Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Jan Jansz Lichterman 1641, Amsterdam

Wie kan helpen deze akte te ontcijferen over Jan Jansz Lichterman? Veel dank!

Reacties (6)

Geert Ouweneel zei op wo, 08/04/2021 - 12:00

Compareerde voor mij Jan Quirijnen, openbaer notaris etc. d'eersame
capiteyn Jan Cortnelisz Soet, wonachtich binnen der Goude,
ende heeft geconstitueert ende machtich gemaekt, als hij doet bij
desen, den eersame capiteyn Bouwen Jansz jongen Soet, mede capiteyn,
sijn constituants soon, omme in sijn constituants name ende
van sijnentwegen voor den Ed. Gerechte ofte d'heeren
schepenen binnen de voorsz. stede van der Gou ten behoeve van
Jan Jansz, coper, mede wonende aldaer op te dragen ende quijt
te schelden sodanige huys ende erve staende ende gelegen
binnen der Gou voorsz. op de Lange Thiendewegh,
als bij hem constituant an den voorsz. Jan Jansz, coper,
voor desen is vercoft volgende de coopcedulle daervan sijnde,
de briven behoorlijck in sijne constituants name daer-
van te passeren ende voorts diesaengaende alles te doen
wes tot de voorsz. leveringe ende overdragt vant selve
huys van node sal sijn, belovende voor goet, vast ende van
waerde te houden ende doen houden alle t'geene bij de voorsz.
geconstitueerde daerinne gedaen sal sijn onder verbant
als naer rechte. Aldus gepasseert binnen Amsterdam voorsz. desen 24en
April 1641 ter presentie van Abraham Crijnesz, Pieter
Croock als getuygen hier over gestaen.
Cappeten Soet
Pieter Croock
Abraham Crijne
Quod attestor
Jan Quirijnen 1641

 

René van Weeren zei op wo, 08/04/2021 - 12:56

Geert was net sneller...

 

Compareerde voor mij, Jan Quirijnen, openb[aer] nota[ari]s etc[etera] d'eers[ame]
capiteyn Jan Cornelisz[en] Soet, wonachtich onder der Goude*,
en[de] heeft geconst[itueer]t en[de] machtigh gemaekt als hij doet bij
desen den eers[amen] cap[iteyn] Bouwe Jansz[en] Jonge Soet, mede capiteyn,
sijn const[ituan]ts soon, omme in sijn constituants name en[de]
van sijnent wegen voor den E[delen] Gerechte ofte d'heeren
schepenen binnen de stede de v[er]sz[eyde] stede van der Gou* ten behoeve van
Jan Jansz[en], coper, mede won[ende] aldar, op te dragen en[de] quyt
te schelden sodanighe huys en[de] erve, st[ae]n[de] en[de] gele[gen]
onder der Gou* voorsz[eyt] op de Lange Thiendewegh,
als bij hem constituant an [den] voorsz[eyde] Jan Jansz[en], coper
voor desen is v[er]coft volgs de coopcedulle darvan sijnde
de briven behoorl[ijck] in sijne const[ituan]ts name dar-
van te passeren en[de] voorts diesaeng[aende] alles te doen
wes tot de v[er]sz[eyde] leveringe en[de] overdragt van 'tselve
huys van node sal sijn, beloven[de] voor goet, vast en[de] van
warde te houden, doen houden alle 'tgeene bij de v[er]sz[eyde]
geconst[itueer]te daerinne gedaen sal sijn, onder v[er]bant
als naer rechte, aldus gepass[eer]t binne[n] Amst[elredamm]e v[er]sz[eyt]**, desen 24e
april 1641, ter presentie van Abraham Crijne en[de] P[iete]r
Croock als get[uygen] hir overges[tae]n.
[getekend:
Cappeten Soet
Pieter Croock
Abraham Cryne
Quod attestor
Jan Quirijnen
1641
not[ariu]s pub[licu]s

René van Weeren zei op wo, 08/04/2021 - 12:57

* = Gouda

** = hij verwijst naar een eerdere vermelding van de stadsnaam, maar feitelijk komt deze niet in deze akte voor...

Jan zei op wo, 08/04/2021 - 16:05

Beste Rene en Geert, veel dank. Ik zie dat ik bij deze post de verkeerde akte had toegevoegd. Dit is degen die Jan Jansz Lichterman vermelt. Excuses voor de verwarring.

Geert Ouweneel zei op wo, 08/04/2021 - 19:24

Compareerden voor mij Jan Quirijn, openaber notaris, bij den Hove van
Hollandt geadmitteert, tot Amsterdam residerende, ende de getuygen naegenoemt,
Willem Adriaens, waegdrager vant Vriese Veem, oud ontrent 32
jaren ende Harmen Jansz, corenschiter, oud ontrent 62 jaren,
ende hebben ten versoecke van Jan Jans Lichterman alias corendrager,
verclaert , getuycht ende geattesteert hoe waer is, ende eerst de voorsz.
Willem Adriaensz, dat op Maendagh voor Paeschen lestleden
hij getuyge al arbeydende int packhuys van no. 9
op de Princegraft bij de turfhuyse al doen gesien heeft
dat de producent stondt in de gangh naest t'voorsz. packhuyse,
bij hem hebbende seecker vrouwspersoon, soo hij getuyge naderhant
verstaen heeft genaemt te sijn Grietgen Hendrix, horende dat de producent tegen de-
selve Grietgen Hendrix seyde dat sij in de voorsz. gangh van den
packhuyse niet reverrente haer gevoeghn had gedaen
ende dat hij producent wilde hebben dat sij de vuylicheydt weder
wech soude doen, deselve Grietgen Hendrix met vuyle
woorden den producent seyde ende [vlek] bejeghende,
heeft hij getuyge gesien dat den producent haer uyt de
gangh niet wilde doen dan voor ende aleer sij tselve
had weghgedaen, haer houdende vast van de voorsz. gangh,
de voorsz. getuyge Harmen Jansz verclaert mede gesien te hebben
ten tijden uyt het venster van den voorn. gangh daer hij stondt ende
arbeyde dat de producent de voorsz. Grietgen
voorsz. in de gangh hielt ten eynde sij de vuylicheyt
die de producent tegen haer seyde dat sij daer in had gebracht
weder wech soude doen soude, verclaerden sijluyden getuygen
voorder te samen niet gesien te hebben int voorsz. rumoer
dat den producent deselve Griet op de vloer smeet, noch
sloegh, maer alleen haer ten fyne voorsz. in de gangh
vasthielt, presenterende 't gunt voorsz. es, des noot sijnde bij eede
te stercken. Aldus gedaen binnen Amsterdam voorsz. ter presentie van
Abraham de Montsz. Abraham Crijn als getuygen hier over gestaen
desen 28e Juny 1641.
Willem Adrysen
X 't merck gestelt bij Harm Jansz
A. de Mondt
Quod attestor
Jan Quirijnen 1641 notaris publicq
A. Krijnen

Jan zei op wo, 08/04/2021 - 20:50

Beste Geert, Hartelijk dank!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.