Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

lange acte – deel 3

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op do, 07/30/2020 - 10:38

deel 3
Wijders oft geviele dat de voorsz. sijne comparants geinsitueerde
erfgenaem Nanningh Geesteranus quame aflijvich te
werden sonder wettige descendentie int leven naer te laten,
in sulcken gevalle begeerde ende ordonneerde hij comparant
dat alle de goederen bij de voorsz. sijne erfgenaem uyt crachte
deses genoten, sonder eenigen aftreck van trebellianique
of eenige andere portien in rechten bekent, erven ende
aensterven sullen moeten voor de eene helfte op sijne comprants
meuye Annetgen Everts, weduwe van Pieter Garbrants
Spiegel ende bij haer voorsterven op haer wettige descendenten
bij representatie, ende voor de wederhelfte op sijn comparants
nichten Grietgen ende Aechgen Jansdochteren Gestraene
ende bij haer voorsterven op haere wettige descendenten
met expresse begeert dat bij t'overlijden van de voorsz.
Grietgen en Aechgen Jansdochteren alle de goederen
bij haer van hem comparant geërft, erven ende versterven
sullen moeten op haer wettige kinderen bij representatie
ende bij gebreecke van wettige descendenten op de langhstelevende van de
voorsz. Grietgen ende Aechtgen Jansdochteren ende bij haer
voorsterven op haere wettige descendenten ende
bij gebreecke van alle deselve op de voorsz. Annetgen
Everts ende bij haer vooroverlijden
op haer wettige afcomel;ingen ende bij representatie, als
vooren, ende soo yemant van de kinderen van de voorsz. Achgen
Jansdochter quame te overlijden sonder wettige descendenten
naer te laeten, soo sullen de goederen bij deselve uyt crach-
te deses genoten, erven ende versterven moeten van d'een
op d'ander tot de laeste toe ende de laeste mede alsoo comen-
de te overlijden, op de voorsz. Annetgen Everts, ende bij haer voor-
sterven op haere wettige afcomelingen bij representatie
ende dat soo int een als t'ander geval, sonder aftreck van
eenige portien als vooren, met dien verstande nochtans
dat aenstonts naer't overlijden van sijn comparants voorsz. ge-
instiuteerde erfgenaem, soo desevle in voegen voorsz.
komt te overlijden, uytgekeert ende voldoen sal moeten werden.
namentlijck aen d'heer mr. Cornelis de Neyn ende waere
deselve vooroverleden, aen sijn wettige decendenten
een somme van vier duysent gulden.
Noch aen de kinderen van Willem Beyerus ende Russia
de Neyn mede een somme van vier duysent guldens.
Noch aen Annetgen Roberti Puppia, dochter van sijn comparants
zaliger meuye Stijtgen Pieters een somme van tien
hondert gulden.
En laestelick noch aen de naergelatene kinderen van
zaliger do. Jacobus Petreus, in sijn leven predicant opt
eylant Marcke, insgelijcx een somme van tien
hondert gulden.
Ende heeft voorts hij comparant goetgedacht te voorsien
op de voochdije, beleyt ende bestier van sijne naer te laeten
erfgenamen ende legatarissen, minderjaerich ende onmom-
dich sijnde, of eenigen anderen toesicht behouvende,
verclaerende over alle deselve alsmede tot executeur
ende uytvoerder van dese sijne uytterste wille versocht

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.