Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

inventaris willem van Heythuysen

Ik ben op zoek naa iemand die me kan helpen met de transcriptie van Willem van heythuysen zijn inventaris. Het gedeelte betreffende de schilderijen heb ik al. 

Alvast bedankt!

Reacties (9)

Geert Ouweneel zei op do, 03/18/2021 - 11:12

Van enkele woorden ben ik niet zeker.

 

Inventaris ende specificatie van alle de goederen,
beyde roerende ende onroerende, schulden, actien ende
credyten, gelt, gout, silver, gemunt ende ongemunt,
toebehoort hebbende wijlen d'heer Willem van Heythuysen,
in sijnen leven coopman binnen der stadt Haerlem, sulcx
ende in allen schijne hij die sijnen leven beseten ende op den
desen jaeren sesthienhondert
ende vijftich metter doot ontruympt ende naergelaten
heeft, gemaect bij mijn Jacob Schoudt, notaris publicq
binnen der stadt Haerlem residerende, bij den Hove van Hollant
geadmitteert, omme ende ten versoucke van den Ed. Heere
Willen Vorsterman, mitsgaders de andere executeurs
van den testamente ende uuyterste wille van denselven Willem
van Heythuysen, omme in conformiteyt vandien de
schiftinge, scheydinge ende deylinge t'sijnder tijt gedaen ende
gedirigeert te werden, sulcx aen volcht.

Int comptoir
Een testament ende dispositie van uuyterse wille bij de
voorn. sr. Willem van Heythuysen gemaect ende gepasseert
voor den notarisWillem van Triere ende seeckere getuygen
op Saterdach den derthiende September anno sethien hondert
sessendertich ende bij hem metter door gecontinueert.

Eden bondel besegelde franchijne brieven dewelcke
allegaeder geopent ende gevisiteert sijnde, mentioneerden
van de huysingen ende thuynen van den gemelten Willem van
Heythuysen, gelegen int Haerlemmerbosch, genaempt
Middelhout, ten deele in de vrijdomme der stadt Haerlem ende
ten deele in de heerlijckheyt van Heemstede.

Eenj besegelde lijffrentebrieff, houdende jaerlijcxs hondert
ponden van veertich grooten vlaems het pondt, spreckende ten
laste vant gemeene landt van Hollandt ende Westvrieslandt
ende ten comptoire alhier binnen Haerlem, alle jaeren verschijnende
in twee termijnen, als den vijfthiende Juny ende den vijftienden
Decembris, geconstitueert ten lijve van Hilleken Jansdochter
ende gedateert den vijfthiende Decembris anno sesthien hondert
vyerendertich.

Noch een gelijcke lijffrentebrieff van hondert ponden
jaerlijcxs, sprekende ten laste mitsgaders gedateert ende
verschijnden als vooren, geconstitueert ten lijve van
Regelken Moenis.

Een boeck ofte register gebonden in groot foly, hoorn-
caperkel met leere banden, buyten op getituleert
Schultboeck 1639.

Een langwerpendt boecxken gebonden in schapen caperkel
met leere banden, buyten op getituleert Cladtboeck
anno 1645.

Noch een schrijffboeckge gebonden in ajanito schapen    
caperkel met leere banden, hebbende buyten op geen
tytule maer een seeckere ronde omtreck met
eenige chananteren.

Noch een boeck ofte register, gebonden in folio,
root caperkel, met leere banden buyten op getituleert
Journalen N.S. 1629, noch anno 33, 34, 37, 39.

Noch een boeck ofte register gebonden in groot
foly ende schapel caperkel sonder banden buyten
op getituleert Copienboeck, met eenige chanarteren
mitsgaders seecker boeck wit papier daerinne geleyt
t'welck schijnt te wesen het vervolch vant boven copie-
boeck.

Twee boecken sijnde beyde almenacken met schoon
papier ingebonden, mentionerende van oncosten gedaen in den
jaeren 1648, 1649 ende 1650.
/
Elff boecken ofte schrijffregisreren meestendeel
mentionerende van de hoochduytsche missen, bij den anderen
gebonden.
Noch vijff almenacken met schoon-papier ingebonden van
diversche jaeren, mentionerende van gedaene oncosten, oock
bij den anderen gebonden.
Een Nederduytsche Bijbel van de nyewe ofte Leiste
oversettinge, gebonden in sloten ende wit caperkel foly.
Noch een Bijbel, als vooren, gebonden in silver ende
swart caperkel, root op de sneede gevervt, foly.
Een historyboeck in Hoochduyts.
Noch vyer boecken in ajuanto ende sloten gebonden.
Noch sesenvijftich boecken van diversche soorten
ende materien.
Een kasgen staende op de tafel met laetges
Drye-entwintich musyckboecken in parkement
gebonden.
Noch drye-en vijftich musyckboecken in blaeu
papier gebonden.
Een taefelet boeckgen met silver beslagen.
Twee copere kandelaers.
Een lantschapschilderij in ebbe lijst.
Een personagie met een dootshooft in ebbe lijst.
Noch een bedeken in ebbe lijst.
Twee plaetgens ofte troniers in hauten lijstgens.
Een gout gewicht.
Een tinne inctpot met sijn toebehoren
Een kaerse van wasch gemaect
Een vergulde spiegel
Een kammehaecke met sijn toebhoren met drye
ofte vyer schaeren
Een Spaensche met blaue laecken becleet
Een karseboomen stoel met een tapijt kussen
Een setel met jucht becleet
Diversche papiere brieven, reeckeningen ende andere
munimenten die allegander sijn gelyet in een vyerkante
houte kiste met ijser beslagen, omme aldaer gevonden ende
t'sijnder tijt gevisiteert te kunnen werden
Eenige franchijne besegelde brieven mitsgaders
papiere acten ofte contracte, alle mentionerende
van de huysinge metten erve, staende ende gelegen op de Oude
Gracht bij de Coningbrugge, naest het huys daerinne den
voorn. Willen van Heythuysen es overleden
Ende dan noch eenige franchijne besegelde brieven
aengaende het huys metten erve op de Oude Gracht, daer-
inne denselven Heythuysen gestorven es.
[invoeging in de marge:] Desen boedel competeert
noch een huys metten erve staende naest het voorsz.
groote huys, bij den voorsz. sr. Heythuysen gecoft
van Jacob Schoudt, daervan den brieff alsnoch
rustende es ter secretarye.
Een degen ofte rapier
Een roer met sijn toebehooren
Een silver vergulde compasgen ende sonnewijser in een
beslagen kasgen
Een hooft boven de deure hangende
Een taneeltgen van de Engelsche Groet
Twee mantelstockgens

 

Aagje zei op do, 03/18/2021 - 12:25

Heel erg bedankt! Kan u me ook helpen met de volgende pagina's, ik zie dat enkel de eerste pagina was upgeload. 

Aagje zei op do, 03/18/2021 - 12:26

330-331

Aagje zei op do, 03/18/2021 - 12:26

332-333

Geert Ouweneel zei op vr, 03/19/2021 - 08:49

Een tafereel van jonge luyden in swarte lijst
Eern keucken schilderije in vergulde lijst
Een troignie in een vergulde lijst    
Een groote winter in vergulde lijst
Een bloempotgen in swarte lijst
Een sanger in swarte lijst
Een juchten tafelcleet
Vyer Spaensche stoelen
Twee matte stoelen
Een eycken kasgen met twee deuren, t'selve geopent,
ende daerinne bevonden
Een groote steene kan met een silver dexel ende silver
beslagen
Een silver schenck telioer    
Twee groote silveren soutvaeten met dolphijntgens en
twee porceleyne backgens daertoe behorende
Twee cleyne vergulde schreeffgens
Twee silvere gefigureerde beckens
Een lange silveren kan
Noch een silver kan wat kleynder
Een kelckgen noch een
Een soutvat
Noch een cleyn silvere kannetgen
Een silver tonnetgen
Een sliver kommetgen
Twee brandewijn kroesgens met een anjer lepeltgen    
van silver
Een swarte laecken mantel met fulp gevoert 80£
Noch een als vooren wat slechter    50£
Een gecoleurde laecken mantel met gecoleurt
fulp gevoert    30£
Een zijde mantel met swart fluweel gevoert    52£
Een fulpe broeck ende wambeys    44£
Een swart satijne wambeys en broeck    6£
Een fulpe kassack    20£
Een swart satijne plack geborduyrt    6£
Een gecoleurde laeckens broeck    15£
Een swart satijne wambeys    14£
Een gecoleurt satijne wambeys    4£
Een oudt broockaede wambeys    2£ 10 st.
Een gecoleurt zijde pack clederen    52£
Een bombasijne onder wambeys met silver knopen    11£
Een root damast onderkleet, broeck en wambeys    4£
Een gebloemt satijne hembtrock    7£
Een root laecken onderbroeck    7£
Een roede ende blaeuwe boorstlap    2£
Een root fluwele mofken    30st
Een paer swart fluweele handtschoenen    5£
Een hoet    4£
Een paer zijde kousebanden met speldewerck    30st
Acht paer oude onderkousen t'samen    7£
Een paer coleurt fluwele muylen    20st
Medicijnboeck in folie met sloten
Een Bijbel in folie met sloten /

Op de camer boven het groot salet
Een eycken bedtstede ledekantsgewijse gemaect
Een paer groene saeye damaste gordijnen met het
cleetgen
Een eycke tafel
Een vuyren tafel staende op een schraech
Twee tapijte tafelceleden
Een matras mette peuluwe
Een paer blauewe zijde gordijnen met twee cleetgens
Noch een blaeu zijde gordijn
Een blaeu zijde gordijn voor de glaesen
Drye blaeuwe zijde schoorsteen ofte bedtstede cleetgens
Een zijde gecoleurde deecken ofte spreye
Noch twee blaeuwe zijde gordijnen
Een groen schoorsteen ofte bedstede cleetgens
Een tapijt schoorsteencleet
Een groen perpetuaen tafelcleetgen
Een langh blaeu laeckens tafelcleet
Een blaeu laeckens gordijn
Een lapgen groen    
Vyer gordijntgens voor de glaesen met copere roetgens
Een lampgen wit en blaeu dobbelsteentgens    
Een brieff met gout speldecken
Een groote kluytbooch
Twee lessenaertgens
Twee balansen ofte gewichten
Twee tinne kandelaers
Twee tinne pinten schenckkannen
Twee tinne waterpotten met een cleyntgen
Een tinne deurslach
Een tinne stooffpan
Een tinne kommetge
Vyer tinne kopgens
Ses groote tinne schotelen
Negen tinne bancket schoteltgens
Sessenveertich tinne telioren
Een tinne boterpot
Een tinne mostertpot
Een blicke suyckertrommeltgen
Twee aerde kannetgens met silvere dexels
Een groote copere ketel met het dexel
Een roocopere doffpot
Een lidtpan
Een stolp
Een taertpan /
Twee copere kandelaers
Een copere vijseltge mette stamper
Drye copere keteltgens
Een metael schelletgen
Een copere dexel met een oude schael
Een loot tot een vogelkoy    
Een ijsere potgen
Een lantaeren groen gevervt
Elff aerde telioren slecht
Ses witte schaelen
Noch drye cleyne geschilde schaeltgens met een
kommetgen
Een slecht aerde kannetgen met een boterschoteltgen
Ses halve lampetschotels orientaels porceleyn
Ses dryelingen aud idem
Ses dubbele boterschotels aud idem
Een gekante schotel aud idem
Achtendertich boterschoteltgens aud idem
Twee kommen aud idem
Seven sauseren aud idem
Twee porcelyenbe beeckers
Een flesgen
Veerthien porceleyne koppen ofte kommetgens soo groot
aen cleyn
Een spiegel in ebbe lijst
Een oude koffer die geopent ende daerinne bevonden
Een damsten hembtrock met lammeren gevoert    3£
Een nachttabbaert met groene baey    17£
gevoert
Een lichte gecoleurde rijrock    8£
Noch een van doncker coleur    20£
Een gecoluerde nachtmantel met bont gevoert    18£
Een borstlap met swanevellen gevoert    30£
Noch een nachttabbaert    8£
Een oude roode hembtrock met bombasijn gevoert    5£
Een graeuwe hoet
Twee halve gecoleurde stucken laecken
Vijff tapijte stoelkussens
Twee oude greene stoel kussens    
Een keuckenschilderij in swarte lijst
Een lantschap in swarte lijst
Een groot lantschap in vergulde lijst
Amsteldam in swarte lijst
Een schilderij van beelden in swarte lisjt
Het conterfeytsel van den overledene int cleyn in
swarte lijst
Satiren in swarte lijst
Een bancketgen met een kan in swarte lijst
Taback drincker
Een boerenstoep in warte lijst
Een beelde schilderijtgen in een swarte gekantelde lijst
Een troignie in swarte lijst    
Een gebraeden hoen cum annerissen
Fruytagie
Diana en Artery perspectyff met glas
Drye cleyne landtschapgens /
Acht cleyne tafereeltgens met glaes daervoor
Twee t.. sonder lijst    
De schermer in rolletgens
De Coninck van Engelandt aud idem
Swaluwen aud idem
Een Spaensche stoel met leuningen ter zijden
Twee swarte gedraeyde stoelen
Twee karseboomen stoelen
Een paerdesael

Op de achtercamer boven de keucken
Een vergult kasgen met veelderhande Oost Indische
hoorntgens ende andere menichfuldige rariteyten
Een eycken trecktafel met een cleet daerop
Een ledikant sonder behangselen
Een bedde met vyer oorkussens ende twee
kussenslopen
Een groene met een witte deecken
Een schut van grenen
Een groot tafereel van wit en swart ongelijst
Een groot landtschap in vergulde lijst
Twee stuckgens mette pen gemaect
Een groot tafereel met naeckte beelden in vergulde
lijst
Een cleyn landtschapgen in swarte lisjt
Noch een langwerpent mede in swarte lijst
Een landtschap met een hooft in vergulde lijst
Een gebou in swarte lijst
Een schilderijtgen van boeren in swarte lijst

Op de suyder voorcamer
Twee bedden met een peuluw
Twee oorcussens met sloopen
Twee slaeplaeckens
Twee deeckens
Een cleetgen voor de bedstede
Een wit bombasijn beddetge
Een karseboomen stoel
Een slechte stoel
Een gordijn

Op de noorder voorcamer
Een bedde met twee peuluwe
Twee oorcussens met slopen
Twee slaeplaeckens
Twee deeckens
Een paer gordijnen damast met een cleetgen
Een eyken kist deselve gopent ende daerinne
bevonden cleeden ende lijffs toebehoort van zaliger
Geertruyt van Heythuysen
Noch een eycken drye bon kasgen dat mede geopent
ende daerinne bevonden oock eenige clederen ende
lijffs toebehoorten van Geertruyt van Heythuysen voornoemt
ende naedien mijn notario bij testament van deselve /
Geertuyt van Heythuysen es gebleecken dat sij alle de-
selve haere clederen ende lijffstoebehooren heeft geprelegateert
aen de kinderen van Abraham Jacobssen van Maerle verwant
aen Marian van Heythuysen haere overleden suster, soo
en es daervan geene perticuliere inventaries nochte
specificatie gemaect naer wert hetselve alhier gestelt
voor    memorie

Int voorn. eyken drye bon kasgen is noch bevonden
een sackgen met gelt bestaende in hondert ende drye
silveren ducaeten in specie.

Op de camer boven het voorhuys
Een groot eycke kan..
Een swarte koffer met ijser beslagen, die geopent ende
daerinne bevonden
Twaelff kussenslopen
Vijfthien handt dwaelen, noch een
Seventhien tafellaeckens van verscheyden werck soo
groot als cleyn
Twaelff slaeplaeckens noch een
Achtentsestich servetten
Dry spindoecken
Twee scheerdoecken    5£
Twaelff mannen hembden 40£
Twee witte onderbroecken met drye hembtrocken    10£
Drye mannen lobben ofte cragen    4£ 10st
Een paer onderkousen noch een paer    2£
Een lap nyeu amme laeckens goet lanck 19 ellen
Een stuck nyeu lijwaet no.14, lanck 52 ellen
Een stuck nyeu servietgoet lanck 34 ellen
Een lap nyeu lijwaet lanck 27 ellen
Twee lappen alsvooren lanck yder 30 ellen
Een heel stuckgen smallen nyeu goet

Boven op de vlieringh
Een deel rommelingh mitsgaders spaenen, branthout
ende anders, nyet waerdich om perticulierlijck te
specificeren
Een vuyeren tafel met schragen

In de somerkeucken
Een braetspit dat selffen werdt mette braetpannen
ende ander gereetschap daertoe behoorende
Een eycke schalve tafeltgen
Twee copere kandelaers
Twee copere blaeckers
Twee roosters
Twee tangen /
Twee asch scheppen
Twee stijckijseren
Een scherffhet
Ses aerde kannen met tinne dexels
Eenige oude stoelen
Ses deel aerdewerck totte pottebacken in de keucken
behoorende
Een copere water...
Een copere pannekoeckgens pannenken
Een ijsere pot

Int comptoir
Is noch geopent een kasgen van ebbenhout met
twee deuren ende daerinne bevonden
Twaelff silvere gaffels ofte vorckgens
Een lepel, het bladt paerlemoer ende de steel
silver overgult
Een en twintich silvere lepels
Noch een gebrocke silvere lepel
Twee silvere kannetgens t'een wat groter dan het
ander
Een silver vergult gedreven bekertgen
Een goude kettingtgen met een groene steen daeraen
Twaelff knopen gout ofte vergult
Een parelringh
Een diamant ringh
Een slecht hoep ringetgen
Een acht dubbelder Spaensche pistoletten
Een Fransche pistolet van vyeren ofte ducaeten
Een halve Fransche croon
Twee ... van oude Jacobus
Een rijcxdaler
Een hlave Vriesche daeler van 28 stuyvers de heele
Een stuck gemunt silver voor vijff ricxdalers
Noch een als vooren geslagen voor drye rijcxdalers
Een dubbelke rijcxdaler
Een silverstuck Deens gelt
Vijffentwintich ende een halve stycken gemunt goet
omtrent de weerdije van een rijcxdaler yder
Een sackgen daerinne bevonden een en tnegentich
stucken silver soo groot aen cleyn, die men nyet seeckerlijck
en weet hunnen titulen nochte mening
Een stuck gemunt gout van Carolus Quintus
Een stuck van den keyser van Romen
Een stuck gout ophebbende een troignie
Een dubbelde gouden sittert
Noch een stuck gemunt gout met een troignie
daerop
Noch seven stuckgens gout ofte eenige vergult
t'samen leggende in een doorluchtich doosgen
Een rondt silver vergult doosgen met een silver kettingtgen
daerinne
Noch een drye kant silver vergult doosgen met 28 losse
paerlen en een snoertgen van 36 paerlen en een geslepem
steentgen punt diamants gewijse
Twee cleyne ronde doosgens met yder een robijn steen
daerinne /
Noch een doosgen met acht robijn steentgens daerinnen
Een groen doosgen daerinne twee silveren paerlen, d'eene
wat grooter als d'ander
Een silver vergult doosgen verscheyden laetgens ende daer-
inne twee goude kettingtgens met een cleyn ringetgen
Een papiertgen met twee hangende paerlesn daeraen
Noch een andere pampiertgen daerinne drye
paer hangende paerlen
Een papiertgern daerinne ¼ van een rosenobel, met ¼
van een Fransche croon
Een horlogie van in de sack te dragen
Een lapgen nyeu borat met een lapgen wit bombasijn
Een agaet signet
In een laede int comptoir gevonden twee papieren
bij de handt van den overleden geschreven, mentionerende
van eenige nadere dispositie, doch sijnde beyde sonder
dato van onderteyckeningen

In den thuyn ende de huysingen daer-
inne staenden
Ende eerst int groot salet
Een groote eycken trecktafel
Een oude eycken open banck
Een eycken kasgen
Een leidkant blaeu geverwt
Acht Spaensce stoelen net juchten becleet
Een eycken capstoel
Een spiegel
Een kaert van Vranckrijck
Een kaerte van Hollant ende Westvrieslant
Een kaerte van Hispanien
Een caert van Vlaenderen
De twaelff roomsche keyser geschildert in
vergulde lijsten
Een kaertgen van der Schermer
Een tafereel van Lucretaia Romana voor de schoorsteen ende
voort fruytagie
Drie hooffden van Pleyser
Een groen cussen

Int cley camertje
Een bultsack
Een trecktafeltge
Een open banck
Noch een oude banck
Een paer groene gordijnen mette cleefgens
Een eycken hanghkasgen
Twee stoelen
Drie printges ofte kaerten in eycken lijsten
Een bierstellingh
Een tafellaecken

Int voorhuysgen
Een geckstafel geverut
Een out staende kasgen
Een kasgen met ijser beslagen /
Een vuyeren banckgen
Een deel printen van cleyne importantie

Int canary huys
Wat rommelingh

In de thuyn
Sestien angier potten met acht hartsteene voeten
Twee groote mollevallen

Int suyderlijcker thuynhuysgen
Een tafeltgen op een schraegh
Twee geverrude banckges
Een oude beslooten banck
Eenige tafeltgens van cleyn importantie

 

aagje zei op vr, 03/19/2021 - 08:58

Heel erg bedank! Ik heb nog twee laatste folio's, gisteren kreeg ik ze niet upgeload 

Aagje zei op vr, 03/19/2021 - 08:58

en de laatste: 

Geert Ouweneel zei op vr, 03/19/2021 - 09:14

Beste Aagje, die pagina's heb ik al gedaan. Ik had de originele scans van de complete akte zelf ook gedownload. De bovenstaande transcriptie is dus al volledig.

Aagje zei op vr, 03/19/2021 - 09:32

Beste Geert,

Ideaal, heel erg bedankt hiervoor!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.