Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Kapel Groeningen

Hallo Forum,

Een kleinzoon van de vroegere kapelmeester  (beheerder namens het gilde) vond een oud-archief van de kapel en bracht dit onlangs naar de Stichting de oude Schoenendoos.(Heemkundevereniging vroegere gemeente Vierlingsbeek). Het lijkt me heel oud en door de ondertekening (met handmerken) lijkt het me een belangrijk stuk. Maar ik kan er werkelijk niets van lezen. Het is waarschijnlijk ook min of meer in dialect geschreven. Opgekrulde stukjes heb ik zoveel mogelijk terug gevouwen. Datums op andere stukken zijn vanaf midden 1700. Bekende namen uit die tijd zijn o.a. Aerts, Denen, Deinen, Derks, Fransen, Gerrits, Jansen, Jetten, Martens, Paater, Stevens en Jetten. Kunt u me helpen met  bepalen van de inhoud ? bvd Jan Hendriks

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op do, 05/06/2021 - 10:44

verkeert hebben, ende geene descendenten van de voervader
en sijn, die men niet en behoirden so listelick eenighe
geloeve daerinne t'geenen ofte soo sij de saeke vermeynen
kennisse te hebben, dat sij sulckx als eerlicke luyden
sullen hebben te bewijsen, dattet geestelicke goederen
zijn, ofte oyt bij de geestelickheyt ouy voor desen
is gepossideert geweest, hetwelck wij ondergescreven
des noot versocht sijnde altijts mit solemneele eede
sullen verclaeren. In kennisse der waerheyt soe
hebben wij met naemen Symon Henderickx, ongeve-
lick out sijnde tachtentich jaeren, Thonis Huybers,
ongeverlick dry ende tsestich jaeren, Derick Brouwers
ongeveerlick dry ende vijftich jaeren, Gerrit Brienen,
ongeveerlick tsestich jaeren, Willem Berbers, onge-
veerlick vier ende vijftich jaeren, Seeger Verrosmeulen,
ongeveerlick tsestich jaeren ende vorts alle presente
giltbroeders die mit onse eygen handen ondertey-
kent op huyden desen acht ende twintichsten July
anno duysent ses hondert ses ende vijftich.
[volgen de ondertekeningen, niet allemaal even duidelijk:]
X Dit is Symon Handerickx merckt
X Dit is Thonis Huybers merckt
Gesich Brouwer
X Dit is Gerit Brienen merckt.
X Dit is Willem Berbers merckt
Seger Verrosmeulen
Jan Merhuys
Lenaert Suytgens
Aert ...
Theys Wyllems
Peter ...
Jans Wyllem Jans

René van Weeren zei op do, 05/06/2021 - 10:54

Het is niet in dialect geschreven, maar ook geen complete tekst; aangezien de tekst middenin een zin begint, moet er nog een stuk tekst aan vooraf gaan. Het lijkt te gaan om een kwestie waarin betwijfeld wordt of bepaalde zaken tot een erfenis en/of ooit tot de geestelijke (kerkelijke) goederen hebben toebehoord. Het stuk dateert van 20 juli 1656; het is dus goed mogelijk dat dit een kwestie betreft betreffende onteigende geestelijke goederen als nasleep van de Tachtigjarige Oorlog.

 

Een handtekening is voor mij niet leesbaar, een aantal gildebroeders ondertekenen met een merkteken (merckt). Er tekenen overigens meer broeders dan er met name in de akte vermeld worden.

 

Hieronder de transcriptie

 

verkeert hebben, en[de] geene descendenten van de voorvader
en sin, die men n[i]et en behoirden so lichtelick eenighe
geloeve daer inne t[e] geeven, ofte soo sij de saeke vermeynen
kennisse te hebben, [d]at sij sulcx als eerlicke luyden
sullen hebben te bewijsen dattet geestelicke goederen
zijn ofte oyt bij de geestelickeheyt oyt voor desen
is gepossideert geweest: hetwelck wij ondergesch[revenen]
desnoots versocht sijnde altijts met solemneele eede
sullen verclaeren, [e]n[de] in kennisse der waerheyt. Soo
hebben wij , met S naemen Symon Henderickx ongever-
lick out sijnde tachtentich jaeren, Thonis Huijbers,
ongeverlick drye en[de] tsestich jaeren, Derick Brouwers,
ongeveerlick dry en[de] vijftich jaeren, Gerrit Brienen,
ongeveerlick tsestich jaeren, Willem Berbers, onge-
veerlick vier en[de] vijftich jaeren, Seeger Verrosmuelen,
ongeverlick tsesctich jaeren, en[de] vorts alle presente
giltbroeders d[it] mit onse eygen handen ondertey-
kent op huyden, ten acht en[de] twintichsten julii
a[nno] duysent se[s]hondert ses en[de] vijftich.

[van links naar rechts en van boven naar onder getekend:]

+ Dit is Sijmon
Hindericx merckt
+ Dit is Thonis
Huijbers merckt
Derick Brouw
---
+ Dit is Gerit
Brienen merckt
+ Dit is Willem
Berbers merckt
Seger Ver-
rosmulen
---
Jan Meeuwijs
Lenaert Leijtgens
---
Handrick Jans
---
Peter Aerten
---
Aert ??scher
Jan Hanrickx Mes[...]
---
Theijs Wijllems
Kerst Jans
Wijllem Jans

 

 

Jan Hendriks zei op do, 05/06/2021 - 13:16

Geweldig, het is een kunststukje, heel veel dank.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.