Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

lange acte – deel 4

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op do, 07/30/2020 - 10:38

deel 4
ende verkooren te hebben d'heer mr. Pieter van Loon
voornt. met macht omme beneffens hem soodanigen mede-
voocht ende executeur te verkiesen als hem welgevallen
ende believen sal, gevende hij comparant deselve voochden
ende executeurs soodaeninge last, macht ende authoriteyt als alle
voochden ende executeurs naer rechten, redenen ende bilicheyt
toecomt, mede om bij't overlijden, onwillicheyt of onbe-
quam werden van den een executeur ende voocht d'ander
vermogen ende oock moeten sal weder een ander eerlick ende
bequaem persoon in des overledens, onwilligens of onbe-
quam gewordens plaetse te adsumeeren ende sulcx van
tijt tot tijt ten uyteynde toe te continueeren, oock
om alle vercopingen ende andere handelingen van vaste
ende andere goederen te mogen doen ende voorts alles anders
te doen, verrichten ende uyt te voeren wes haer ten
meesten eere, nut ende oirboir van de minderjaerige ende onmondige
erfgenamen ende legatarissen goet ende geraetsaem duncken
sal ende dat alles bij hun selfs ende sulcx buyten alle last,
moeyenisse consent oft de minste beswaeringe van
eenige heeren magistraeten, weesmeesteren off
anderen, die naer rechten, coustumen of gewoonten
deser landen daerover eenich gesach soude mogen off
behoren te hebben, als alle deselve daer van ende van de kennisse
zijnes boedels volcomentlick ontslastende ende excuserende
bij desen, ende verclaerde voorts hij comparant aen hem
gereserveert te hebben de macht ende faculteyt omme
dese jegenwoordige tot allen tijden onder sijne hant ende
simpele onderteyckeninge te mogen veranderen, verminderen
ende vermeerderen, oock soodanige legaten tot des een of des
anders behoufte te mogen maecken als hem welgevallen
ende believen sal, alle t'welcke hij comparant begeert dat van
soodanige cracht, waerde ende effect sijn sal ende bij yeder-
een daervoor gehouden sal moeten werden, als off t'selve
van woorde te woorde in desen jegenwoordige waere ge-
insereert. Eyndelick verclaerde hij comparant alle t'geene voorsz.
staet alsoo te wesen sijn testament, laeste ende uytterste wille,
ordonnerende ende begerende dat t'selve valideren ende effect
sorteeren sal, t'sij als testament, codicille, fidei commis,
gifte uyt saecke des doots of eenige andere ge...nigen
of maeckingen, sulcx t'selve opt aldercrachtichste be-
staen ende plaets grijpen sal mogen, al waer't oock sulcx
dat alle solemniteyten naer strengheyt van rechten in
desen gerequireert, daerinne niet volcomentlick ende
waere geobserveert, versoeckende voorts hiervan gemaekct
ende gelevert te werden behoorlick instrument in forma.
Aldus gedaen tot Leyden, present den ondegreschrteven getuygen.
Petrus Geesteranus
A. Elzevier
Jacobus Huysman 1671
D. Verhaghen nots. pub.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.