Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Joodse echtscheiding? 1662 Amsterdam

Kan iemand mij helpen aan een transcriptie? 

 

Heel veel dank, 

 

Gaston Slupski

Reacties (1)

René van Weeren zei op di, 12/05/2023 - 01:01

Niet alles en ik denk ook niet foutloos, maar een eerste aanzet:

 

Op huyden den 6en dagh der maent
july des jaers 1662 is voor mij, Hector
Friesma, bij den Hove van Hollandt geadmitteerd
openbaer no[tar]is, t' Amsterdam residerende ende
de naegeoemde getuygen persoonlijk gecom-
pareert Pedro Antonio, out omtrent 44 jaeren,
woonende binnen deser voorsz[eyde] stede, mij no[tar]is wel
belent ende heeft ten versoecke van Gracia
Sacuta, dohter van Abraham Sacuto,
bij waire woorden in sijne conscientie in
plaetse en[de] met belofte des doodt
gesegt sijnde van solemnele eed
voor de gerecht waerheyt geattesteert,
geheyght v[er]klaert
hem get[uyg]e wel indachtigh oock warachtigh te sijn
dat hij g[etuyg]e al omtrent achtien jaeren geleden gekent heeft
de persoon van Gracia Morena, huysvrouwe
van Jacob Moreno, woonende tot Rotterdam,
insgelijckx heeft hij gekent en[de] is nog kennende derselver
dochter genaemt Esther Abenazor, huysvrouwe
van Davis Abenazor, dewelcke meteen
scheyt- ofte divorsiebrieff van haer man gesepareert is, alsoo se
in overspel en[de] heel lelijck en[de] vuyl leefde, gelijck de meeste luyden wel bekent
is. Dat oock Jacob Moreno niet van Gracia
Morena, desselfs huysvrouwe gesepareert en is,
alsoo haer kinderen den naem van bastaerden niet en hadden,
sijnde echter luyden van cleyn gewicht ende deucht
ende van de hele werelt (die har kent) testimeert
---
ende houden voor oneerlijcke en[de] vagabonde
luyden die geen seeckeen nochte vasten plaetse
ofte domicilie en sijn houdende ende niemand
die sij schuldigh sijn betalende, maer borghende.
Waarmede hij get[uyg]e sijne verclaringhe besluys
sustineerde dezelve naer prelectie warachtigh te
sijn, consenterende etc. alsus ged[aen] binnen deser
sstede van Ams[telre]d[amme] t[er] presentie van
Hendrick de Formentoy en[de] Gerrit Reynen
als get[uygen]

Li-marge:

Ende corts d[er]aen / alhoewel ten / selven daghe, / maendt en[de] / jaere etc., voor mij /
no[ta]ris .... comparerende / Elsge Crobberts / out omtrent 51 jaren / huysv[rouw]e van Hendrick
Brijcke, kleerm[ake]r, / woonen[de] / achter de / Suyd[er]kerck alhier / ende heeft v[er]claert ten v[er]soecke als-
boven dick- ende mee- / nighmallen gesien te / hebben dat Ester Abonazor / op de hoeck van [den] Onckel-
boerssteegh in een herbergh / dat voor een hoerhuys / gehouden wiert, gegaen.
Uytgecomen oock son[der] / haer ge[tuyg]e te betalen hier /  vandaen ... / haer 18 gulldens / schuldigh gebleven is.
Aldus ged[aen] alsboven / t[er] p[rese]ntie van / Isaac Attias en[de] Gerrits Reyniertsen / als get[uygen]
Dit is't marcken
Elsge Crobberts
... ....

Li-marge
Ende op den 7en dagh / july d[aer]aenvolghende / des p[resen]t[e]s jaers 1662 / voor mij no[ta]ris en[de]
d' ond[er]geteeckende / get[uygen] comparerende / Margarita Jans van / Ceulen out omtrent / 41 jaeren, wed[uw]e van
Jan Jacobsen, in sijn / leven schuytevoerder, / woonen[de] alhier t[er] stede / v[er]claerde ten / v[er]soucke als boveb
dat sij de persoonen / van Gracia Morena / en[de] Jacob Moreno / mitsgaed[er] Esther / Abenzaor al nast
15 jaren herwaerts / heeft gekent, daervoor gewerkt / ende met hen / ommegegaen en[de] alzulcke / haer get[uyg]e welbewust
kennelijck en[de] indachtigh / oock waerachtigh is / dat se sijn luyden van / weynigh crediet, / reputatie en[de] eere.
Oock liepen in v[er]scheyden hoerhuysen / levende in ov[er]spel / en[de] onkuysheyt
ende specialijcken de v[oor]szeyde Esther werdende alle daeghen gehaelt op 't hoeckgen
van 't Omckelboersteeghgie in een hoerhuys sijnde ald[aer] de moeye meyts
Ende sijn hiervandaen gekerk / sond[er] yemant van haere / credite (soo sij get[uyg]e wel
gehoort heeft) te betalen en[de] / voldoen, presenterede des / nood sijnde bij eede
naerd[er] te stercken. / Aldus ged[aen] t[er] presentie / als boven van Isaack /
Attias en[de] Gerrits Reyniersz[en] als get[uygen].
Getekend: Margrittiany
Getekend: Ishac Attias

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.