Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

inventaris 1677

Beste lezer, 

 

Ik heb het volgende document: 

https://proxy.archieven.nl/235/1372CC3CC5DF43DF92E60698E339AE0F

blz. 17/346 ev.

 

Bij de omschrijving staat: 

1 Inventaris van de meubelen nagelaten door Jan Janssen Ketelaers, waarvan zijn weduwe Jenneken Jan Marcelissen het vruchtgebruik heeft. Is gemaakt ten behoeve van Evert Janssen Ketelaars. Getuigen Dries Janssen Isebrants en Peter Cornelis Leermakers, inwoners Vught. Actum Vught

 

Wat ik me nu afvraag: kan iemand zien of Jan Jansen Ketelaers en Jenneken Jan Marcelissen de ouders zijn van Evert Janssen Ketelaars? Of wellicht zijn broer? 

 

Hartelijke groet, Sanne 

Reacties (3)

Sanne zei op ma, 08/08/2022 - 11:25

PS: ik zie een hele lange lijst aan spullen..! staan daar toevallig opvallende attributen in? Bv. waaruit een beroep af te leiden is?

Geert Ouweneel zei op ma, 08/08/2022 - 14:27

Kijk zelf maar. Hier is de complete lijst:

 

1
Inventaris van de erffhaefelijcke
meubelen daer Jan Janssen Ketelaers
in bestorven is ende Jenneken Jan
Marcelissen, sijne naergelaten wedue,
is blijven besitten

Eerstelijcke een koetse
Item een hooghe vierkante blocxken van dennenhout boven
met twee dueren ende onder met een deure
item een denne kiste
Item drye eycken kisten
Item een willigen karskistken
Item een viercante opslaende taeffel
Item een biesen stoel
Item negen haute stoelen soo goet als quaet
Item een groote melcktonne
Item een heringhtonne ende spuelinghtonne
Item dry sopkuypken
Item een stande
Item twee melcktobben
Item twee waeter emers met ijsere banden
Item een haute melck emer met ijsere banden
Item elff haute teliooren
Item twee schooldoosen
Item een lampstock ende twee spinrocken
Item een perdtscribbe van dennen hout
Item een gesaeghde perdtsreep
Item een quade eycken troch
Item twee snijbacken ende een snijmesch
Item sesch dennen hoybacken
Item een dobbel ende een enckel vlaschbraeck
Item een swenghstapel ende vlaschreep met een eycken planck
Item dry climleeren ende gootbanck
Item twee boterschotelen met een boterlepel
Ityem elff houte schotelen ende dry houte eedtlepels ende twee
potlepels
Item een scherbers volger ende viercant scherffbeurdt
Item een standtstellinge ende stoelken om boter opt kneeden
Item een houte nageldoos ende twee haergetauwen
2
Item twee perdtscluyster
Item twee meschriecken ende een platen rieck
Item een meschhaeck
Item dry schuppen ende een schoep
Item een vlaghsoysie ende twee hoyheffelen
Item een aecxse ende twee bijlen
Item een rijffien boor ende naegelboor ende twee effers
Item een snijmesch oft houte mesch met een hoolen beytel ende
twee haemers ende cleyn trecktmeschken
Item een handtsage ende trecktange
Item een punder ende ijseren hoyhaeck
Item dry sautdoossen ende een lepelbeurt
Item een blecken gieter
Item een blecke lanterne
Item twee ijsere lampen ende een coppere lamp
Item een hanghijsere met een rooster
Item een haele lenckhaele rondt brantsijsseren tange
Item een ijsere struyffpanne
Item een ijsere vierschuppe ende ijser vierketelken
Item dry hoyseysers soo goet als quaedt
Item twee coorensichten met de haecken
Item een grooff seeffie ende cleyn seeffie
Item dry spinheeckelen ende een vlaschheeckel
Item een spiegelken ende haute spilkorff
Item twee ijsere bollen van geschudt
Item een quade soyseysie ende crougen
Item een perdtsadel ende licht
Item een quaet peerdtscussen met een licht
Item twee greelen met strengen ende een bosch greel
Item twee paer ijsere hachten
Item twee ijsere dwanghelfsteren ende twee toomen ende
eenen rijtoom een roskam ende twee torffscuypen
Item een turffspay
Item eenen waege voor met ijsere beslach ende achter
met botte raders
Item een langh swingh ende een cortte swingh met haut clippe
ende ijseren hamer daertoe
Item een stelploech, een hooghkarre met beslaegen rader
Item eem aerdtkarre met botte raders ende een aerkarre
sonder raders
3
Item een cleyn eeghde ende drie seeghde ende acht schaeckelen
Item een vierhaeck ende eghsparsse
Item een halff kindeken ende een olie vaetken met ijser banden
Item een hauten brootbacken
Item een coorenwan met een stroyen lopencorff
Item een stroyen saycorff ende asback
Item een eycken wascuype
Item een strijckijser
Iten een paer wagenseelen ende een partije cleerlynden
Item een keure mengelen ende keuren sautvadt
Item vijf tenne lepels ende een tenne schotel
Item een copere doorslach
Item een coopere vierpanne
Item een copere koyketel groot omtrent een halff tonne
Item een copere handtketel groot omtrent 8 kannen
Item noch eenen handtketel groot omtrent 10 kannen
Item een cleyn copere keteleken groot omtrent 2 kannen
Item een coopere melckkanne groot omtrent 13 kannen
Item een copere sijschotel
Item een ijsere pot met een schart groot omtrent 4 kannen
Item een ijsere pot mede met een schart groot omtrent 5 kannen
Item een coopere moespodt groot omtrent 8 kannen
Item een ijsere schaetboom ende houte schaelen met twee
pondt looten gewicht
Item twee bedden met veeren met twee hooftpeuluen met
flocken
Item een bedde met flocken ende hooftpeulue met flocken
Item twee oircussens met veeren
Item een groen deecken met een reckleet
Item een snitsaertsse een blauwe spiersack ende een witte
Item twee stoffe gebeelderde gardijnen
Iten een nieuwe tiecke tot een bedde
Item negenthien fijnwercken slaeplaeckens ende
twee paer groene slaeplaeckens
Item dry trillen taeffellaeckens ende vier lynen taeffellakens
Item twe trillen handtdoecken ende twee lynen handtdoecken
Item elff linnen boterdoecken ende een pellen
4
Item sesch oirsluwijnen
Item vijffthien hemden soe goet als quaet van Jan Jansssen
Ketelaer
Item vier neusdoecken van Jan voorsz. met dry dasschen
ende een slaepmutse
Item twee swarte hoyden van Jan voorsz.
Item een paer grauwe karreye hoosen ende een paer witte
karreye hoosen
item een trillo lijfrock
Item een blauwe lynen keel ende een paer groue slooffen
Item een swart wolen wambuis met een swarten
broeck daertoe
Item een doucken coleure sant met een broeck van
deselve stoff
Item een frisaete sant met een staelgrauw broeck
Item een slechte witte wollen sant met een witte
wollen broeck
Item twaelff maelsacken soo goet als quaet
Item twee smeervaten met ijsere banden en 2 biehaecken
Item een cleyn slijpsteenken ende ontfangen voor 1 paer nieuwe
schoenen 25 stuvyers

Ende verclaerde die voorsz. Jenneken bij hare uyterste
kennisse egeene partijen van erffhaeffelijcke meubelen
meer te hebben ofte te weten die sij ten tijde van den
afflijvicheyt van de voorsz. Jan heeft gehadt eegene
vandyen verdonckert off verbrocht te hebben, presenterende
t'allen tijde des versocht sijnde met haren eede te verifieeren.
In kennisse der waerheyt dese bij haer onderteeckent.

Aldus geinventariseert ten versoecke
van de voorsz. Jenneken, weduwe Jan Janssen,
in de tegenwoordicheyt van Everdt
Janssen Ketelaers, ter presentie
ende overstaen van Dries Janssen
Isebrant ende Peter Cornelis leermaeckers,
inwoonderen der dinghbancke van
Vucht tot getuygen hierover geroepen,
die dese tegenwoordige neffens die
voorsz. Jenneken hebben onderteeckent.
Aldus gedaen onder de dinghbancke van
Vucht, negentien daegen in April
1677.
X Dit merck stelde Jeaneken Jan Marcelissen,
verclaerde niet te connen scrijven.
in presentie van Evert Jansen Ketelaers.
Peter Coernelis Terwel
& Dit merck stelde Dries Janssen
Quod attestor ... Heuvel, openbaer notaris 1677

 

Sanne zei op ma, 08/08/2022 - 20:20

Wat een werk Geert... heel erg bedankt! 

Een hele fijne avond gewenst, hartelijke groet, Sanne

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.