Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Kavelbrief uit het Oud Gemeentearchief van Schoten uit 1614

Graag jullie hulp bij het transcriberen van deze kavelbrief van 29 juni 1614.

Ik heb enkele foto's genomen van de akte omdat de zwart-wit scan te donker is en daardoor sommige delen moeilijk leesbaar zijn. De foto's overlappen wel met enkele regels.

Alvast bedankt!

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op za, 03/04/2023 - 13:15

Wij, Pieter van Ginderdeuren ende Cornelis Mortelmans, leenmannen
des hoffs van Schooten, doen condt ende kennelijcken
allen dengenen die dese brieven sullen sien of hooren
lesen, dat ten dage naebeschreven voer onsen sijn gecomen
ende gecompareert jonckeer Robert van Eeckeren, capitan
ten dienste van henne hoocheden ten eenre, ende
Jacob ende Willem Gijsels met Jan Verhoeven,
man ende momboir van Barbera Gijsels, sijne
huysvrouwe, dese voorsz. Jacobs ende Willems suster,
ter andere zijden, dewelcke hebben gekent ende
geleden, kennen ende lijden midts desen, dat nae-
dyen sij tot dieversche reysen waeren gecom-
pareert tot Schooten om te scheyden ende
deylen alsulcken heyde, genaemt de Denfelt
heyde, als den voorsz. jonkheer Robrecht voer twee
derdendeelen ende den voorsz. Jacob ende Willem
Gijsels met Jan Verhoeven in der qualiteyt
als voren voer het resterende derdendeel
onverscheyden ende onverdeylt was toecomende,
dat sij comparanten onderlinge sijn in ons gesubmitteerte
hebbende sijn met vriendelijckheden rijpen
rade ende voorsinnigen advise bij hen te voren daervan
geahdt, gescheyden ende gedeylt in der manieren
naerbeschreven, ierst dat de voorsz. jonckeer Robert van
Eeckeren voer sijn twee derdendeelen in de voorsz.
heyde sal hebben ende behouden een stuck heyde,
groot 1542 1/8 roeden, comende aen de noortwest-
sijde der wech de Deckere erve Jan de Cordes
bosch ende des voorsz. jonckeer Robert van Eeckeren lant
aen de noortoost sijde, het lant van voorsz. de Cordes
ende den voorsz. jonckeer Robert van Eeckeren, comende zuyt-
oostwaerts des voorsz. Jacob, Willem ende Barbera Gijsels seyde tegens
de voorsz. heyde gedeylte ende zuytwestwaerts
tegens het naebeschreven stuck heyde van voorsz. jonckeer Robert
van Eeckeren, in dese scheydinge ende deylinge toe-
geleeght, item een ander stuck heyde, groot
1023 roeden ende twee derdendeele comende
noortwest den voorsz. jonckheer Robert van Eeckeren
zuytwest de beke, noortoost eensdeels het
voorsz. stuck heyde ende eensdeels het stuck heyde
den voorsz. Jacob, Willem ende Barbera Gijsels ten
deele bevallen ende comende zuytoostwaert
aen het naebeschreven stuck heyde den voorsz. capitan
van Eeckeren, gevallen in het buyntvelt ende
ten derden ende ten lesten compt den voorsz. capitain
van Eeckeren in het voorsz. buyntvelt de quantiteyt
van [open plek] comende westwaerts
aen het voorgaende stuck heyde den voorsz. capitan
van Eeckeren toegeleeght zuytwaerts de
beke, zuytoostwaerts het bemdeken des voorsz.
capitan van Eeckeren ende noortoostwaerts het
stuck heyde den voorsz. Jacob, Willem ende Barbera
Gijsels in het voorsz. buyntvelt ten deele geleghen
ende daertegens sullen de voorsz. Jacob, Willem
ende Barbara Gijsels voer het resterende
derdendeel hebben ende behouden een stuck
heyden, groot 1560 roeden, comende noort-
west aen jonckeer Robert van Eeckeren eerste
stuck heyde, noortoost Jan de Cordes ende jonckeer
Daniel van Banst lant, zuytoostwaerts aen de heyde
blocken, toecomende eensdeels jonckeer Robert van Eeckeren
ende eensdeels de voorsz. Jacob, Willem ende Barbera Gijsels
ende zuytwestwaerts het voorsz. tweede stuck heyde
den voorsz. jonckheer capitan van Eeckeren in dese scheydinge
toegeleeght, item sullen de voorsz. Jacob, Willem ende
Barbera Gijsels noch hebben ende behouden een stuck
heyden in het voorsz. buyntvelt, groot
[open plek] comende noortwaerts aen den voorsz.
Gijsels heyblock, oostwaerts aen Asselierse
Bosschen ende zuytwestwaert het
stuck heyde den voorsz. jonckeer Robert van Eeckeren in t'voorsz.
buyntvelt toegeleeght, met welcke scheydinge
ende deylinge de voorsz. partijen ter wedersijden
hen hebben gehouden wel content ende tevreden,
bekennende henselven d'een in des anders
gedeelte voorsz. nyet meer rechts noch deel te
hebben, noch te behouden, voorder dan dese
jegenwoordige scheydebrieven daerop
gemaeckt dat inhouden ende begrijpen,
gelovende hiertegens nyet te connene
te doen, te doen doen of laeten geschieden,
in eeniger manieren onder verbintenisse
van henne persoonen ende goeden, alles sonder arch of
list. Des t'orconde hebben wij mannen van ...
onse segelen dese brieve doen aenhangen ...
int jaer ons Heeren 1614 negenentwintich
dagen in Junio.

Gerrit Verhoeven zei op za, 03/04/2023 - 14:37

Dag Geert, bedankt alweer!

Regel 4:

Zou het woord 'Denfelt heyde' misschien 'Deuselt heyde' kunnen zijn, aangezien er nog steeds een wijk 'Deuzeld' bestaat in Schoten?

Geert Ouweneel zei op za, 03/04/2023 - 16:44

Dat zou best kunnen. Als je die naam niet kent is het lastig, want een u en een e lijken erg op elkaar, net als een s of een f.

Geert Ouweneel zei op za, 03/04/2023 - 19:29

Ik bedoelde natuurlijk een 'u' en een 'n' lijken erg op elkaar.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.