Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Kwijtschelding en snelle doorverkoop 1635

Een groot deel heb ik kunnen ontcijferen. Wie kan helpen met de ontbrekende delen? En bevat het docuent een aanwijziging waarom Claes Jansz het huis zo snel weer doorverkocht aan Jan Jansz? Zijn ze familie van elkaar? Bij voorbaat veel dank.

 

Wij etc dat … den 27 Januarij Ao. 1629 etc. 

vercofft is geweest Claes Jansz ….

………., een huijs ende erve

staende aende Connings gracht bijde

heijbrugh tegens over de appelmarkt

… de drie Vergulde Vijsels In de gevel

staen, belend Jacob …….

aende suijtzijde ende Albert Barensz

….bereyder … noordzijde …..

voor van de straet tot achter aent erff van

Heere grafft; in alle schrijne etc. toebehoore

hebbende Jacob Henricxsz Vijselaer voor

de somme van drieduysent sevenhondert

ses guldens , waernaer de voorn Claes

Jansz ……november Ao. 1630 …

voor …….. vercofft aen Jan

Jansz lichterman, voor de somme van 

3400: die de ………..

………………

te …. gebracht ende het naer ……

…. zoo ….. den 14 november

Ao. 1635

 

[linker marge] ?

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op ma, 07/20/2020 - 14:54

Wij etc. dat op den 27 January anno 1629 etc.
vercofft is geweest Claes Jans Riem,
beslachmaecker, een huys ende erve,
staende op de Conincxgracht bij de
Seybrugh tegens over de Appelmerckt
daer De Drie Vergulde Vijsels in de gevel
staen, belent Jacob Teunis Steencop
aen de suytzijde ende Allert Barentsz,
laeckenbereyder aen de noortzijde, streckende
voor van de straet tot achter aent erff van de
Heeregrafft. In allen seyne etc., toebehoort
hebbende Jacob Henricxz Vijselaer, voor
de somme van drie duysent seven hondert
ses guldens, waernaer de voorsz. Claes
Jansz up den lesten November anno 1630 de
voorsz. coop overgedaen heeft aen Jan
Jansz Lichterman voor de somme van
3400, die deselve geaccepteert
heeft, zijnde de belooffde cooppenningen
te borde gebracht ende betaelt ende weder
bekeert zoo verre etc. den 14 November
anno 1635.

In de marge: aantekening dat de 40e penning betaald is.

René van Weeren zei op ma, 07/20/2020 - 15:43

Dag Jan,

De reden voor snelle doorverkoop kan velerlei zijn: financiële problemen van de verkoper kunnen een rol spelen, maar het kan net zo goed speculatie zijn: ook in de Gouden Eeuw betaalde men al veel voor een huis in Amsterdam en was er woningkrapte. Een andere mogelijkheid zou ook de nasleep van ziekte kunnen zijn: in de 17e eeuw trof de pestepidemie Amsterdam verschillende malen. Over dit laatste en de relatie tot de huizenprijzen is recent een paper verschenen: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/file/housingmarketsinapandemicpdf

 

Kleine aanvullingen op de transcriptie van Geert:

Seijbrug = Heijbrug

De achternamen dienen als beroepsnamen gelezen te worden, gebruik van achternamen was in die tijd minder gebruikelijk. Claes Jans is riembeslagmaker, Jacob Teuns is steencop[er]. Ook vijselaer en lichterman zijn beroepsaanduidingen.

Jan zei op ma, 07/20/2020 - 17:15

Geert en Rene,

Veel dank voor de transcriptie en toelichting! Dat van die achternamen versus beroepen herken ik. De in dit document genoemde Jan Jansz, lichterman, heeft later de achternaam Tijm aangenomen.. 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.