Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Kan iemand mij helpen?

Goedemiddag,

Enige tijd geleden heb ik een document gekocht op een veiling. Het document stamt uit 1599 en zou betrekking hebben op de introductie van Isabelle van Spanje als nieuwe koningin der Nederlanden. De nieuwe koningin zou hiervoor naar Antwerpen komen om de eed af te leggen. Dit document zou betrekking hebben op de festiviteiten die hiermee gepaard zouden gaan. Het document is in de Nederlands maar ik kan het niet lezen en ben heel benieuwd naar de inhoud. Wie kan mij helpen?

 

met vriendelijke groet,

Hans Meulenkamp 

 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 07/21/2023 - 15:58

Dit documjent gaat over heel iets anders. Zie de onderstaande transcriptie:

 

Wij borgemeester, schepenen ende gesworen der vrijheyt van Hoochstraeten, representerende het gemeyn corpus derselver vrijheyt /
maecken cont dat wij in dyer qualiteyt in mindernisse ende op affcortinghe van alsulcke tweendertich hondert carolus gulden eens /
als bij die edele ende hoochgeborene heeren momboiren van onsen Ed. heere grave van Hoochstraeten alnoch onbetaelt /
in redemptie ende afflossinghe van eene rente van tweehondert carolus gulden t'sjaers die de kercke van Ste Katerina /
bynnen der voorsz. vrijheyt jaerlycx is hebbende ende heffende geweest, sijn beloeft te betaelen bij vier paeyen volgens /
den accorde daeraff gemaect met Geeraert van den Veken ende Jacop de Brouwer tot dyen eynde vanwegen der voorsz. /
kercke volmachticht [gat in het papier] de eerste paeye voor de tweede paeye ontfanghen hebben de somme van acht /
hondert carolus gulden [gat in het papier] ende dat doer handen van sijn ed. rentmeester, hun waersman die wij wederomme /
hebben geëmployeert ende bekeert in noot oirboir van de voorsz. vrijheyt waervoor ende mits welcke de somme wij /
jaerlycx schuldich sijn uyt te reycken, te gelden ende te betaelen der voorsz. kercke van Ste. Katerina /
eene erffelijcke rente van vijftich carolus gulden t'sjaers jaerlycker quytrent en verschijnende alle jaer /
bij twee termijnen, te wetene, d'eene helft tot Lichtmisse ende d'ander helft primæ Augusty, waeraff den eersten /
verschijndach sal wesen Lichtmisse naestcoemende, als men scrijven sal sestienhondert, ende d'ander helft primæ Augusty /
daer naestvolgende ende soe voorts vervolgende van jare te jaere, los ende vrij van allen schoten, loten, /
s'hertoghen beden ende allen anderen ongelde dat daerop soude moghen comen, stellende ende verobligeerende /
tot versekerheyt der voorsz. rente ende voor de jaerlijcxe betalinghe derselver voor speciale hypotheque der voorsz. /
vrijheyt wijn ende bier acchijnsen met oyck de cleyne acchijsen en soe van vetwarye, laken, beesten, weechgelt, issouwe /
ende alle andere innecomen der voorsz. vrijheyt die wij in den name ende qualiteyt als voor altijt met ons ende /
onsen ingesetenen goeden beloven goet genoech te houden ende te maeckene voor de voorsz. vijftich carolus gulden t'sjaers /
ordonneren ende belasten hiermede den vooral den collecteurs oft pachters van de voorsz. acchijnsen nu ter tijt sijnde /
oft naemaels wesende, dat sij telcken verschijndaghe voor alle andere het verloop der voorsz. rente buyten ontfanck /
der voorsz. acchijnsen die voorsz. kercke opleggen, gelden ende betaelen of emmers precis bynen veerthien daeghen ten /
lancxsten daernae onbegrepen oft anderssints ende bij gebreke vandien geven wij borgemeester, schepenen ende gesworen /
voor ons ende onsen nacomelinghen in den name ende qualiteyt als voor ons bij desen over, dat telcken male ende soe /
dicmaels in de betalinghe van de voorsz jaerlycxe rente ten voorsz. verschijndaghe eenighe faulte bevonden sal worden, /
dat alsdan de regeerders ende kerckmeesters van de voorsz. kercke ter tijt sijnde den voorsz. collectuers ofte pachters /
de hant sullen mogen sluyten ende den ontfanck van deselve acchijnse verbieden ende vervolgens dien die voorsz. /
acchijnsen nae hen nemen ende aenverden, sonder eenighe evictie oft voorder proecedure van recht daerop te /
nemen, doene oft te elegeren ende deselve deselve collecteren ofte doen collecteren tot behoeff van de voorsz. kercke /
totdat deselve kercke hare t'achterheyt daerane ende aen het gereetste genoten, geint ende geproffiteert /
sal hebben ende dit al met sulcken crachte al oft het selve tlecken mael met vonnisse gewesen waere /
gelovende voor ons ende onsen nacomelingen daertegen nemmermeer te doen oft te comene in enigher /
manieren onder het verbant van ons ende onsen ingesetenen ende poerten goeden renunchierende tot dyen van alle /
beneficien van recht die ons ofte onse nacomelingen ende nichts ter contrarien van desen te staede soude /
mogen comen ende besundere den rechte seggen dat generale renunciatie van geender weerden en sij te /
waere dat speciale voorgaet, met voorwaerden ende conditie dat die regeerders der voorsz. vrijheyt die voorsz. /
rente van vijftich carolus gulden t'sjaers altijt wederomme sullen mogen afflossen ende quijten alst hen geleiven /
sal t'eenemale insgelijcx met acht hondert carolus gulden eens ende met verschenen renten sonder argelist. /
In kennisse van desen soe hebben wij borgemeester, schepenen ende gesworen voorgenoempt den gemeynen segel /
ter saecken der voorsz. vrijheyt hieronderane gehangen en int jaer ons Heeren duysent vijff hondert /
negenentnegentich in Augsuty vier daghen 11:11:

Hans Meulenkamp zei op vr, 07/21/2023 - 17:51

Goedemiddag,

Heel erg bedankt voor de vertaling. Ben hier echt heel blij mee.

 

Met vriendelijke groet,

Hans Meulenkamp 

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.