Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Kwitantie o.a. Christiaen van Vijanen en Catharina van Vijanen

 

In mei 1641 staat in een akte dat Geertruijt Beernts in barensnood verkeert en dat 2 broers van haar man (Meijndert en Jacob Samuels )en haar neef Jan Jansen benoemd worden als voogd.

 

Geertien overleeft het (zij overlijdt in 1662), maar over het kind is (nog )niets te vinden.

Mogelijk betreft het Catharijna . In een akte in 1684 (verkoop schip na overlijden van haar man)staat zij met haar volledige naam: Catharina Anthonis van Vianen.

Een verder bewijs zou kunnen zijn dat bij haar trouwen in 1662 met Ipen Woppen van Bommel als getuige Christiaen van Vianen , broeder, staat vermeld.

Ook is er een akte waarin een schuld van Ipen Woppen betaald wordt uit de kooppenningen van huizen uit de boedel van Christiaen van Vianen (1680).

 

In een kwitantieakte uit 1663 staan de namen van Christiaan van Vijanen, Ipe Wopkes, Catharina van Vijanen, Anthonis van Vianen en Geertgen Beernts.

 

Ik ben heel benieuwd of in deze akte de onderlinge relaties genoemd worden en zo meer duidelijkheid kan geven over de familierelaties.

Reacties (3)

Geert Oueneel zei op do, 11/30/2023 - 08:16

Kon niet alles ontcijferen.

 

Den 10 Augusty 1663
Compareerden etc., Christiaen van Vyanen, deser stadt meester
metselaer, ende Ipe Wopken. schipper van tcleyne veer van
deeser stadt, varende op Amsterdam, als man ende voocht van Janna
van Vyaenen, sijn huysvrou, tsamen erff-
genamen van Anthonis Samuels van Vyaenen ende sijtheeren deeser
stadts metselaer ende Geertgen Bernts geweesen echteluyden, haere
vader ende moeder, schoonvader ende schoonmoeder, verclaeren ende
bekennen voor haer ende haren erven dat sr. Borgert Mertens, coopman
van wijnen, borger binnen Utrecht, aen haer voldaen ende betaelt heeft
de vijfhondert twe ende tsestich gulden thien stuyvers resterende cooppenningen van
huysinge staende op de hoeck van Waterstech aen Oude Graft ende
hen van der comparanten vader ende haer comparanten gecoft ende
dat in voegen als volcht, te weten, dat hij Borgert Wessels
als voorz. sijn voor eerst negenhondert ende 9 hondert dartich gulden
sijnde t'halff jaer huyre van t'kelder t'welck Willem van Beeck
Victore toecomt schuldich weesen sall, die sij comparanten dan van den
voorsz. van Beeck connen worden noch seventich gulden thien stuyvers van een
... bij haer gecoft van voorsz. Borgert Wessels wijff
ende twyntich gulden van een halff jaer huyre vandien nogh die sij
comparanten bij anticipatie getogen hadden de voorn. Borgert Wessels
ende sijn huysvrou alsulcx quiteren, belovende de comparanten dat een voor
all als principael int geheel ende allen voir haer ende haeren erven de
voorsz. getransporteerde huysinge hem Borgert Wessels ende sijn huysvrou
volgende den transporte te vrijen ende waren van allen commer ende op-
spraeck die ymant daerop soude willen pretenderen, daertoe re-
nuncieren de exceptie van excusse ende divisie, constitueren ende
machtich maken bij desen Henrick van Suylen ende Jan van Lieren,
t'samen ende bysondere anverden in haren naem voor den gerechte der
stadt Utrecht te bekennen ende ... condempneren
belove de rato. Aldus gedaen t'Utrecht ter presentie van
Willem Schuytgen ende Anthonie Houtman, getuygen.
Spee Wopkes
Christiaen van Vianen, 1663
Petrus van Veen
Houtman
Willem Schutgens
A. Houtman
G. Houtman, notaris

 

Jos van der Zee zei op do, 11/30/2023 - 12:07

Bedankt voor de uitgebreide omzetting. 

Ipe Wopkes van Bommel is getrouwd met Catharina van Vianen; in uw omzetting genoemd als Janna.

De informatie heeft me weer interessante artikelen opgeleverd ivm de trek-en vrachtvaart tussen Utrecht en Amsterdam. Uit een latere akte heb ik de informatie dat Ipe een vrachtschip heeft.

Weer een stuk familiegeschiedenis van mijn vrouw (van Vianen) aangevuld. 

 

Michel O. zei op za, 12/02/2023 - 20:03

Kleine correctie: er staat niet Janna, maar Catharina.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.