Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Jan Gerarts Verheijden 1697

Compareerde voor mij Fransiscus van Tilburg

int openbaer ... ... 

 

Ik kan er zeer weinig van maken verder, Maar het zou over Jan Gerarts Verheijden moeten gaan.

 

Alvast dank

Reacties (2)

Herman Geurts zei op za, 01/13/2018 - 14:24

Een eerste aanzet. Nog niet alles is me duidelijk. Voel je vrij om e.e.a aan te vullen/verbeteren

 

1 Compareerde voor mij Francis van Tilburg

2 als openbare ( notaris?)  bij de …….. stede van

3 Brabant en  …. …..   geadmiteert rechter?

4 tot   Diesen resort onder de vrijheijt van Hilvaren-

5 beek en …… in de quartiere van Oisterwijck,

6 Meijereie van s’Hertogenbosch resederende

7 ende inde presentie vande ge …..  en…….

8 here? …...   ……..  den eersamen ……    …..

9 Verheijden [jonckman] sijnde diende het

10 schoenmakersambacht, gebortight

11 tot Diesen voorschreven, welcke comparant(en?)

12 off voltcoomen? last, maght ende authoriteiten

13 aen Anneken? Jansen Verheijden sijne suster

( in marge … beveele t goed [sislaert] neven?

Martinus Martens haeren gecoren momboir in desen)

14 om in sijne absentie, ( tussengeschreven : ende inne sijnen naem?) te doen ende te

15 voolgen? soo ende alsulcke afferens? als hij

16 comparant sijn substituenten heeft te ……..

17 soo tegens Jan van den [.........] als getrouwdt

18 sijnde met Elisabeth Jansen Verheijden ende oick

19 Geraart Jansen Verheijden sijne constituans halve

20 suster, [con.. sterende?] nopende sterfenijsse

21 van Jan Geraets Verheijden van …… suster?

22 her man? vader saliger memorien ende alles

23 dien/doen te ……………….. is, tsij bij forme van

24    …….

25 soo van her man? vader voorschreven als na de doodt (in marge: # van her man vader)

26 int minnelick, soo vorrre- ende nakienderen

27 sijn overcoomen ende veraccordeerten soo sulx des

28 …….. ……  betale ter cas? gebleecken ….

29 soo bij schabinale  als notariaele accoord

30 die welcke  suo tempore behoorlick in somma

archimboldo zei op za, 01/13/2018 - 20:58

dank voor het begin, daar bouw ik graag op voort:

1 Compareerden voor mij Francois van Silben?

2 als openbaer, bij den souvereinen raide van

3 Brabant in sGravenhage  geadmitteert notaris,

4 tot   Diescen? resort onder de vrijheijt van Hilvaren-

5 beek gelegen in den quartiere van Oisterwijck,

6 Meijereie van sHertogenbosch residerende,

7 ende inde presentie vande getuygen naergenoemt

8 in propre personen den eersaeme Peeter Jansen

9 Verheijden, jonckman sijnde, doende het

10 schoenmakersambacht, geborticht

11 tot Diescen voorschreven, welcken comparant

12 geeft volcoomen last, macht ende authoriteit

13 aen Ariaenken Jansen Verheijden, sijne suster,

(in marge) ende beveele t goed [sislaert] neven?

Martinus Martens haeren gecoren momboir in desen)

14 omme in sijne absentie, (tussengeschreven: ende in sijnen naem) te doen ende te

15 vervolgen soo ende alsulcken afferens als hij,

16 comparant, sijn substituenten heeft te verrichten?

17 soo teegens Jan van den Luboem? als getroudt

18 sijnde met Elisabet Jansen Verheijden ende oick

19 Geraert Jansen Verheijden, sijne constituans halve

20 suster ende moeder, nopende den sterfhuijse

21 van Jan Gheraets Verheijden van …… suster?

22 heuren vader saliger memorien ende alles

23 dien aenclevende is, tsij bij forma van

24 accodt

25 soo van hunnen vader voorschreven als naer de doodt (in marge: # van hunnen vader)

26 int minnelick, soo vore- ende nakienderen

27 sijn overcoomen ende veraccordeert soo sulcx des

28 versoecke totaliter can gebleecken wordt

29 soo bij schabinale als notariaele accord

30 die welcke  suo tempore behoorlijck in forma

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.