Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Jan Waslander en Derck Egberts schoolmeesters te Assen

Helaas kan ik dit niet goed lezen. Het lijkt er op Derck Egberts het werk overneemt van zijn voorganger, omdat die oud en krakkemikkig zou zijn geworden?

Misschien is er iemand die dit mooie verzoek om betaling van loon, volgens mij, wel goed kan lezen. Alvast hartelijk bedankt.

Broer Roorda te Assen.

Reacties (5)

Geert Ouweneel zei op zo, 02/23/2020 - 09:41

[Het gaat waarschijnlijk om wat rechts op de pagina staat:]
Schoolmeester t'Assen, luien
en stellen van de klock.
Mogende heeren,
Drost ende Gedeputeerde
Staten der lantschap Drenthe.
Mijn heeren,
Remonstreert seer onderdaniglijcken
Dirck Egberts, schoolmeester tot Assen,
dat denselven van den eersten July 1669
totten eersten Mey 1670, als
successeur van den gewesen schoolmeester
Johan Waslander, het luiden van die
klocke ende stellen vant uyrwerck
alhyr heeft waergenomen, ende doen
waernemen, waerop jaerlijcx tot trac-
tament is gelecht vijf en tseventigh
gulden, belopende in de voorscreven tijt sijnde thyn
[tekst houdt hier op]

Geert Ouweneel zei op zo, 02/23/2020 - 09:42

Correctie: de naam is inderdaad: Derck Egberts

Broer Roorda zei op zo, 02/23/2020 - 13:03

Ja inderdaad, bijgaand het hele verhaal.

Niet gezien.

Geert Ouweneel zei op zo, 02/23/2020 - 13:49

[vervolg]
maenden de somma van twee en t'ses-
tigh gulden thyn stuyvers, soo versoeckt
den suppliant seer ootmoedelijck, dat u
Edele Mogenden van dese competeerende twee
ende t'sestigh carolus gulden thyn stuyvers ordre
tot betalinge volgens den gewoonlijcken
voet op den heer rentmeester van Assen
gelieven te verlienen.
Dit doende

[in de marge links staat:]
Den rentmeester des convents
tot Assen wordt mits desen gelast
de versochte twee en sestich
carolus guldens tyn stuyvers te betalen,
t'welck deselve onder qui-
tantie in rekening sal vali-
deren. Actum Assen den 7e
Mei 1670.

Ter ordonnantie
van de heren drost
en gedeputeerde
Wichterman (?)
1670
62-10-0
Hyrvan ben
ick ondergesreven
voldaen

 

Broer Roorda zei op zo, 02/23/2020 - 17:25

Super. Grandioos en bedankt.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.