Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Jacob Haringh en Barabara Elsevier

foto 1

Jacob en Barbara zijnuiteindelijk gescheiden, wellicht staat de oorzaak hiervan in dit stuk

totaal 3 foto's

Reacties (5)

hlooman zei op di, 02/13/2024 - 17:34

foto 2

hlooman zei op di, 02/13/2024 - 17:34

foto3

Geert Ouweneel zei op di, 02/13/2024 - 19:31

Op huyden den 1 July en volgende daege des
jaars seventien hondert en ses.

Compareerde voor mij Martin Lindouw,
openbaer notaris, bij den Hove van Hollande geadmit-
teert, te Amsterdam residerende, in presentie
van de naergenoemde getuygen, sr. Roelof Coster,
toebackverkoper en Trijntie Dirks, huysvrouw
van Zacharias de Raedt, mitsgaders Engeltie
Gerrits, weduwe Jan Baggelaer, getuygen
van competenten ouderdom, wonende binnen
dese stede, dewelke ten versoeke van de
heer Jaco Haringh, afslager binnen deser stede
voor de opreghte waerhijd, onder presentatie
van eede solemnel, hebben geattesteert, getuygt
ende verklaert namentlijk ende
eerstelijk sij twee eerste getuygen alleen, dat
zij getuygen nu omtrent een jaer geleden, sonder
noghtans in de nette tijd te willen behaalt zijn,
zigh bevonden hebben ten huyse van den requirant,
alwaer toenmaels mede present was sekere vrouws-
persoon die zigh laet noemen Lijsbeth
Schuyrmans, beneffens haer moeder, door
den requirant, soo zij getuygen verstonden, ontbooden
ten eynde en omme te weten wat dezelve
Lijsbeth Schuurmans ten lasten van hem
requirant off wel desselfs dienstmaagt Annetie
de Veer te seggen hadt, dat zij getuygen
wijders bij die gelegenthijd hebben gehoort
dat den requirant tegen dezelve Lijsbeth Schuyrmans
deze of diergelijcke woorden voerde, wat heb je
te zeggen?, op mij ofte op mijn dienstmaagt
Annetie de Veer, ik hoor ghij hebt
een verklaring gegeven, op welke woorden /
zij getuygen den gemelde Lijsbeth Schuurmans
met duidelijke woorden deze of diergelijke
woorden in substantie hebben hooren antwoorden,
mijn heer, denoterende daermede den requirant,
ik weet op UE. nogh opten meyd Annetie
de Veer niets ten nadele te zeggen, daer
wijders bijvoegende, soo ik een verklaringe tot UE.
of UE. meyds laste gaf, soo soude ik vaeren als
Jan in de Stal zijn vrouwes raedt, die een valsche
verklaring heeft gegeven en een dage op de
kaack, met een brief op de borst te pronk
heeft gestaen, wijders verklaerde sij twee
getuygen meer nogh alleen dat omtrent
tien maanden geleden, sonder in den presiesen
tijd te willen behaalt zijn, zij getuyge
met de dienstmaagt van den requirant Annetie
de Veer voornt. is gegaen naer eenen Jan
Bondroyt, stalmeester, anders genaemt
Jan in de Stal, in geselschap ende beneffens
nogh een vrouwspersoon, genaemt Antjie Harmens
Croes, ten eynde ende omme van de
geseyde Jan in de Stal aff te haelen een
silver snijtoebackdoosje, een stuckje goud,
twee dito ringeties, alsmede een swart
brat jack, welcke goederen hij ten zijnen
huyse was hebbende, toebehorende de voorsz. Annetie
de Veer, dat zij getuyge alsdoen heeft
gehoord dat sij Annetie de Veer van hem
Jan in de Stal de voorsz. goederen vorderde
als wanneer de gemelde Jan in de Stal
aen haer Annetie de Veer antwoorde,
UE. jack kund ghij aenstonts krijgen, /
maer UE. doosje en ringeties komen mij
nogh niet gelegen UE. te geven, waerover
eenige harde woorden tussen elkanderen voorvielen,
nemende zij getuyge
het jack van de geseyde Annetie de Veer
met haer, wijder verklaert zij getuyge
nogh de meergemelde Jan in de Stal als-
doen in presentie van haer getuyge Annetie de Veer
en Katie Harmens Croes te hebben horen seggen
dese of diergelijke woorden aan juffrouw Maningh, kan ik een hondert guldens van u
krijgen als ik ten lasten van Mijnertt Hanningh
wil verclaren, maar wil Mijnert Hanningh mijn
hondert daallders geven, dan sal ik voorstaen verclaeren
die ik vandien die dien ik getrouwe seggende
... gemelde Jan in de Stal aldaar
mede present, wij sijn tegenwoordigh verslagen en souden
de duyvel om gelt dienen, maar wil Mijnert Hannigh
dat gelt geven dan sullen wij hem dienen.
Vervolgens verclaart sij laaste getuyge mede alleen,
dat nu ontrent twee jaar geleden, sonder in den
juysten tijd te willen behaalt sijn, sij getuyge
selfs op ordre van den
requirants huysvrouw Barbara Elsevier, sijn requirant uuyt
brandewijn, boter, bier en wat verder tot sijn
menage was, uuyt sijn requirants huys uuyt de vaten heeft genomen die
t'selve heeft gebragt int glashuys ende aldaer
overgelevert aan sijn requirants gemelde huysvrouw
int geseyde glashuys sig bevindende in gesel-
schap van Theodatus de Vois, t'welk alles aldaer
wiert geconsumeert, gelijk sij laaste getuyge
nog al verder verclaart op ofte omtrent die
selven tijd diverse malen te hebben gesien, dat
den bovengemelde de Vois sig bevindende ten
huyse van den requirant ende oor het bedde van des
requirant meergemelde huysvrouw, welke opt selve
bedde ongekleet was leggende, sijn handen
ondert dek en naar alle apparentie aant lighaam van des requirants
geseyde huysvrouw heeft gestooken, haar
allessinds handelende als een man sijn vrouw
doet.
Eyndelijk verclaert sij laaste getuyge nog omtrent /
dien selven tijd mede te hebben gesien en bijgewoont
dat den meergemelden Theodatus de Vois,
sittend voort bedde van den geseyden sijn
requirant shuysvrouw, alwaar sij ongekleet op
was leggende, een doek heeft genomen welke
hem door haar getuyge gewanint sijnde,
wiert overhandigt, stekende hij de Vois aant
bedde van haar Barbar Elsevier des requirants
vrouw genadert sijnde dezelve doek bij haar ondert dek,
sijnde t'selve een doek als de vrouwen
ordinair gebruyken als se onpasselijk sijn,
gevende voor redenen van wetenschap t'gunt
bij hen getuygen hierboven is verclaert, ieder
in sijn reguard, alsoo selfs te hebben gedaan,
gesien en ondervonden, oversulx daervan
goede kennisse en wetenschap hebbende.
Aldus gepasseert binnen Amsterdam
ter presentie van Jeremias Oxfort mede
notaris alhier ende Willem Hendrik de
Koninck als getuygen.
Roeloff Coster
X Dit merk is gestelt bij
Tuyntje Dirks
Engeltie Gerres
Jertemias Oxfort
W. H. de Koninck
M. Lindouw, notaris en transt. publicq.

 

hlooman zei op wo, 02/14/2024 - 08:21

Hallo Geert, dank u wel

denkt u dat ik voor: " Mijnert Hannigh"  "meneer Haringh" kan lezen?

kent u de afkorting: van UE (ik weet op UE. nogh opten meyd Annetie
de Veer niets ten nadele te zeggen, daer
wijders bijvoegende, soo ik een verklaringe tot UE.
of UE.)

groet Hans Looman

Geert Ouweneel zei op wo, 02/14/2024 - 09:27

Hanningh moet inderdaad Haringh zijn.

UE. is U Edele, een aanspreekvorm

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.