Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Jacobus van Oosterwijck's children and their inheritance page 1

Dear friends, 

I am trying to learn the details of the inheritance of the Van Oosterwijck children. Any help would be appreciated. Many thanks in advance! I will post the second page, which consists of one more paragraph. 

Reacties (6)

Geert Ouweneel zei op vr, 08/07/2020 - 14:37

this document is not complete. It has no beginning and no end. The left page doesn't belong to it. Anyway the part on the right page is as follows:

 

D(omino) Jacobus ab Oosterwijck
ende bekende ontfangen te hebben van Adriaen
van der Block als rentemeester van de goederen
van de kinderen van zaliger Adriana Lam-
brechtsdochter van Linschoten, gewonnen bij
D(omino) Jacobus ab Oosterwijck, de somme van
veerthien hondert caroli guldens tot 40
grooten tstuck, welcke voorsz. veerthien
hondert caroli guldens hij Andries Jansz de
Haen onderhouden sal op renten te lossen den
penninck sestien als tot sevenentach-
tich guldens thien stuyvers des jaers vrij
gelt, sonder eenige cortinge, doch
sal den comparant bijaldien dat hij binnen den
tijt van ses weecken naer telcken verschijn-
dach comt te betaelen mogen volstaen
met tseventich guldens ende sulcx met
de renten tegen den penninck twintich
int jaer, waervan t'eerste jaer ren-
ten verschenen ende ommegecomen sal
sijn den 14 Mey 1650 ende soo
voorts van jaere tot jaere geduy-
rende tot de volcome ende effectuele
aflossinge toe, die hij belooft te doen
op weescamers recht als een half jaer
te vooren gewaerschout sijnde, daer onder
verbindende specialijcken sijn huys ende
erve staende ende gelegen aen de
westzijde vant noorteynde ontrent de
wateringpoort van outs genaemt
Prins nu Kempen, belent ten noorden t'huys
gecomen van Willem Cornelisz van der Wiel,
nu bij hem comparant gecoft, ten zuyden
Jan JanszHeusbrouck ende voorts sijn
persoon ende verdere goederen subject
allen rechten ende rechteren ende ter
executie van de weescamer compa-
reerde mede Heyndrick Bartholomeussen,
brandewijnbrander aen de Gelewech ende
Jacob Andriessen, laeckendraepier aen
de Molslaen ende stelden haerselven als borgen
ende mede principaelen onder de renun-
tiatie van de beneficen ordinis divi-
sionis et excussionis, renuntieerden
mede den rechten van eenige andere

 

This part is about Jacob van Oosterwijck who admits to have received from Adriaen van der Block, steward of the possesions of the children, an amount of 1400 guilders. which he reinvested with Andries Jansz de Haen. Block was steward of the children of the late Adriana Lambrechtsen van Linschoten and Jacob van Oosterwijck.

JJ Johnson zei op za, 08/08/2020 - 13:12

Thank you Geert Ouweneel! This is the second page.

JJ Johnson zei op za, 08/08/2020 - 13:16

This is the earlier part of the document

JJ Johnson zei op za, 08/08/2020 - 13:19

Page 2 of first part of document. I'm trying to decipher these parts as well and am grateful for any help I receive--it seems like a lot to ask all at once.

Geert Ouweneel zei op za, 08/08/2020 - 18:08

Here are the last texts:

 

D(omino) Jacobus ab Oosterwijck
ende bekende ontfangen te hebben van Adriaen
van der Block als rentemeester van de goederen
van de kinderen van zaliger Adriana Lam-
brechtsdochter van Linschoten, gewonnen bij
D(omino) Jacobus ab Oosterwijck, de somme van
veerthien hondert caroli guldens tot 40
grooten tstuck, welcke voorsz. veerthien
hondert caroli guldens hij Andries Jansz de
Haen onderhouden sal op renten te lossen den
penninck sestien als tot sevenentach-
tich guldens thien stuyvers des jaers vrij
gelt, sonder eenige cortinge, doch
sal den comparant bijaldien dat hij binnen den
tijt van ses weecken naer telcken verschijn-
dach comt te betaelen mogen volstaen
met tseventich guldens ende sulcx met
de renten tegen den penninck twintich
int jaer, waervan t'eerste jaer ren-
ten verschenen ende ommegecomen sal
sijn den 14 Mey 1650 ende soo
voorts van jaere tot jaere geduy-
rende tot de volcome ende effectuele
aflossinge toe, die hij belooft te doen
op weescamers recht als een half jaer
te vooren gewaerschout sijnde, daer onder
verbindende specialijcken sijn huys ende
erve staende ende gelegen aen de
westzijde vant noorteynde ontrent de
wateringpoort van outs genaemt
Prins nu Kempen, belent ten noorden t'huys
gecomen van Willem Cornelisz van der Wiel,
nu bij hem comparant gecoft, ten zuyden
Jan JanszHeusbrouck ende voorts sijn
persoon ende verdere goederen subject
allen rechten ende rechteren ende ter
executie van de weescamer compa-
reerde mede Heyndrick Bartholomeussen,
brandewijnbrander aen de Gelewech ende
Jacob Andriessen, laeckendraepier aen
de Molslaen ende stelden haerselven als borgen
ende mede principaelen onder de renun-
tiatie van de beneficen ordinis divi-
sionis et excussionis, renuntieerden
mede den rechten van eenige andere /
goederen te mogen aenwijsen om des noots d'executie
aen te doen, dan de goederen haer eygen toe-
behoorende, houdende hen van den effecte
van allen desen volcomentlijck onder-
recht, onder verbant van haer per-
soonen enden goederen, subject ende ter
executie als vooren, ende belooffde
den voorn. Andries Jans de Haen, onder
alle verbanden boven verhaelt, sijne borg-
en hiervan te bevrijden, beloofde me-
de de comparanten wanneer sij dese
renten selfs sullen willen lossen t'selve de
heeren weesmeesteren ende de voochden
een half jaer tevooren rechtelijck
te insinueren, verleden voor Bruyn
Jacobsen van der Dussen ende Bruyn Dircks
van der Dussen, weesmeesteren.
Op den 27 July 1650 is reeckening gedaen

 

D(ominos) Jacobus ab Oosterwijck
predicant tot Voorburch
Op den 13 Mey 1648 compareerde voor weesmeesteren
D(ominos) Jacobus ab Oosterwijck, predicant tot Voorburch
ende verthoonde het testament bij hem ende sijn
zaliger huysvrouw, Adriaena Lambrachtsdochter van Linschoten,
gesaementlijck gemaeckt ende onderteyckent,
ende op den 7e February 1639 voor den notaris Jan van
Santen ende getuygen binnen den dorpe van Voor-
burch verleden, sijnde t'selve bij de voorn. sijne
huysvrouwe met der doot geconfirmeert, waer-
bij hij bevonden wert als de langstlevende sijne
kinderen bij haer geprocreert in voldoeninge ende
in plaetse van haere moederlijcke erffenisse te
moeten onderhouden in cost, clederen ende andere
nootlijcke behouften ten mondigen dage ofte huy-
welijcken staet toe, deselve alsdan eerlijc-
ken uut te setten naer sijnen staet alsdan vereyschen
sal, waernae de E. heeren weesmeesteren voorn., opt ver-
souck van den voorn. D(ominos) ab Oosterwijck ende met toe-
staen van Frans Pietersz van der Wiel, Pieter Foppen
Oosterlaen ende Adriaen van der Block, notaris, als tes-
tamentiare voochden over de goederen de
drie kinderen van den voorn. D(ominos) Oosterwijck, met naemen
Geertruyt, out 21 jaeren, Maria, achtien, ende
Lambertus, 14 jaeren, door doode ende overlijden
van Willem Cornelisz ende Jan Cornelisz van der Wiel,
haer zaliger out-oomen, aenbestorven, deselve onder
haer in opsichte hebben genomen, ten dien eynde
daervan overleverende twee distincte
staeten, actum voor Bruyn Jacobsen van der Dussen
ende mr. Dirck Jacobsen van der Dussen, weesmeesteren. //
Op den 13 mey 1648 compareerde voor weesmeesteren
D(ominos) Jacobus ab Oosterwijck als vader van sijne
voorsz. drie kinderen, bij Adriana Lambrechtsdochter
van Linschoten, sijn zaliger huysvrouwe, gewonnen, ter
eenre, Frans Pieters van der Wiel, Pieter Jop-
pen Oosterlaen ende Adriaen van der Block, notaris,
als testamentaire voochden over de goederen
de voorn. kinderen aengecomen door doode
ende overlijden van zaliger Willem Cornelisz van der
Wiel ende Jan Cornelisz van der Wiel, der voorn.
kinderen out-oomen, te kennen gevende, dat
wel hij D(ominos) Jacobus ab Oosterwijck bij testa-
mente van de voorn. sijne huysvrouwe zaliger,
daervan t'sommier hier boven staet geregis-
treet, met d'alimentatie ende onderhout
sijner kinderen is belast, doch niet anders
als sijn conditie, staet ende gelegentheyt /
sal cunnen medebrengen, dat hij derhalven was
instruerende dat deselve door het aen-
besterven der voorn. haerer goederen, bestaende
in een merckelijck capitael, te meer sijlieden
nu al tot eenige jaeren waeren gecomen, een
weynich geretereerder behoorden te werden
opgerbacht, gelijck den voorn. D(ominos) ab Ooster-
wijck bij desen oock was belovende t'selve
te sullen doen, mits daertoe ytwes uut het
innecomen sijner voorn. kinderen eygen middelen
wierde gecontribueert, waerjegens naedien
de voorn. voochd mede seyde niet met allen
te hebben, maer daerinne te consenteren,
soo sijn parthijen voorn. met toestaen ende
approbatie van de E. heeren weesmeesteren met
de anderen daerover verdragen ende geac-
cordeert in manier hiernaer volgende, nae
uut de vruchten sijner voorsz. kinderen goederen
tot subsidie van derselfs nu meer als ordi-
naris onderhout, jaerlijcx tot dat hij daer-
van sal sijn ontlast sal hebben ende genieten
een somme van drie hondert ende vijf
ende twintich caroli guldens als hondert
vijf en twintich gulden voor sijn soon die hij
ter studie alrede is houdende, met mee-
ninge daerine te sullen laeten continu-
eren, ende twee hondert gulden voor sijne
twee dochteren als voor yder hondert gulden,
belovende den voorn. D(ominos) ab Oosterwijck
t'verder daertoe nodich in voldoeninge
van t'gene daerin hij volgens den voorn.
testamente is gehouden, liberalijcken te sullen
suppleren, verbindende voor t'gene voorsz. is sijn
persoon ende goederen subject allen rechten
ende rechteren ende ter executie van de
weescamer. Verleden voor Bruyn Jacobsen
van der Dussen weesmeester.
De staten der voorn. kinderen goederen geleyt
op J.
Op den 15 July 1648 is reeckening gedaen.

Summary of the second text:
Jacob van Oosterwijck's wife, Adriana Lambrechtsdochter van Linschoten, has died. She left three childeren: Geertruyt, Maria and Lambrecht, respectively 21, 18 and 14 years old. He has tot bring them up, give them food, clothes etc. When they reach their majority or get married he has to pay them an amout of money, depening on his financial state at that moment. The theree childeren are also heirs of their two greatuncles, Willem Cornelisz and Jan Cornelisz van der Wiiel. There are three stewards: Frans Pietersz van der Wiel, Pieter Joppen Oosterlaen and Adriaen van de Block, a notary. A soon as Jacob's responsibility ends, he wille have an amount of 325 guilders, which he has to spend on his children. 125 guilders are for the study of his son and the rest for his daughters.
,

JJ Johnson zei op za, 08/08/2020 - 23:26

Many thanks, again! This is all so helpful.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.