Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Koop stuk land in Maarseveen in 1690

Bijgaand een lastige tekst mb.t. de aankoop door mijn voorouder Reijer Jacobsz Baas van 5½ morgen land in Maarsseveen in 1690.

De kwaliteit van de scan is niet zo best, en op sommige plaatsen zelf erg slecht,en dit maakt de transcriptie lastig, en het is me derhalve niet gelukt om de acte volledig uit te werken. Het is - vooral bij de slechte stukken van de scan - een puzzel om de tekst te achterhalen. Wie kan me helpen om de ontbrekende elementen te vinden. Alle suggesties zijn welkom, ook als het slechts gedeeltelijke aanvullingen zijn !

 

Dit heb ik gevonden:

Op huijden den 10e Junij 1690, compareerde voor

mij Thomas Vosch van Avezaat, notaris &

de heer Philippus Cornelius Tollius ……

mij notario bekent als bij acte van den

eerst(en) december 1689 bij burgermeesteren,

schepenen en raden der Stadt Kampen

gequalificeert tot het alieneren en beswaren van sijnen

goederen, en voor  …. gedeclareert

ende verclearde deser comp(ara)nt vercoft & in

[vast stadigen] erfcoop te hebben, aen

& ten behoeven van Rijer Jacobz, woonende te

Maerseveen, die alhier mede compareerde & .

& bekende in coope aen te nemen de

helfte van sestalff land, leggende int Overlaeq

in het seck der gerechte van Maerseveen

soo weij als hoijland, en soo groot en kleijn ‘tselve

aldar gelegen seijt, waervan de wederhelfte den

heer [Utrecht] als notaris fidei commissaris

van Willem van [Hemerden] competeren & hem

bij testament van den 30 julij/9 aug 1679 voor den notaris

Willem van de Houve & getuijgen binnen Utrecht

gepasseert bij legaet op de last van v(er)bant

besproocken is, ende als… de voorsz.

sestalff mergen lants [gemene] & ongescheijden

leggende is, streckende oft [leg…ende] van

Ouwendijck tot de Loijdijck toe, [daer]

Jacob Petersz cum suis zuijtwaerts,

ende Claas Matijsz cum suis noortwaerts naest gelant //

& gelegen sijn, [mede] met soodanige rechten &

serviteijten als den hare comp(ara)nte de voorsz.

helfte becomen [hest] [door toewijsing sijner moederlijcke goederen] op acte van 26 julij

1669 voor borgermeesteren & schepenen der stadt

Kampen gepaasseert, ende dit om & voor

de somme van [vier] hondert car(olij) guldens

vrij gelts, te betalen de selve somme binnen

dert tijt van veertien dagen bij het doen van

het transport, sullende den veertichsten penninge

schrijven & dubbleren [desen] leges vant transport &

wat daran dependeert, blijven tot lasten van den

koper, den [vercoper] sal het land vrijen

van alle ongelden tot den jare 1689 incluijs

& met [eenen] betalen de helft van de ongelden

over den jare 1690, voor soo dese dit [vercofte] …

ge…. waren te geven den koper [wederom]

dit vercoft bij het teeckenen deses aenvaert

& voor het gebruijck van den helft den voorsz.

sestalft mergen op deses jare 1690 ….

betalen en [half jaar huer] te reeckenen tegens

[vijf en] vijftich [guldems] op de ge…. ..

dertien [guldens vijftich stuijvers], den heer vercoper sal

bij den voldoeninge der cooppeningen doen

behoorlijke transport met belofte van

vrijdinge & waringe als recht is, onder dese

vordere [expresse] conditien, dat hij coper

aen de wederhelfte van de voorsz. sestalft mergen //

lants sal behouden den huere die hij coper

daran eerst …. bij huercedulle op den

25 october 1689 opg[erecht] ende vorders dat hij

aldien….. fidei commis bij het voorsz. testament

van 30 julij 1679 geimporteert door den voorn(oemde) Willem

[van Hemerden] voor den tijt van twaelft jaren

comt te expireren & de conditie

daerbij gestelt te opteren [dat den …gesint is om de wederhelft vant het voorsz. lant oock te v(er)copen] dat alsdan den

[hem] vercoper geobligeert blijft om aen den

koper te geven en aen te presenteren de voor….

om …..van de voorsz. sestalft m(e)r(gen)

in coop aen hem [coper] te gunnen voor

…………………..

belopen, dogh sal het ….

om de voorsz. ….alsoo aen te [nemen]

oft ….. van den heer vercoper

vorders verclaerd … het vercofte onweder-

roepelijck te …

…….

te comparerern…..

Maarsseveen ……. de voldoening

der voorsz. cooppeningen….

transporteren & in volle eijgendom

….. behouden van de ….

& …..

te renuntieren & het selve te vrijen

& waren als erffcoop recht is, …. //

……. sal worden

tot na(e)rcominge & voldoeninge deses

(ver)clearden de comparanten te verbinden hare personen

& goederen met submissie onder den Ed(ele) hove

van Utrecht & alle andere recheteren.

Versoeckende hiervan acte, die dese is, aldus

gedaen & gepasseert tot Maersseveen

ter presentatie van Jan Cornelissoon

& Jan Willems Breij als getuijgen hiertoe v(er)sogt.

{Philippus Cornelius Tollius)

{Reijer Jacobsz}

{Jan Cornelis …eckw…st

{+, dit merck is gestelt bij Jan Willems Breij}

{T. Vosch van Avesaet}

 

Huijden den 18 junij 1690, compareerde

ten……[mijn notaris] den voorsz.

dhr. Philippus Cornelius Tollius &
Reijer Jacobsz, de welcke verclaerden

met den anderen [nadien] …

in deser [voegen] dat gemelte Tollius

… bij desen [verbint] van soo …..

tot voorsz. fidei commis geimporteert

op den wederhelft van den voorsz.

sestalft mergen lants sal sijn

geexpireert met den voorsz. Reijer Jacobsz

op te rechten is te ….

van de voorsz. wederhelft van het voorsz.

vercofte lant, ende dat dat voor …

somme van vierhondert gulden en op desulcke vordere conditien

als de voorsz coopcedulle inhoud, …. met des..…

dat… den voorn(oemde) Reijer Jacobsz an sijn … om de coop aen te

…. voorsz. coopcedulle alsoo op te rechten …. anders

de wederhelft van voorsz. testament m… …. aende den voorn(oemde)

…. Tollius, belovende …. daervan compteteerde

…. verclaerden de comp(ara)nten alsoo te achtervolgen & in den… het

voorsz. contract van den tieden junij 1690 te altereren onder het verbant

& submissie als vooren, actum utc.

{Philippus Cornelius Tollius)

{Reijer Jacobsz}

{T. Vosch van Avesaet}

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op vr, 01/22/2021 - 12:08

Een onmogelijk tekst die ten dele niet meer leesbaar is. Wat ik ervan heb
kunnen oplossen staat hieronder:

Op huyden den 10e Juny 1690, compareerde voor
mij Thomas Vosch van Avesaet, notaris, ende
de heer Philippus Cornelius Tollius j.u.d.,
mij notario bekent als bij acte van den
eerst December 1689 bij burgermeesteren,
schepenen en raden der Stadt Kampen
gequalificeert tot het alieneren en beswaren van sijne
goederen, ende voor  …. gedeclareert
ende verclaerde den heer comparant vercoft ende in
vasten stadigen erfcoop gegeven te hebben, aen
ende ten behoeven van Ryer Jacobz, woonende in
Maerseveen, die alhier mede compareerde ende
bekende in coope aen te nemen de
helfte van sestalff land, leggende int Overlaeq
in het seck? der gerechte van Maerserveen
soo wey- als hoyland, ende soo groot ende kleyn t'selve
aldaer gelegen leyt, waervan de wederhelfte den
heer vercoper als legataris fidei commissair
van Willem van Hemerden competeert ende hem
bij testament van den 30 july/9 aug 1679 voor den notaris
Willem van de Hoeven ende getuygen binnen Utrecht
gepasseert bij legaet op de last van verbant
besproocken is, ende alsulx de voorsz.
sestalff mergen lants gemeen ende ongescheyden
leggende is, streckende off be...aende van den    ?
Ouwendijck tot de Loydijck toe, daer
Jacob Petersz cum suis zuytwaerts, ende
Claas Matijsz cum suis noortwaerts naest gelant //
ende gelegen sijn, ende met soodanige rechten ende
servituyten als den heere comparant de voorsz.
helfte becomen heeft door toewijsing sijner moederlijcke goederen op acte van den 26 july
1669 voor borgermeesteren ende schepenen der stadt
Campen gepasseert, ende dit om ende voor
de somme van vier hondert carolus guldens
vrijs gelts, te betalen de selve somme binnen
den tijt van veertien dagen bij het doen van
het transport, sullende den veertichsten penningh
schrijven ende dubbleren deser leges vant transport ende
wat daran dependeert, blijven tot lasten van den
coper, den heer comparant sal het land vrijen
van alle ongelden tot den jare 1689 incluys
ende met eenen betalen de helft van de ongelden
over desen jare 1690, voor soo veel dit vercofte aen-
gaet, waerentegen den coper wederom
dit vercofte bij het teeckenen deses aenvaert
ende voor het gebruyck van de helft de voorsz.
sestalft mergen op desen jare 1690 alrede geroert, die
betalen een half jaar huer, te reeckenen tegens
vijffenvijftich guldens op de geheele ses…. ende alsulcx
dertien guldens vijftien stuyvers, den heer vercoper sal
bij de voldoeninge der cooppeningen doen
behoorlijk transport, met belofte van
vrijdinge ende waringe als recht is, onder dese
vordere expresse conditien, dat hij coper
aen de wederhelfte van de voorsz. sestalft mergen //
lants sal behouden de huere die den coper
daran heeft vercregen bij huercedulle op den
25 october 1689 opgerecht ende vorders dat bij-
aldien het fidei commis bij het voorsz. testament
van 30 july 1679 geimponeert door den voorn. Willem
van Hemerden voor den tijt van twaelff jaren
comt te expireren ende de conditien
daerbij gestelt te enteren, ende dat den vercoper gesint is om
de wederhelft vant het voorsz. lant oock te vercopen dat alsdan den
heer vercoper geobligeert blijft om aen den
coper te geven en aen te presenteren de voorkeuren
om de wederhelfte van de voorsz. sestalft mergen
in coop aen hem coper te gunnen voor
diergelijcke somme des cooppenningen
belopen, dogh sal het den coper vrijstaen
om de voorsz. wederhelfte alsoo aen te nemen
off te laten ten behoeve van den heer vercoper,
vorders verclaerde den heer vercoper onweder-
roepelijck te .........ende machtich te
maken Gillis Bo... specialijck om te…….
te comparerern voor schout ende gerechte van
Maarsseveen ……. de voldoening
der voorsz. cooppeningen te cederen,
transporteren ende in vollen eygendom uyt te
geven ten behoeve van de vercoper op  ….
ende …..
te renuntieren ende het selve te vrijen
ende waren als erffcoop recht is, waer…. //
coustuyme ……. sal worden
tot naercominge ende voldoeninge deses
verclearden de comparanten te verbinden hare personen
ende goederen met submissie onder den Edelen hove
van Utrecht ende alle andere rechteren,
versoeckende hiervan acte, die dese is. Aldus
gedaen ende gepasseert tot Maersserveen
ter presentie van Jan Cornelissoon
ende Jan Willems Brey als getuygen hiertoe versogt
op den tienden Juny 1690 voorsz.
Philippus Cornelius Tollius
Reyer Jacobsz
Jan Cornelis Verkoorst
+, dit merck is gestelt bij Jan Willems Brey
T. Vosch van Avesaet

Huyden den 18 juny 1690, compareerde
ten prothocolle mijn notaris den voorsz.
dr. Philippus Cornelius Tollius ende
Reyer Jacobsz, de welcke verclaerden
met den anderen te sijn veraccordeert
in deser voegen dat gemelte Tollius
hem bij desen verbint omme soo …..
het voorsz. fidei commis geimponeert
op de wederhelft van den voorsz.
sestalft mergen lants sal sijn
geexpireert met den voorsz. Reyer Jacobsz
op te rechten ende te volrecken ….
van de voorsz. wederhelft van het voorsz.
vercofte lant, ende dat dat voor diergelijcke
somme van vierhondert gulden en op alsulcke vordere conditien
als de voorsz coopcedulle inhoud, doch met desse verstande
dat den voornoemde Reyer Jacobsz aen sijn sijde de vrije … behoud om de coop aen te
…. voorsz. coopcedulle alsoo op te rechten off wel anders
de wederhelft van den voorsz. testament m… te laten aen den voorn.
doctor Tollius, behoudens t'recht van haere …. daervan compteteerde
dit verclaerden de comparanten alsoo te achtervolgen ende in dusverre het
voorsz. contract van den tienden juny 1690 te altereren onder het verbant
ende submissie als voren, actum ut supra.
Philippus Cornelius Tollius
Reijer Jacobsz
T. Vosch van Avesaet

 

Louis v. V. zei op vr, 01/22/2021 - 15:39

Hartelijk dank Geert voor het nalopen van mijn transcriptie en uw aanvullingen en verbeteringen.

 

Aan de hand van uw tekst heb ik, denk ik, nog een paar aanvullingen, welke onderstaand in in geel aangegeven zijn.

 

NB: de term seck, of seq (of secq, etc) ben ik vaker tegengekomen in teksten in de buurt van Maarsseveen en omgeving. Ik denk dat het een soort veenland is, voor turf afgraving.

 

Op huyden den 10e Juny 1690, compareerde voor
mij Thomas Vosch van Avesaet, notaris, ende
de heer Philippus Cornelius Tollius j.u.d.,
mij notario bekent als bij acte van den
eerst December 1689 bij burgermeesteren,
schepenen en raden der Stadt Kampen
gequalificeert tot het alieneren en beswaren van sijne
goederen, ende voor  …. gedeclareert
ende verclaerde den heer comparant vercoft ende in
vasten stadigen erfcoop gegeven te hebben, aen
ende ten behoeven van Ryer Jacobz, woonende in
Maerseveen, die alhier mede compareerde ende
bekende in coope aen te nemen de
helfte van sestalff land, leggende int Overlaeq
in het seck? der gerechte van Maerserveen
soo wey- als hoyland, ende soo groot ende kleyn t'selve
aldaer gelegen leyt, waervan de wederhelfte den
heer vercoper als legataris fidei commissair
van Willem van Hemerden competeert ende hem
bij testament van den 30 july/9 aug 1679 voor den notaris
Willem van de Hoeven ende getuygen binnen Utrecht
gepasseert bij legaet op de last van verbant
besproocken is, ende alsulx de voorsz.
sestalff mergen lants gemeen ende ongescheyden
leggende is, streckende off be...aende van den    ?
Ouwendijck tot de Loydijck toe, daer
Jacob Petersz cum suis zuytwaerts, ende
Claas Matijsz cum suis noortwaerts naest gelant //
ende gelegen sijn, ende met soodanige rechten ende
servituyten als den heere comparant de voorsz.
helfte becomen heeft door toewijsing sijner moederlijcke goederen op acte van den 26 july
1669 voor borgermeesteren ende schepenen der stadt
Campen gepasseert, ende dit om ende voor
de somme van vier hondert carolus guldens
vrijs gelts, te betalen de selve somme binnen
den tijt van veertien dagen bij het doen van
het transport, sullende den veertichsten penningh
schrijven ende dubbleren deser leges vant transport ende
wat daran dependeert, blijven tot lasten van den
coper, den heer comparant sal het land vrijen
van alle ongelden tot den jare 1689 incluys
ende met eenen betalen de helft van de ongelden
over desen jare 1690, voor soo veel dit vercofte aen-
gaet, waerentegen den coper wederom
dit vercofte bij het teeckenen deses aenvaert
ende voor het gebruyck van de helft de voorsz.
sestalft mergen op desen jare 1690 alrede geroert, die
betalen een half jaar huer, te reeckenen tegens
vijffenvijftich guldens op de geheele sestalf mergen ende alsulcx
dertien guldens vijftien stuyvers, den heer vercoper sal
bij de voldoeninge der cooppeningen doen
behoorlijk transport, met belofte van
vrijdinge ende waringe als recht is, onder dese
vordere expresse conditien, dat hij coper
aen de wederhelfte van de voorsz. sestalft mergen //
lants sal behouden de huere die den coper
daran heeft vercregen bij huercedulle op den
25 october 1689 opgerecht ende vorders dat bij-
aldien het fidei commis bij het voorsz. testament
van 30 july 1679 geimponeert door den voorn. Willem
van Hemerden voor den tijt van twaelff jaren
comt te expireren ende de conditien
daerbij gestelt te enteren, ende dat den vercoper gesint is om
de wederhelft vant het voorsz. lant oock te vercopen dat alsdan den
heer vercoper geobligeert blijft om aen den
coper te geven en aen te presenteren de voorkeuren
om de wederhelfte van de voorsz. sestalft mergen
in coop aen hem coper te gunnen voor
diergelijcke somme des cooppenningen
belopen, dogh sal het den coper vrijstaen
om de voorsz. wederhelfte alsoo aen te nemen
off te laten ten behoeve van den heer vercoper,
vorders verclaerde den heer vercoper onweder-
roepelijck te constitueren ende machtich te
maken Gillis Bo... specialijck om te…….
te compareren voor schout ende gerechte van
Maarsseveen ……. de voldoening
der voorsz. cooppeningen te cederen,
transporteren ende in vollen eygendom uyt te
geven ten behoeve van de vercoper op  ….
ende …..
te renuntieren ende het selve te vrijen
ende waren als erffcoop recht is, waer…. //
coustuyme ……. sal worden
tot naercominge ende voldoeninge deses
verclearden de comparanten te verbinden hare personen
ende goederen met submissie onder den Edelen hove
van Utrecht ende alle andere rechteren,
versoeckende hiervan acte, die dese is. Aldus
gedaen ende gepasseert tot Maersserveen
ter presentie van Jan Cornelissoon
ende Jan Willems Brey als getuygen hiertoe versogt
op den tienden Juny 1690 voorsz.
Philippus Cornelius Tollius
Reyer Jacobsz
Jan Cornelis Verkroost
+, dit merck is gestelt bij Jan Willems Brey
T. Vosch van Avesaet

Huyden den 18 juny 1690, compareerde
ten prothocolle mijn notaris den voorsz.
dr. Philippus Cornelius Tollius ende
Reyer Jacobsz, de welcke verclaerden
met den anderen te sijn veraccordeert
in deser voegen dat gemelte Tollius
hem bij desen verbint omme soo …..
het voorsz. fidei commis geimponeert
op de wederhelft van den voorsz.
sestalft mergen lants sal sijn
geexpireert met den voorsz. Reyer Jacobsz
op te rechten ende te volrecken ….
van de voorsz. wederhelft van het voorsz.
vercofte lant, ende dat dat voor diergelijcke
somme van vierhondert gulden en op alsulcke vordere conditien
als de voorsz coopcedulle inhoud, doch met desse verstande
dat den voornoemde Reyer Jacobsz aen sijn sijde de vrije [keus?] behoud om de coop aen te
…. voorsz. coopcedulle alsoo op te rechten off wel anders
de wederhelft van den voorsz. testament m… te laten aen den voorn.
doctor Tollius, behoudens t'recht van haere …. daervan compteteerde
dit verclaerden de comparanten alsoo te achtervolgen ende in dusverre het
voorsz. contract van den tienden juny 1690 te altereren onder het verbant
ende submissie als voren, actum ut supra.
Philippus Cornelius Tollius
Reijer Jacobsz
T. Vosch van Avesaet

René van Weeren zei op vr, 01/22/2021 - 21:23

Aangezien Geert al een enorme klus heeft geklaard, heb ik me op basis van zijn transcriptie beperkt tot de nog onopgeloste tekstdelen. Met enig voorbehoud kom ik tot de volgende aanvullingen op Geerts werk (wijzigingen en aanvullingen geel gemarkeerd)

 

Op huyden den 10e Juny 1690, compareerde voor
mij Thomas Vosch van Avesaet, notaris, ende
de heer Philippus Cornelius Tollius j.u.d.*,
mij notario bekent als bij acte van den
eerst December 1689 bij burgermeesteren,
schepenen en raden der Stadt Kampen
gequalificeert tot het alieneren en beswaren van sijne
goederen, ende in voorn[oemde] gravel[i]ch[ey]t gedeclareert
ende verclaerde den heer comparant vercoft ende in
vasten stadigen erfcoop gegeven te hebben, aen
ende ten behoeven van Ryer Jacobz, woonende in
Maerseveen, die alhier mede compareerde ende
bekende in coope aen te nemen de
helfte van sestalff land, leggende int Overlaet
in het territoor des gerechts van Maerserveen
soo wey- als hoyland, ende soo groot ende kleyn t'selve
aldaer gelegen leyt, waervan de wederhelfte den
heer vercoper als legataris fidei commissair
van Willem van Hemerden competeert ende hem
bij testament van den 30 july/9 aug 1679 voor den notaris
Willem van de Hoeven ende getuygen binnen Utrecht
gepasseert bij legaet op de last van verbant
besproocken is, ende alsulx de voorsz.
sestalff mergen lants gemeen ende ongescheyden
leggende is, streckende oft beginnende van den
Ouwendijck tot de Loydijck toe, daer
Jacob Petersz cum suis zuytwaerts, ende
Claas Matijsz cum suis noortwaerts naest gelant //
ende gelegen sijn, ende met soodanige rechten ende
servituyten als den heere comparant de voorsz.
helfte becomen heeft door toewijsing sijner moederlijcke goederen op acte van den 26 july
1669 voor borgermeesteren ende schepenen der stadt
Campen gepasseert, ende dit om ende voor
de somme van vier hondert carolus guldens
vrijs gelts, te betalen de selve somme binnen
den tijt van veertien dagen bij het doen van
het transport, sullende den veertichsten penningh
schrijven ende dubbleren deser leges vant transport ende
wat daran dependeert, blijven tot lasten van den
coper, den heer comparant sal het land vrijen
van alle ongelden tot den jare 1689 incluys
ende met eenen betalen de helft van de ongelden
over desen jare 1690, voor soo veel dit vercofte aen-
gaet, waerentegen den coper wederom
dit vercofte bij het teeckenen deses aenvaert
ende voor het gebruyck van de helft de voorsz.
sestalft mergen op desen jare 1690 alrede geroert, die
betalen een half jaar huer, te reeckenen tegens
vijffenvijftich guldens op de geheele sestalf ende alsulcx
dertien guldens vijftien stuyvers, den heer vercoper sal
bij de voldoeninge der cooppeningen doen
behoorlijk transport, met belofte van
vrijdinge ende waringe als recht is, onder dese
vordere expresse conditien, dat hij coper
aen de wederhelfte van de voorsz. sestalft mergen //
lants sal behouden de huere die den coper
daran heeft vercregen bij huercedulle op den
25 october 1689 opgerecht ende vorders dat bij-
aldien het fidei commis bij het voorsz. testament
van 30 july 1679 geimponeert door den voorn. Willem
van Hemerden voor den tijt van twaelff jaren
comt te expireren ende de conditien
daerbij gestelt te enteren, ende dat den vercoper gesint is om
de wederhelft vant het voorsz. lant oock te vercopen dat alsdan den
heer vercoper geobligeert blijft om aen den
coper te geven en aen te presenteren de voorkeuren
om de wederhelfte van de voorsz. sestalft mergen
in coop aen hem coper te gunnen voor
diergelijcke somme des cooppenningen
belopen, dogh sal het den coper vrijstaen
om de voorsz. wederhelfte alsoo aen te nemen
off te laten ten behoeve van den heer vercoper,
vorders verclaerde den heer vercoper onweder-
roepelijck te constitueren ende machtich te
maken Gillis Borremans specialijck omme
te comparerern voor schout ende gerechte van
Maarsseveen en[de] aldaer de voldoening
der voorsz. cooppeningen te cederen,
transporteren ende in vollen eygendom uyt te
geven ten behoeve van de vercoper coperen
en[de] selven erven het voors[zeyde] vercoffte daeromme
te renuntieren ende het selve te vrijen
ende waren als erffcoop recht is, ende naer //
coustuyme locael vereyst sal worden
tot naercominge ende voldoeninge deses
verclaerden de comparanten te verbinden hare personen
ende goederen met submissie onder den Edelen hove
van Utrecht ende alle andere rechteren,
versoeckende hiervan acte, die dese is. Aldus
gedaen ende gepasseert tot Maersserveen
ter presentie van Jan Cornelissoon
ende Jan Willems Brey als getuygen hiertoe versogt
op den tienden Juny 1690 voorsz.
Philippus Cornelius Tollius
Reyer Jacobsz
Jan Cornelis Verkoorst
+, dit merck is gestelt bij Jan Willems Brey
T. Vosch van Avesaet

 

Huyden den 18 juny 1690, compareerde
ten prothocolle mijn notaris den voorsz.
dr. Philippus Cornelius Tollius ende
Reyer Jacobsz, de welcke verclaerden
met den anderen te sijn veraccordeert
in deser voegen dat gemelte Tollius
hem bij desen verbint omme soo naest
het voorsz. fidei commis geimponeert
op de wederhelft van den voorsz.
sestalft mergen lants sal sijn
geexpireert met den voorsz. Reyer Jacobsz
op te rechten ende te voltrecken coope meer
van de voorsz. wederhelft van het voorsz.
vercofte lant, ende dat dat voor diergelijcke
somme van vierhondert gulden en op alsulcke vordere conditien
als de voorsz coopcedulle inhoud, doch met desse verstande
dat den voornoemde Reyer Jacobsz aen sijn sijde de vrije hand behoud om de coop aen te
nemen bij voorn[oemde] coopcedulle alsoo op te rechten off wel anders
de wederhelft van den voorsz. testament mergen te laten aen den voorn.
doctor Tollius, behoudens t'recht van haere hem daervan compteteerde
dit verclaerden de comparanten alsoo te achtervolgen ende in dusverre het
voorsz. contract van den tienden juny 1690 te altereren onder het verbant
ende submissie als voren, actum ut supra.
Philippus Cornelius Tollius
Reijer Jacobsz
T. Vosch van Avesaet

 

*j.u.d = juris utriusque doctor = dochter in beide rechten (zowel kerkelijk als wereldlijk recht)

 

Louis v. V. zei op za, 01/23/2021 - 08:13

Wow, wat knap Geert en Rene, dat u de tekst - ondanks de enorm slechte kwaliteit - toch heeft weten te ontrafelen.

Ik heb een tijdje op de tekst zitten puzzelen, maar mij lukte het echt niet om het volledig te ontrafelen.

 

Nog een klein puntje: ik denk toch dat het woord op regel 15 van de 1ste blz "seck" moet zijn. Ik ben dit woord (in verschillende schrijfwijzen, zoals secq) vaker tegengekomen bij deze familie, ook bij de plaats Westbroek, en het ging steeds om turfland.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.