Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Lambert Visscher, toubackhandelaer koopt een huis op de Nieuwendijk, Amsterdam, 1659

Wie kan helpen deze akte te transcriberen. Lambertus Visscher heeft een huis gekocht op de Nieuwendijk in Amsterdam in 1659. Ik probeer de lokatie van het pand te achterhalen.

Al vast veel dank.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 04/15/2022 - 11:44

In der manieren ende op conditien naerbeschreven hebben
Dirk Kieft ende Jannes Kieft, elcx voor drye thiende
parten eygenaers, mitsgaders Philips Meyer als voogt
over de dry onmondige kinderen van Maria
Kieft saliger, die huysvrouw was van wijlen Eduart Pitavin, eygenaers van de overige
twee resterende thiende parten, alle kinderen waren van saliger Dirck
Kieft, daer moeder af was Anna Bouton, vercocht aen
Lambert Visscher, toubackhandelaer, die oock bij desen
bekent van deselven gecocht te hebben een huys ende
erve, staende ende gelegen op den Nieuwendijck aen de oostsijde,
genaemet Swedenrijck, daer anlenderen van sijn
de weduwe van Paulus Emptingh aen de noortsijde met
een gemeene muyr ende achter met een gemeene scheydmuyr,
ende de weduwe van Jacob Pietersz aen de zuytsijde, daer desen
huyse mette pomp gebruyct de muyr van de voorsz. weduwe
tot wederseggen, streckende voor van de straet tot achter aen de
erfgenamen van Jasper Sobijn, alwaer deselve erfgenamen
de lichten in het eerste viercant staende sullen mogen
soo hebben als die tegenwoordigh sijn, ende namentlijck
aleen vermogen een venster open te slaen over de plaetse van
desen huyse, ende in het tweede viercant soo veele
openstaende lichten te mogen hebben als die begeren,
gelijck mede op de plaets de scheydelmuyr ende het
secreet van desen huyse sullen moeten blijven staen als die
tegenwoordigh sijn, wijders volgende de oude brieve van
quijtscheldinge in dato den 20 July 1637 daertoe
in desen gerefereert wert, ende volgende welcke oud quijtschel-
dinge t'voorsz. huys ende erve op den 9 July 1642 aen de
kinderen van Dirck Kieft voorsz. saliger opgedragen
sijnde, dese vercopinge geaccordeert ende gesloten
voor de somme van acht duysent seven hondert carolus guldens,
te betaelen op gewoonlijcke huysdagen, te weten d'eerste
paye op May ancomende deses jaers 1659, ofte soo
haest het decreet naer behoren voltrocken ende d'assignatie
des aengaende gevordert sal sijn, de tweede ende dere paye
vervolgens yder half jaer daeraen, sullende
den coper maer alleen hebben te dragen ende te
betaelen de helfte van de veertigste ende tachtighste penning /
sonder meerder, ende dat voorts alle andere oncosten op
het decreet metten ancleven vandien als anders
vallende bij de vercopers int geheel alleen gedragen
ende betaelt sullen werden, gemerckt sijluyden t'selve huys
ende erve bij decreet van den Hove van Holland sullen
leveren naer behoren, gelovende t'gene voorsz, als luyden
van eeren wedersijts punctuelijck te sullen achtervolgen
ende naercomen onder verbandt als naer rechten,
met submissie van allen rechte ende rechteren, specialijck den
gemelde Hove van Holland. Aldus gepasseert voor mijn
Jan Quirijnen Spithoff, openbaer notaris, bij den Hove van Holland
geadmitteert, tot Amsterdam residerende, ter presentie van
Hewndrick Jansz Calshoven, mr. huystimmerman ende Abraham
Pietersz Reynders als getuygen hierover gestaen, desen 14 January
1659.
Dirk Hieft
Jan Kieft
Phlips Mayer
Lambert Visscher
Abraham Pietersz Reynders
Heyndrick Jansz kalshoven
Quod attestor
Jan Quirijnen Spithoff 1659

Jan zei op vr, 04/15/2022 - 18:23

Beste Geert, hartelijk dank! Inmiddels heb ik ook ontdekt dat het pand Swedenrijck op het huidige adres Nieuwendijk 205 in Amsterdam stond.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.