Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Krankzinnige Cornelis

Wie kan helpen met deze transcriptie?

Reacties (4)

Fré Vanhooren zei op di, 11/29/2022 - 21:13

Ditmaal mét hopelijk meer gepaste afbeelding.

René van Weeren zei op di, 11/29/2022 - 23:12

Van de geel gearceerde woorden ben ik onzeker

 

eersaeme vi[du]a Vander Waght, huysv[rouw]e
Cornelis Van Loveke

Alsoo van desen collegie kennisse is genomen
dat Cornelis van Loveke in huywelick met
de wed[uw]e van Anth[onis] Vand[er] Wacht, jegenwoordigh
woonende tot Plasschendaele op gisterenavont
den 25e april alhier binnen deser stede
tusschen achten ende negen uren snavens
heeft commen zeggen aen [den] respective
duern van d' heeren burghm[eeste]rs ende schepen[en]
van den collegie ende aldaer hun persoone-
lijck heeft gedaen van te willen maecken een nieuwe
collegie misgaeders de platse van burghm[eeste]rs
heeft beseten, soo oock de platse vand[er] heer
balliu om sijn ranck te volgen, insgelicx
publicque insolentien heeft gedaen in de
kercke geduerende den Goddelicke dienst ende
overluyt gescreeuet ende gheclaeget, ende eenige
persoonen heeft willen retriceren uut
hunne platse, alle welcke sottigheydt ende
glorien te vurdachtig sijn van een groot ende
quaet gevolgh omme waerinne te voorsien,
hebben burghm[eeste]rs ende schepenen geordonneert
bij provise van met copie deser tinsinueeren
sijne huysvr[ouw]e ten fine dat denselven Van Loveke
sal worde cortgehouden, indien noodt opge-
sloten wordt tot prevenieeren van alle voerder
oneilen ofte schandaelen, met interdictie van
voorder insolentien alhier te comen, daerop
peyne van naerder correctie als nae rechte
leersaeme
Vr. Dinaer Burghm[eeste]rs ende
scheepenen
<...>gh den 27e april 1740
[Handtekeningen]

Pauwel zei op vr, 12/02/2022 - 00:23

Luidt de naam niet Van Houcke?

René van Weeren zei op vr, 12/02/2022 - 09:03

Hi Pauwel,

Die oplossing is ook mogelijk. Het lastige is dat deze schrijver zowel de e als de c midden in een woord gelijkaardig schrijft. Als beginletter is de c wel duidelijker te onderscheiden (zie Cornelis en collegie). Ik denk dat de oplossing gezocht moet worden in andere bronnen, zoals de huwelijksinschrijving.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.