlen Cornelis Fredericx

2. al[ia]s van Bergen cum tutore ex una ende Heylwich Fredericx

3. met Andriese Raet eius marito et tutore ex altra bekenden

4. en[de] verlijden onderlinge in beyden paertien dat sij wel ende

5. vrienlic van malcanderen verlijct vereffent gescheiden ende

6. gedeylt zijn van allen den goeden ende versterffenissen

7. tsij hare inteelen vutheelen en[de] erfrenten quitene ...z

8. als hen e[e]nichsins toecomen bleven en[de] versterffenisse

9. zijn moegen vanden voers[creven] Cornelise der selver Katlinen

10. man ende der selver Heylwigen vader wijlen vander

11. alle aengaende den erfrenten soe sal de voers[creven] Katlinen

12. hebben ende behouden pro se et suis ierste die sesse

13. ponden br[abants] erflic vand[en] twaalf ponden br[abants] ts[iae]rs erflike[n]

14. renten diemen jaerlicx te Kerss[e]avonde heffende es op drie

15. nieuwe huyse[n] gestaen inde Huidevetters strate deen neffens

16. dander . Item noch die twee ponden br[abants] erflic diemen jaerlicx

17. Joh[ann]is heffende es opte voers[creven] drie nieuwe huysen ad pertinen[tibus]

18. predictis inde Huyvetterstrate gestaen. Item noch een pont

19. br[abants] erflic diemen heffen[de] es opte helft van hueren huyse

20. gestaen inde Mee[re] neffens Jan van Berct huys . It[em] noch

21. twee ponden br[abants] erflic diemen heffende es op een huyse

22. gestaen inde Mee[re] neffens Jans de Groote toebehooren[de]

23. Jacope Snoeye . It[em] noch XX s[cellingen] br[abants] erflic diemen jaerlicx

24. heffende es op drie came[re]n metten hoefken gelegen int

25. Boeckeersken neffens Marien sBoechs. It[em] noch die XX s[cellingen]

26. br[abants] erflic diemen heeft op een huys geheeten S[in]te Sebastiaen

27. gestaen in de Langenieustrate . It[em] noch XX s[cellingen] br[abants] erlicken

28. diemen heeft op een huys gestaen int Stoefstraatken

29. alhier neffens Adriaens van Eycke erve . It[em] noch die

30. viere ponden gro[ote]n br[abants] erflic diemen jaerlicx heeft op

31. een huys gestaen opt Clapdorp neffens Gielis Bollaerts

32. erve. It[em] noch die XV s[cellingen] br[abants] erflic diemen heeft op een huys

33. gestaen inde Mee[re] alh[ier] toebehoeren[de] Mathijse Jonckers.

34. Item noch die XVII s[cellingen] VI d[enieren] br[abants] erflic diemen heeft opt selve

35. huys heffende es. It[em] noch die XXV s[cellingen] br[abants] erflic diemen

vervolgt

Reacties (7)

Guido Snoeys zei op zo, 05/26/2024 - 18:59

Deel 2 

36. jaerlicx heffende es op een huys gestaen inde Mee[re] neffens

37. Govaerts van Aken erve. It[em] noch XXX s[cellingen] br[abants] erflic diemen heeft

38. op een huys gestaen inde Mee[re] opten hoec vand[er] Clee[re]nstrate

39. It[em] noch die twee pond[en] br[abants] erflic diemen heeft op eenen

40. huys gestaen inden Mee[re] opten hoec van dEyckstraetken

41. Item noch twee pond[en] thien schell[ingen] br[abants] erflic diemen heeft

42. op een huys inde Mee[re] gelegen neffens Peter Spillemans

43. erve. It[em] noch XX s[cellingen] br[abants] erflic diemen heeft op twee nieuwe

44. huysen cum f[und]o et pertinen[tiis] gestaen en[de] gelegen inde Mee[re] ….

45. neffens Jaspaer Bom erve. It[em] noch XX s[cellingen] br[abants] erflic diemen

46. heeft op een huys geheeten de Librair[i]e inde Mee[re]. It[em] noch

47. die XX s[cellingen] b[rabants] erflic diemen heffende es op een huys tot

48. Woonsdrecht. It[em] noch X s[cellingen] br[abants] erflic diemen heeft tot

49. Loenhout opte goede van Pete[re]n de Hase. It[em noch V s[cellingen] br[abants]

50. erflic diemen heeft tot Groot Zundert . Item noch die thiene

51. schell[ingen] br[abants] erflic diemen heeft tot Hildernissen. It[em] noch

52. VII s[cellingen] VI d[enieren] br[abants] erfic diemen heeft tot Loenhout voers[creven]

opte

53. goede van Pete[re]n de Hase voirs[creven]. It[em] noch XX s[cellingen] br[abants] erfic

54. diemen heeft tot Loenhout voers[creven] op een[en] beemt. It[em] noch

55. XV s[cellingen] br[abants] erfic diemen heeft tot Ettenhoven. It[em] noch

56. XII s[cellingen] VI d[enieren] br[abants]­ erfic diemen heffende es tot Wilmersdonc opte

57. goede van Symoene Ronge . Item noch die sesse viert[ele]

58. rocx erflic diemen heffen[de] es tot Hoochboome toebehoe[re]nt

59. Janne Neve .< Item II s[cellingen] VI d[enieren] br[abants] erflic opte…………….>

Ende de voers[creven] Heylwich Fredericx sal oic

60. hebben en[de] behouden pro se et suis ierst die sesse pond[en]

61. .. br[abants] erflic vand[en] VII l[ibrae] br[abants] erflic voers[creven] op drie nieue

62. huysingen voers[creven] inde huidevetterstrate gestaen. It[em]

63. noch XX s[cellingen] br[abants] erfic diemen heeft op een huys gestaen

64. inde Huivetterstrate neffens Mertens in Oistenrijck

65. huys. It[em] noch die twee pond[en] br[abants] erflic diemen

66. heeft op een huys gestaen beneden tVleeschuys neffens

67. Henricx van Bruesels erven . Item noch XX s[cellingen] br[abants] erfic

68. diemen heeft op drie huysen gestaen in Boeckeersken

vervolgt

Guido Snoeys zei op zo, 05/26/2024 - 19:03

deel 3

67. thuys geheeten den Olifant. Item noch II l[ibrae] br[abants] erflic

68. diemen heeft op een huys geseten achter inde Mee[re] neffens

69. der kercken erve van Sint Jacobs. It[em] noch XV s[cellingen] br[abants] erflic

70. diemen heffende es op een huys gestaen inde Mee[re] voers[creven]

71. Mathijse Joncheyt toebehoren[de]. It[em] noch die sesse

72. ponden br[abants] erfic diemen heeft op een huys gestaen

73. inde Mee[re] Janne Moens toebehoeren[de]. It[em] noch III l[ibrae] br[abants]

74. erflic diemen heeft op een huys geheeten de Pluyme

75. gestaen opt dOuden Coren[mer]ct. It[em] noch XX s[cellingen] br[abants] erfic

76. diemen heeft op Jans Spildoren huys gestaen inde Mee[re].

77. It[em] noch XX s[cellingen] br[abants] erfic diemen heeft op een huys geseeten

78. inde Mee[re] toebehooren[de] Janne de Clerck. It[em] noch XXX s[cellingen]

79. br[abants] erfic diemen heffen[de] es op een huys gestaen inde

80. Gastuisstrate toebehooren[de] Janne Wouters It[em] noch XX s[cellingen]

81. br[abants] erfic diemen heffen[de] es op selve huys. It[em] noch thien

82. schell[ingen] br[abants] erfic diemen heeft inde Mee[re] opte goeden Janse

83. de Keveren. It[em] noch II s[cellingen] VI d[enieren] br[abants] erflic diemen heffende

84. es op een huys gestaen inde Mee[re] toebehoerende Jacope

85. van Santvliet. It[em] noch X s[cellingen] diemen heffende

86. es ter Capellen onder Eeke[re]n Cornelise Ockeseel toebehoe[re]nde

87. It[em] noch XV s[cellingen] br[abants] erflic diemen heeft is ter capellen voers[creven]

88. opte goeden van Henricke Janss[oene] alias de Vold[er]. It[em]

89. noch die X s[cellingen] br[abants] erflic diemen heffen[de] es tot Loenhout

90. opte goeden Willems de Hase. It[em] noch V s[cellingen] br[abants] erflic

91. diemen heffen[de] es in Hildernissen opte goeden van

92. Mathijse Janss[oene]. It[em] noch VII s[cellingen] VI d[enieren] br[abants] erflic diemen

93. heeft tot Loenhout opte goet Jans vand[er] Caert. It[em]

94. XII s[cellingen] br[abants] erflic diemen heffende is op twee huysen gestaen

95. opt tVleemminc velt toebehooren[de] Godevaerd van

96. Hellensvoort. It[em] noch die VIII s[cellingen] IX d[enieren] br[abants] erflic

97. diemen heeft tot Woonsdrecht . It[em] noch

98. XXXI s[cellingen] III d[enieren] br[abants] erflic diemen heffen[de] es ter Hoev[en]en

99. onder Eeke[re]n toebehooren[de] den kinde[re]n van Duyc

100. It[em] noch vier viertele rocx erflick diemen heffen[de] es

101. op sek[er] lant gelegen opt S[in]te Wilvoert velt

 

Guido Snoeys zei op zo, 05/26/2024 - 19:16

Einde

102. Item de voers[creven] paertien zelen noch tsamen viererdeylt

103. behoudende bleven alsulcken huys geheeten de drie

104. spaensche caukens gestaen inde Mee[re] alhier

105. Katline Noulaert. It[em] tochten beseeten welck huys

106. gaen en[de] bleven sal daert van tocht wegen schuld[en] zal zijn

107. te gaen en[de] bleven na vuytwijsen eenen scepen brive

108. daer af zijnde vand[en] jaere anno M Vde en[de] XVIII , XX dagen in juni

109. En[de] zoe was canelingen deen beter es dan dandre dat

110. zij malcande[re[ daer af verleken hebben met gereeden penn[inck]

111. Ende mits desen soe vercregen de voers[creven] p[ar]tien die vand[en]

112. ande[re]n van allen goeden en[de] versterffenissen voerscr[even] renten

113. schouden etc becomen etc Is merckelic ondersproken

114. dat indien e[e]nich van beyden p[ar]tien eenigen stootarii

115. calangien aengedaen warde oft dat die oft e[e]nich vand[en]

116. renten afgequiten wae[re]n oft oic min renten benoemden

117. dan hen aengedeylt es dat zij dat malcande[ren] sele

118. hebben dragen gelden en[de] betalen den tijt van een[en] jare

119. lanc en[de] nyet lange[r]

VI die februarii anno XXII ………..

ps de lijnnummering  is niet meer correct vanaf deel 3 sorry

René van Weeren zei op ma, 05/27/2024 - 18:35

Guido, volgens mij ontbreekt een afbeelding van deel 3, klopt dat?

Guido Snoeys zei op ma, 05/27/2024 - 19:15

Inderdaad , dus hierbij deel 3

 

Grtn 

Guido

René van Weeren zei op ma, 05/27/2024 - 21:26

Het was een lange tekst. Aanpassingen betreffen details, maar hebben nauwelijks invloed op de inhoud. Hieronder mijn versie.

1. Katline Noulaets Jansdochtere weduwe wijlen Cornelis Fredericx
2. al[ia]s van Bergen, cu[m] tutore, ex una ende Heylwich Fredericx
3. met Andriese Raet eius marito et tutore ex altra, bekenden
4. en[de] verlijden onderlinge in beyden paertien dat sij wel ende
5. minlic van malcanderen verlijct vereffent gescheiden ende
6. gedeylt zijn van allen den goeden ende versterffenissen
7. tsij have juweelen car?theelen en[de] erfrenten quecu[m]q[ue]
8. als hen e[n]nichsins toecomen bleven en[de] versterffenisse
9. zijn moegen vanden voers[creven] Cornelise der selver Katlinen
10. man ende der selver Heylwigen vader wijlen ende
11. alle aengaende den erfrenten. Soo sal de voors[creven] Katline
12. hebben ende behouden pro se et suis ierste die sesse
13. ponden br[abants] erflic vand[en] tweelf ponden br[abants] ts[iae]rs erflike[n]
14. renten diemen jaerlicx te Kerssavonde heffende es op drie
15. nieuwe huysen, gestaen inde Hudevetters strate deen neffens
16. dander. Item noch die twee ponden br[abants] erflic diemen jaerlicx
17. Joh[ann]is heffen[de] es opte voers[creven] drie nieuwe huysen cu[m] pertinen[tiis]
18. predictis inde Huyvetterstrate gestaen. Item noch een pont
19. br[abants] erflic diemen heffen[de] es opte helft van hueren huyse
20. gestaen inde Mee[re] neffens Jan van Berct huys. It[em] noch
21. twee ponden br[abants] erflic diemen heffen[de] es op een huys
22. gestaen inde Mee[re] neffens Jans de Groote, toebehooren[de]
23. Jacope Snoeye. It[em] noch XX s[chellingen] br[abants] erflic diemen jaerlicx
24. heffen[de] es op drie came[re]n metten hoefken gelegen int
25. Boeckeersken neffens Marien sBoechs. It[em] noch die XV s[chellingen]
26. br[abants] erflic diemen heeft op een huys geheeten S[in]te Sebastiaen
27. gestaen in de Langenieustrate. It[em] noch XX s[chellingen] br[abants] erlicken
28. diemen heeft op een huys gestaen int Scoefstraecken
29. alhier neffens Adriaens van Eycke erve. It[em] noch die
30. vive ponden gro[ote]n br[abants] erflic diemen jaerlicx heeft op
31. een huys gestaen opt Clapdorp neffens Gielis Bollaerts
32. erve. It[em] noch die XV s[chellingen] br[abants] erflic diemen heeft op een huys
33. gestaen inde Mee[re] alh[ier] toebehooren[de] Mathijse Jonckers.
34. Item noch die XVII s[chellingen] VI d[enieren] br[abants] erflic diemen heeft opt selve
35. huys heffende es. It[em] noch die XXV s[chellingen] br[abants] erflic diemen
---
36. jaerlicx heffende es op een huys gestaen inde Mee[re] neffens
37. Govaerts van Aken erve. It[em] noch XXX s[chellingen] br[abants] erflic diemen heeft
38. op een huys gestaen inde Mee[re] opten hoec vand[er] Clee[re]nstrate.
39. It[em] noch die twee pond[en] br[abants] erflic diemen heeft op een
40. huys gestaen inden Mee[re] opten hoec van deyckstraetken
41. Item noch twee pond[en] thien schell[ingen] br[abants] erflic diemen heeft
42. op een huys inde Mee[re] gelegen neffens Peter Spillemans
43. erve. It[em] noch XX s[chellingen] br[abants] erflic diemen heeft op twee nieuwe
44. huysen cu[m] f[und]o et p[er]tinen[tiis] gestaen en[de] gelegen inde Mee[re] achter
45. neffens Jaspaer Bom erve. It[em] noch XX s[chellingen] br[abants] erflic diemen
46. heeft op een huys geheeten de Librarie inde Mee[re]. It[em] noch
47. die XV s[chellingen] b[rabants] erflic diemen heffende es op een huys tot
48. Woonsdrecht. It[em] noch X s[chellingen] br[abants] erflic diemen heeft tot
49. Loenhout opte goede van Pete[re]n de Hase. It[em noch V s[chellingen] br[abants]
50. erflic diemen heeft tot Groot Sundert. Item noch die thiene
51. schell[ing]s br[abants] erflic diemen heeft tot Hildernissen. It[em] noch
52. VII s[chellingen] VI d[enieren] br[abants] erfic diemen heeft tot Loenhout voirs[creven] opte
53. goede van Pete[re]n de Hase voirs[creven]. It[em] noch XX s[chellingen] br[abants] erfic
54. diemen heeft tot Loenhout voerscr[even] op een[en] beemt. It[em] noch
55. XV s[chellingen] br[abants] erfic diemen heeft tot Ettenhoven. It[em] noch
56. XII s[chellingen] VI d[enieren] br[abants] erflic diemen heffen[de] es tot Wilme[r]sdonc opte
57. goede van Symone Ronge. Item noch die sesse viert[ele]
58. rocx erflic diemen heffen[de] es tot Hoochboorne toebehoe[re]nde
59. Janne Neve.< Item II s[chellingen] VI d[enieren] br[abants] erflic opte huyss[inge] Jans Spildoren> Ende de voers[creven] Heylwich Fredericx sal oic
60. hebben en[de] behouden pro se et suis ierst die sesse pond[en]
61. g[rooten] br[abants] erflic vand[en] XII l[ibrae] br[abants] erflic voerscr[even] op drie nieue
62. huysingen voerscr[even] inde hudevetterstrate gestaen. It[em]
63. noch XX s[chellingen] br[abants] erfic diemen heeft op een huys gestaen
64. inde Huvetterstrate neffens Mertens in Oistenrijck
65. huys. It[em] noch die twee pond[en] br[abants] erflic diemen
66. heeft op een huys gestaen beneden tVleeschuys neffens
67. Henricx van Bruessels erve. Item noch XX s[chellingen] br[abants] erflic
68. diemen heeft op drie huysen gestaen in Boeckeersken neffens
---
69. thuys geheeten den Olifant. Item noch II l[ibrae] br[abants] erflic
70. diemen heeft op een huys geseten achter inde Mee[re] neffens
71. der kercken erve van Sint Jacobs. It[em] noch XV s[chellingen] br[abants] erflic
72. diemen heffende es op een huys gestaen inde Mee[re] voers[creven]
73. Mathijse Joncheyt toebehoeren[de]. It[em] noch die sesse
74. ponden br[abants] erfic diemen heeft op een huys gestaen
75. inde Mee[re] Janne Meens toebehooren[de]. It[em] noch III l[ibrae] br[abants]
76. erflic diemen heeft op een huys geheeten de Pluyme
77. gestaen opt dOude Coren[mer]ct. It[em] noch XX s[chellingen] br[abants] erfick
78. diemen heeft op Jans Spildoren huys gestaen inde Mee[re].
79. It[em] noch XX s[chellingen] br[abants] erfic diemen heeft op een huys ges*taen
80. inde Mee[re] toebehooren[de] Janne de Clerck. It[em] noch XXX s[chellingen]
81. br[abants] erfic diemen heffen[de] es op een huys gestaen inde
82. Gasstuysstrate toebehooren[de] Janne Wouters. It[em] noch XX s[chellingen]
83. br[abants] erflic diemen heffen[de] es op selve huys. It[em] noch thien
84. schell[ingen] br[abants] erfic diemen heeft inde Mee[re] opte goeden Janse
85. de Keveren. It[em] noch II s[chellingen] VI d[enieren] br[abants] erflic diemen heffende
86. es op een huys gestaen inde Mee[re] toebehoorende Jacope
87. van Santvliet. It[em] noch X s[chellingen] br[abants] diemen heffende
88. es ter Capellen onder Eeke[re]n Cornelise Vekeseel toebehoe[re]nde.
89. It[em] noch XV s[chellingen] br[abants] erflic diemen heeffen[de] is ter Capellen voers[creven]
90. opte goeden van Henricke Janss[oene] alias de Vold[er]. It[em]
91. noch die X s[chellingen] br[abants] erflic diemen heffen[de] es tot Loenhout
92. opte goeden Willems de Hase. It[em] noch V s[chellingen] br[abants] erflic
93. diemen heffen[de] es in Hildernissen opte goeden van
94. Mathijse Janss[oene]. It[em] noch VII s[chellingen] VI d[enieren] br[abants] erflic diemen
95. heeft tot Loenhout opt goet Jans vand[en] Caert. It[em]
96. XII s[chellingen] br[abants] erflic diemen heffende is op twee huysen gestaen
97. opt tVleemmincx velt toebehooren[de] Govaerdt van
98. Hellenswert. It[em] noch die VIII s[chellingen] IX d[enieren] br[abants] erflic
99. diemen heeft tot Woonsdrecht. It[em] noch
100. XXXI s[chellingen] III d[enieren] br[abants] erflic diemen heffen[de] es ter Hoev[en]en
101. onder Eeke[re]n toebehooren[de] den kinde[re]n van Duyc.
102. It[em] noch vier viertelen rocx erflick diemen heffen[de] es
103. op sek[er] lant gelegen opt S[in]te Wilboert velt
---
104. Item de voers[creven] paertien zelen noch tsamen onverdeylt
105. behoudende bliven alsulcken huys geheeten de drie
106. Spaenssche cankens gestaen inde Mee[re] alhier dewelcke
107. Katline Noulaert in tochten besitten[de] welck huys
108. gaen en[de] bliven sal daert van recht wegen schuld[en] zal zijn
109. te gane en[de] te blivene na uuytwisen eens scepen briefs
110. daer af zijnde vand[en] daten M Vc en[de] XVIII, XX dage in juni
111. En[de] zoe wes cavelinge deen beter es dan dandere dat
112. zij malcande[re]n d[aer] af verleken hebben met gereeden penn[ingen]
113. Ende mits desen soe vertegen de voers[creven] p[ar]tien deen vand[en]
114. ande[re]n van allen goeden en[de] versterffenissen voirscr[even]. Ende
115. schonden etc. Geloven[de] etc. Is merckelick ondersproken
116. dat indien e[n]nich van beyden p[ar]tien eenigen stoot
117. calaengien aengedaen warde oft dat die oft e[n]nich vand[en]
118. renten afgequeten wae[re]n oft oic min renten bevonden
119. dan hen aengedeylt es dat zij dat malcande[ren] selen
120. hebben dragen gelden en[de] betalen den tijt van een[en] jare
121. lanc en[de] nyet lange[r]

VIden february anno XXII stylo Br[abantiae]]*

Guido Snoeys zei op ma, 05/27/2024 - 22:42

Ja het betreft meestal aandachtsfouten of de te verwachte invullingen.

Oef het was de moeite.

 

Bedankt Rene

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.