Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Kwijtschelding Egelantiersgracht, Amsterdam 1680

Wie kan mij helpen met de ontbrekende stukjes?

Veel dank!

 

Wij Gerard B.. van Waveren en Jacob van Grootenhuijs, 

Schepenen in Amsterdam oirconden en kennen dat voor ons 

gecompareerd sijn Anna Root weduwe van 

Gerrit Jansz van der Oudermeulen, HendrikJansz Sickena 

als getrout hebbende Sara Gerrits van der Oudermeulen 

ende Barent Martensz Babeling als getrout hebbende Anna 

Gerrits van der OUdermeulen, dochters van de voorsz. Gerrit Jansz 

van der Oudermeulen ende ... [linker marge: ..doch in 't ... Willem Tijm ... ] vercooft, opgedragen ende quijtge-

schouden te hebben aen Jan Gerrit van der Oudermeulen, drie 

vierde parts van een huijs en erve staende ende leggende op den 

egelantiers graft aen de Zuijd zijde, tusschen de tweede 

laetste bruggen, wart van hen het vierde off resterende

vierde part toebehoord, belend het huijs genaemd als outs

Prins Wilhelmus met een gemeene muur aen de oostzijde 

ende de weduwe off erffgenaeme van Andries Dorrevelt aen

de westzijde muur tegen muur off soo ... sal

... streckende voor van de straet tot achter aen de

... van het ... ... de oude Prins Wilhelmus /

met een gemeene muur ... ... sodanige servituren en

vrijheden als ... ... ... accoort gemaekt ende

... Hr. Jacob Jacobsz Hinlopen in sijn leven out Schepen en

Raed deser Stad als mede ... of de kinderen van de Hr.

Joan Hinlopen ... 5 augustus 1678. de 

looden goot aen de westzijde is ... door Andries

Dorrevelt woont ...

 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op za, 01/29/2022 - 18:04

Wij Gerard Bors van Waveren en Jacob van Grootenhuijs,
Schepenen in Amsterdam oirconden en kennen dat voor ons
gecompareerd sijn Anna Root weduwe van
Gerrit Jansz van der Oudermeulen, Hendrik Jansz Sickema
als getrout hebbende Sara Gerrits van der Oudermeulen
ende Barent Martensz Babeling als getrout hebbende Anna
Gerrits van der Oudermeulen, dochters van de voorsz. Gerrit Jansz
van der Oudermeulen ende gelieden vercoft, opgedragen ende quijtge-
schouden te hebben aen Jan Gerrit van der Oudermeulen, drie
vierde parten van een huijs en erve staende ende leggende op de
Egelantiersgraft aen de zuijdzijde, tusschen de tweede
laetste bruggen, waervan hem het vierde off resterende
vierde part toebehoord, belend het huijs genaemd den Ouden
Prins Wilhelmus met een gemeene muur aen de oostzijde
ende de weduwe off erffgenaeme van Andries Dorrevelt aen
de westzijde, muur tegen muur, off soo bevonden sal
worden, streckende voor van de straet tot achter aen de
koken van het voorste perceel de Oude Prins Wilhelmus /
met een gemeene muur vorders met sodanige servituten en
vrijheden als begrepen sijn in seeker accoort gemaekt met
de heer Jacob Jacobsz Hinlopen, in sijn leven out schepen en
Raed deser Stad, alsmede vooghd over de kinderen van de heer
Joan Hinlopen den Augusti 1678, de
loode goot aen de westzijde is becortight door Andries
Dorrevelt, voorts in allen schijn t'voorsz. huys en erven aldaer
gelegen is beheynt ende betimmert staet ende sij comparanten
gelieden daer aff al voldaen en wel betaelt te wesen den
laetsten penning met den eersten, soodat sij daeromme
als principalen Isaac de Vlieger sijdreeder (mede
compareerende als borgh voor Anna Root, Gijsbert Hermansz,
schuytevaerder (insgelijcx compareerende) als borgh voor
Barent Martense Babeling ende Pieter Dirkksz (mede compareerende)
als borgh voor Hendrik Jansz Sickeman, beloofden (onder t'ver-
band van alle hunne goederen, roerende) yder hun portie
te vrijen ende waren des beloofde etc. en sonder arg etc. In oir-
conden dato den 7 December 1680.
[in de marge:] edoch in 't reguarde
van de voornoemden naedien
geassisteert met Willem Tijm
als haer gekoren vooghd
in desen Hendrik Jansz
Syckeman, Barent Maer-
tense Babelinge ende de
voorn. Willem Thijm
haer vierendelen soo men

Jan zei op zo, 01/30/2022 - 13:21

Beste Geert, veel dank!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.