Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Inventaris 1624 Haarlem, Floris Symonsz

Noord-Hollands Archief, Oud Notarieel Archief Haarlem (toegang 1617), 10. notaris Jacob Pietersz Schoudt, inv.nr. 152 (ff.156v-164r).

Uit de inventaris van wijlen Floris Symonsz is de schilderijencollectie reeds getranscribeerd in The Getty Provenance Index, maar het merendeel van de inventaris en ook hoe het nu precies zat en de woningen die het echtpaar bezat, etc is nog niet nader onderzocht.

Vragen: In de kunsthistorische literatuur staat als echtgenote van Floris Symonsz (tweede echtgenote) Hesgen Gerritsdr vermeld, maar ik lees zelf Yettgen Gerritsdr. Wat moet de juiste naam zijn?
 
Het echtpaar heeft vele schepen gehad. Floris was 'scheiper' (schipper), maar ik maak op dat hij vracht vervoerde aan de benamingen van de schepen: Hij had 25 schuiten waaronder wetschuiten (van zijn dat?), molenschuiten (wat zijn dat?), waterschuiten (een vaartuig dat water van buiten de stad haalde en naar grootverbruikers transporteerde) en roeischuiten (ingezet voor het laden en lossen van grote schepen en voor overzetdiensten).
Ook de namen van de een schilpschuit is mij onbekend. Een zandschuit wordt ook genoemd en moet dus zand hebben vervoerd.
 
Hierbij alvast mijn transcriptie van 156v-159v. Correcties en aanvullingen zijn zeer welkom! Bij voorbaat veel dank!
 

156v

Staer en[de] inventaris van alle de goeden in
roerende als onroerende, schulden actien en[de] crediten
egeene uuytgesondert nochte buytenge
sulcks en[de] in allen schijne, Floris Symonsz scheiper
en[de] Yettgen Gerritsdr die te samen beseten
hebben, ende de voorn[oemde] Floris Symonsz opden
…… [letterlijk puntjes] metter doot
ontruympt, en[de] achtergelaten heeft,
overgelevert bijde voorn[oemde] Yettgen Gerritsdr
den naestlesten Julij a[nn]o 1624 opde
Scheepmaeckers Dijck.

Onroerende goedenen

Eerst een huys metten erve staende en[de] leggende
inde Dijckstraet belent bij d’eene sijde Arent
Willemsz scheepm[ake]r agtander sijde, Stijntgen Willemsz
dr achterstiemende aende monterije hcomelit… (?)
Comeersdr brouwster Int scheepgen - H

Item noch een huys metten erve met een scheeps
timmerwerff ende schuyr daer besijden, gestaen en[de]
gelegen op de Scheepmaeckersdijck, belent
aen het steene sijde het Braerensteechge, aen d’ander
sijde Roel Cornelissz Coolman, achterstreckende
aen Sijmon IJsbrantsze bij Schoots.

De voorschreven, Yettgen Gerrits verclaert, darte
te overlijden bunde voorsz. Floris Symonsz haeren
eersten man, inden boele waeren vijffentwintich
soo wetschuyten (? Wat zijn dat?), molenschuyten, waterschuyten,
zes roeyschuyten, die zijluyden te huijre liets gaen,
dewelcke daernaer alle te samen v[er]coclt (?)
en[de] in alles bevonden sijn, uuyt te brengen en[de] te
montenen, de somme van -------------------------------- VIIIc XLVI [846]

 

Noch verclaert de voorsz. Yettgen Gerritsdr
met haer voorsz. mans overlijden mede v[er]cocht
te hebben, het scheepstimmmergeneetschap metten
hout tsijnen …teven inden boele geweest,
sijnde, X funde daer aff gemaeckt en[de] ontfangste
hebben de somme van ------------------------------- Cv X £ [1510? pond]

Actien en[de] credijts inboedel
competerende,
de voorsz. Yettgen Gerritsdr verclaert naer
huer beste wetenschap datter ’tjoverlijden

157r

vande voorsz. Floris Symonsz heuren man inden
boele was aen contant gelt
de somme van hondert car[olus] gul[dens] ofte daer
omtrent. jae altijt een min was
meerder, waeromme alhier geltsomme
wert uuytgetrocken compt 

Noch heeft de voorsz. Yettgen Gerritsdr
maer haer v[oor]sz. mans doot van v[er]scheyde p[er]soonen
ontfangen over ’tgeene deselve ter saecke
van gecochte octys gelevert weys aenden
brele schuldich waeren in alles de somme
van ses hondert car[olus] guk[dens] compt ergo alhier
gelijcke somme v[oor]sz. ------------ VIIc cf [700 carolus guldens].

Jan Fransz wonende inden Aerdenhout hadde all
bij tleven te aende voorsz. Floris Symonsz banden
selven gecocht een schilpschuyt, voorde somme
van negentich gul[dens] te betaelen in drye
termijnen, telcker eendepaert, waeraff
de voorsz. Yettgen Gerritsz omtrent een halff
jaer naer huer voorsz. mans doot, den lesten en[de] mijn
ter somme van dertich gul[dens] heeft ontfangen
compt ergo alhier gelijcke somme van ------- XXX £ [30 pond]

Noch was Jacob Dircksz buyrasz
in Schooten, aen desen boele schuldich, met coop
ende …reste van een santschuyt, de somme van
chis ? car[olus] gul[dens] die de voorsz. Yettgen Gerritsdr
mede ontfangen heeft, dus alhier ------ X £ [10 pond]

Huysraet en[de] Imboel

Twee bedden met twee peuluwen
Vyer deeckens
Vyer oorcussens
Een paer groene saije gordijnen met twee
cleetgens,
Twee beddecleen,
Vijff stoelcussens soo goet als quaet

157v

Lasten bannden boele

De voorsz. Yettgen Gerritsdr heeft betaelt
aen de dretschult ? van de voorsz. Floris Symonsz
hueren man, in alles op malcandenen gerekent
de somme van -------- C £ [100 pond]

Noch heeft de voorsz. Yettgen Gerritsdr betaelt
aen jonch[ee]r Dirck van Eerkensteijn over
verschenen lanthuyr, de somme van ------ LXXII £ [72 pond]

Noch van hoorngelt van de gewuyde
Ocsten de somme van  ------ X £ [10 pond]

Noch aen morgengelt en[de] Reijnlants
morgengelt van voorsz. landen de
somme van ------  XXIX £ [29 pond]

Claes Fredericxsz moct hebben uuyt des boel
oude coop van een os, de somme van seven en[de]
dertich gul[dens] die de voorsz. Yettgen Gerrits
mede naer haer voorsz. mans doot
betaelt heeft, compt erge ----- XXXVII £ [37 pond]

Noch quam Seecker Huijsma tot Sparwonde
wiens naem de voorsz. Yettgen Gerrits onbekent
es, mede uuyt desen boele over coop ende
leverantie vyer vaers., de somme hebben?
die de voorsz. Yettgen Gerritsdr mede naert
overheen scha… v[oor]sz. man heeft betaelt   XXXVII £ [37 pond]

De voorsz. Yettgen Gerritsdr heeft noch betaelt
aende pachters van bestinel over den
impost en v[er]scheyen ossen, die bij haerselffs
geslagen en[de] gaenden balck v[er]cort sijn naer
heur beste onthour seer meerder als
minderen de somme van  ----- L £ [50 pond]

Compareerde voor mijn Jacob Schoudt not[ari]s publ[icus] bijden hoven van
Hollandt geadmitteert binnen der stadt Haerlem residerende ten bijb…
vande naerbesz. getuygen, d[‘]eerbaere Yettgen Gerritsdr met forme
desen genomineert ten overstaen van Jan Nelbertsz cuyper haeren

158
[blanco]

158v

Een eecken slaepbancken
Een witte buynen tafel,
Acht stoelen soo goet als quaet.
Twee ofte drye tafereeltges
Een eecken keuye
Een eecken capstock
Een eecke oude bancken
Een eecken kaerslae
Een oudt comptoir tafeltge met een oudt
banckgen.
Twee luynemanden
Twee cleerandge
Twee robbens mette stellingen
Een eecken brech
Een eecken crebben

Coperwerck

Twee cransen menen bijde test.
Twee coperen schroeffges
Een schoorsteenblaecker,
Drye coperen kandelaers
Een bedtpan
Een groote coperen ketel
Noch twee oude cleijne keteltges
Den schuynen pannen
Den coperen pan

Tinnewenk

Vyer tinnen platelen
Twee soutbaten
Vyer tinnen wijnkannen,

[blad zonder folionummer]

Twaelff tinne lepelen
Een mostaertpot,
Een swart kannebert met acht aerden kruijcken
met tinnen litten

Yserwerck

Een reect ?
Een jangite
Een potceel
Een hengel
Twee rangen
Een schopen

Linnen

Twaelff slaeplaeckes
Vyer peuludoecken,
Twaelff cussen sloopen,
Vyer tafelaekens
Twaelff semetten
Vijerentwintich, neusdoeken
Ses droochdoeken

Aengaende de wolle en[de] linne cledenen
vande voorzs. Floris Symonss v[er]claert
de voorsz. Yettgen Gerritsdr meest
gebruijten en[de] verkesicht te hebben aen huere
kinderen, en[de] eenige bunden om Godes wille
gegeven, waeromme onnodich is deselve
alhier te elpresseren, uuytgesondert alleen

ende swart laekes mantel, die zij vercocht
heeft, voor dertich gul[dens], compt ergo ---- XXX £ [30 pond]

Waer jegensn de voorn. Yettgen Gerritsdr lest
reden en[de] oock wederom aen haer behout, ende alhier
opdesen inventaris nyet v[er]bengt, ’tgene
so v[oor]sz. clederen sop linngaes wollen thaeren
lijve is behoorende, alsoo zij nyet mede alsde
bonden bastaert, gemaeckt mach worden, Den I. Memorie

[blad zonder folionummer]

[Blanco]

159r

Twee eecken opslach tafeltgens een ront
en[de] een viercant.
Een gesneden mangelbert
Een eecken Dwalier
Een eecken glaseken
Een eecken kapstock
Twee leyelberden net een kuerstaen
Een eecken kannebert met eerthien
copen saecken
Een craechdoos
Een eecken lessenaer.
Twee roo houte schotels met een montge
Twee cleerteijcken beidekens
Twee houte stilletgens
Een eecken parsgen
Een spiegel in een ebben lijst, noch een in een v[er]gulde lijst, noch een cleijn ^ swart spiegeltgen^

Schilderijen (zie ook Getty provenance index waar de transcriptie van de schilderijen staat)

Een mans troigne in een eecken lijst
Een schilderij genaempt de patientie
De effigie van Pieter Boudewijnsz over
bestevader in een eecken lijst
Een cleijn ontbijten in een vergulde lijst
Een cleijn lantschapge in een eecken
lijst
Noch een grooter lantschap in een vergulde
lijst
Een vrouwe troigne in een vergulde lijst
Een schilderije genaempt hart tegen
hart, ost, west, in een
eecken lijst
Een schilderij van een zeedorp met schepen
in eecken lijst
Een ^cleyn^ schilderije van een musicus in een eecken
lijst
Een afgesette print vant Bancket der Goden
in eecken lijst

159v

De effigie vanden hertocg van Saxen in
een eecken lijst
Twee troignes van des overledens [Floris Symonsz]
bestevader of bestevaer in eecken lijsgens
Een geschilderde leeu in eecken lijst
Een cleijn fruijt schilderijtge in eecken lijst
Een cleijn schilderijtge van Emaus in
eecken lijst
Een wintertgen in eecken lijst
Een schilderijtge van Abraham en Hagarmin een vergulde lijst
Een bancketge in een eecken vergulde lijst
De effigien vande overledene [Floris Symonsz] ende Maritge Theunis sijn eerste huysvrouwe in eecken lijsten
St. Jeronimus in een vergulde lijst
Een cleijn wintertgen in een eecken lijst
Noch een cleyn lantschapge in een eecken lijst
Een mans troigne in een eeken lijst
Een cleijn lantschapge in een eecken lijst
Een ^heel cleijn^ burchtgen in een eecken lijst
Een fruijten schilderijtge in een eecken lijst
Een gescheurde schilderij in lijst
Een cleijn scheepgen van Vroom in een vergulde lijst
Een gesnede Maria beelt van hout
Een boeren kermis van Mr. Coenraet
in een vergulde lijst
Twee leeutgens gesneden op copere
plaetgens in eecken lijsten
Noch een onbijt schilderij van Claes Gillisz
in een vergulde lijst
Twee steene paerdekens
Een splinter vroutgen van was gemaeckt

160r

Een albuste inct pot
Twee stijltgens een van ebben hout
Veerthien soo schilderijen als printen
van weijnich importantie, eenige gelijst
en eenige ongelijst

Printen

[Vijff bladen met teijckeningen in groot
formaet geteijckent nr. 1
Noch een kas daer inne bevonden verscheijde
printen tot het getal van achtentseventich
soo troignes, als andersints
geteijckent nr. 2
Noch een franchijne boeckgen, daer inne
bevonden XXVI [36] printgens nr. 3
Noch XXVI [26] bladen verscheijde teijckeningen
buijtten getekent nr.4
Noch een boeck met teijckeningen metten
pen gedaen nr. 5
Noch een boeck met teyckeningen
van root crijt gedaen nr. 6
Achthien rolletgens met verscheijde
printen en teijckeningen
Noch een groote rolle  … bondel
daer inne bevonden 273 verscheijde printen
Een print vant belech van Bergen
opden Soom nr 7
Een ongebonde boeck van de Fransche
chirurgie, no. 8
Een bondel met verscheijde gedruckte
ongevonden boecken, geteijckent no. 9

Reacties (16)

Alexander Thijs zei op za, 07/06/2024 - 18:59

157v-158r

Alexander Thijs zei op za, 07/06/2024 - 19:00

158v - blad zonder folionummer

Alexander Thijs zei op za, 07/06/2024 - 19:00

blanco folio - 159r

Alexander Thijs zei op za, 07/06/2024 - 19:01

159v-160r

Alexander Thijs zei op za, 07/06/2024 - 19:02

160v-161r

Alexander Thijs zei op za, 07/06/2024 - 19:02

161v-162r

Alexander Thijs zei op za, 07/06/2024 - 19:02

162v-163r

Alexander Thijs zei op za, 07/06/2024 - 19:03

163v-164r

Alexander Thijs zei op za, 07/06/2024 - 21:04

Nog een vraag: Symonsz bezat een scheepstimmerwerf. Zou hij alleen schuiten hebben vervaardigd en verkocht of ook zelf over water hebben vervoerd in zijn eigen schuiten (zijn beroep was namelijk schipper)?

Alexander Thijs zei op zo, 07/07/2024 - 22:07

Bij nader inzien denk ik dat de naam van de weduwe toch is Yeffgen en niet Yettgen of Hessgen. Klopt dat? 

Alexander Thijs zei op ma, 07/08/2024 - 13:36

Ik heb geprobeerd de verschillende schuiten op de zoeken. Ik weet nog niet wat een wetschuyt is. De schilpschuyt moet denk ik een schelpschuit zijn geweest om schelpen op te vissen, ook wel gebruikt vanwege de kalk: De inventaris noemt maar liefst 25 schuiten (type binnenvaarders) waaronder ‘wetschuyten’, ‘molenschuyten’ (voor vervoer naar en van een molen, zoals graan en meel), ‘waterschuyten’ (een vaartuig dat water van buiten de stad haalde en naar grootverbruikers zoals brouwers transporteerde) en ‘roeyschuyten’ (ingezet voor het laden en lossen van grote schepen en voor overzetdiensten). De inventaris vermeldt nog nabetalingen uit de verkoop van een ‘schilpschuyt’ (een schelpschuit) en een ‘santschuyt’ (voor de vervoer van zand).

René van Weeren zei op ma, 07/08/2024 - 14:25

Alexander, waar wetschuyten lijkt te staan, staat feitelijk vletschuyten. Wat betreft de naam: dat moet inderdaad Yeffgen zijn.

Alexander Thijs zei op ma, 07/08/2024 - 14:30

Hartelijk dank René, met deze informatie kan ik weer verder met mijn onderzoek.

Alexander Thijs zei op di, 07/09/2024 - 13:16

Dan volgt nu de rest van mijn transcriptie van ff 160r-164v van deze inboedel. Correcties zeer welkom. Bij voorbaat dank!

160v

Lijwaer

Sesthien slaeplaeckens
Drye peulu laeckens
zesthien cussen sloopen
Ses tafelaeckens
Seven en[de] veertich servetten
Vijfthien mans hembden
Vyerentwintich neusdoecken
Twaelff mans cragen
Acht comptoir mutsen,
Twaelff droochdoecken,
Vijff witte onderbroecken,
Ses vrouwen hembden
Acht hulsdoecken
Vijff beffen soo goet ies quaet,
Vijff doeckhuiven,
Ses vrouwen mutsen

Coperwerck

Twee copere lantaerns
Noch een roo lantaern
Twee copere stolpen met twee stolpberden
Een bedtpan met een copere steel
Noch een met een ijsere steel,
Een copere marctgotelingh
Een copere belblaecken,
Twee schoorsteenblaeckens
Drye copere hantblaeckertgens
Een copere confoor
Een roer metule vijseltgens, d’eene met
een copere en[de] d’ander met een ijsere steel,
Twee groote copere kandelaers

161r

Noch drye cleyne kanderlaertgens
Een copere lamp, kandelaers gewijs
Vijff copere potten soo groot als cleyn
Twee copere urnen met twee cranse
Een copere beckentgen
Een copere wijwaters vaetgen
Een ronde schoorsteenblaecker met een
copere pijpen
Een blaesbulck met een copere pijp
Twee copere snuyters
Een boscruyt fles met coper beslagen,
met noch een stuck coper van een meder fles
Twee geele copere gotelingen
Noch twee gotelingen van root coper,
Vyer groote copere ketels
Twee brantijsens met copere cropes
Een schuymspaen
Twee copere lepels met ijsere steelen
Een copere pan.

Tinnewerck

Twaelff tinne teliveren
Twee tinne waterpotten
Twee tinne wijnkannen
Ses tinne Commetgens
Twee tinne kandelaers
Drye tinne soutraten,
Een tinne stooffpan
Een mostaertpot
Seventhien tinne platelen soo groot als cleyn
Twaelfff aerde kruycken met tinne litten
Een tinme sansiertgen
Ses tinne lepels

161v

Yserwerck

Drye roosters
Twee potceels
Twee ijsere hengels
Drye tangens
Twee scherffmessen
Twee ijsere scheppen
Twee aentrecken
Een werckgens
Een schuer met een copere beugel
Een brantijser
Een blicke trommeltgen
Een pottebanck, met een deel
aerdewerck en[de] ’tgunt totte vatevrinck
behoort.
Item noch een deel rommelingh achter
op de plaets ende in de sommerkoocken nyet
waerdich om te specificeren
Twee steeckgeweren
Een houwertgen met een proventie houten
gevest.
Seventhien verscheyden stucken porceleyn mede
glasekens soo plateeltgens, kommetgens
als sausiertgens
Noch twee groote porceleyne kommen
Vyer cleijne porcelijne pimpeltgens
Ses christalijne glasen,
Een gesaeden bierglaes met een groote
gesneden roemer

Boecken

Twee Bijbels met slooten, d'een
gebonden in folio en[de] d’ander in 4
Emanuel … meteren (?) in slooten
Flavij Josephij [Flavius Josephus] in slooten gebonden
Een cronyck in slooten gebonden

 

162r

Een reysboeck vande vaert en[de] gelegentlick
van OostIndie
Twee boeckgen der martelaren het Ie
ende IIe deel in slots gebonden
Een musyckboeck in folio gebonden
Seven diversche hoochduytsche boecken op
verscheijde manieren gebonden.
Twee duytsche psalmboeckgens
Een Testament in sloots gebonden.
Een boeck vande boetveerdicheyt
des levens van Jan Raffin (?) in slooten
gebonden
Twee v[er]scheyden oude boeckgens
Noch twee diversche boecken in slooten
gebonden
Noch een boeck vande keyserl[ijcke] Statuten

Mandewerck

Een cleerken, rondt
Twee cleersmanden
Een tralij mandeken
Een fengelis mant
Drye brootmantgens
Noch een vyercaure cleerben (?)
Twee nijmanden

Weele Clederen vanden overleden

Een swart laeckens pack, met herensaye
mouwen.
Een welle heerensaye pack.
Noch een over laeckens pack,
Een swart laeckens ma[n]tel
Een oude graeuwe mantel,
noch een swart laeckens mantel,
Twee hoeden een graeu met een swart
met twee hoetbanden
Een paer swarte sijde, cousebandgen

 

162v

Een swarte sijde gordel,
Een graeu laeckens rijrock,

Wolle cleden van Maycken
Robberts

Een swart laeckens vlieger
Twee heuycken,
Een sijden herensaie jurck
Een sijde damaste borst,
Noch en sijde herensaye borst,
Een wolle herensaye borst,
Een gewolt manteltgen
Een paers forcette rock
Een paers laeckens rocken
Een swart laeckens rock,
Een root scherlaeckens rock
Een conseneillie graeuwe rock
Een zijde schortecleet
Een sijde herensaije schortecleet
Een paers schorteleer
Een swart fluwelen vrouwen hoetgen
Een silvere sleutelraecks met een
onderriem
Twee silvere kettinghs een in en koecker
en[de] een in een kussenbuyl,
Een silvere kettingh in een tas, met een cnoop,
met een silvere sleuteltgen
Twee silvere messen
Een silvere vingerhoet,
Een silver hooftysertgen
Een goude signet ringh
Een goude ringetgen met een paerse steen,
Een goude tafel diamant ringh
Een goude robijn ringh
Een goude trou ringh
Een goude turkeys ringh
Een goude hoepringh
Een v[er]gult ringh kooffertgen

163r

Silver en[de] juwelen
vanden boel

Een groote silvere beker,
Drye silvere lepels
Een cleyn silvere roemertgen
Een goude robijn ringh
Een goude Turguys ringh, die Cornelia de d[ochte]r vande v[oor]sz. Here
Bouduwijnsz v[er]claert huer bij hueren vader in sijn leven gegeven te sijn#
#...lck de voorsz.
…aen Ribkertgoock
… gehoor te selen
… dat de v[oor]sz. Hueren
… met daer vader
… gegeven heft
Een goude suffringh
Een silvere signerringh van den overleden
Een silvere tantstoocker, en[de] tonghschrapper
in onnecander (?)
Noch een silvere tantstoocker, en[de] oorlepel

alles
Een silvere sleutel raecxgen,
Een doosgen met Sijret,
Een tafelboeckgne met silvere slooten,
met v[er]scheyde teyckeninge daerinne,
Een goude geborduyrde riem
Een silvere v[er]gulde kettingh met en cleyn vosgen daeronder aen,
Een paerlt kettinghgen met een Agnus Dei
daeronder aen,
Een goude roos om in een hoet te secten met v[er]scheyden paerlen daer aen

Contante penninge inden
boele bevonden

Inden eersten, een dubbelde goude
Elysabethe,
Een vyer dubbelde silvere rijckdaelder
Noch een silvere stuck gelt daer opde
eene sijde staet, Joannes den Doper en[de] op
d’ander sijde, een Christoffel,
Noch een stuck gelt daerop staet de
bruyloft in Cana Galilea,
Noch een stuck gelt, daer Christus
hanght aen den cruyce
Noch een stuck hoochduyts gelt van
Augustus,
Twintich scheyde stuckgens onbekent gelt
waerdich sijnde van twee tot drye en[de] vijff
stuy[vers] innebuys

163v

Noch aen contant gelt inden
boele bevonden in navolgende spetien

Lasten vanden boele

Symon Adriaensz Waterlannet (?) compt
over gehaelt en[de] gelevert broot  ------ XI £ (brabants?)
Pieter IJpesz moet hebben uuyt desen
boel, over gehaelde boter en[de] kaes  ---- XIIII £ vlaems
Jannetgen Lambertsz off Oth Gerritsz
moet hebben, uuyt desen boel ----- III £ XIen (brabants?)
Annetgen inde Cromme Ellebrochsteech
compt van gehaelt bier  ------- VI £ (brabants?)
P[iete]r Woutersz sijdelaeckencramer moet
hebben uuyt desen boedel ter saecke van
gehaelde en[de] geleverde waeren, volgende
sijne rekeninge, de somme van  ------ CXXVI £ vlaems

164r

De Soon van M[eeste]r Willem Preper, moet
hebben over gedaen visitatie inde sieckte
vande overleden, volgende sijne
specificatie, de somme van  ------ XII £
Corn[eli]s Reyersz Akersloot, apoteker
compt over geleverde waeren inde
sieckte vande overleden gehaelt, volgende
sijne rekeninge, de somme van ----- IIII £ brabants (?)
P[iete]r Verlanen mede apoteker, compt oock
vver geleverde waeren, volgende sijne
rekeningen de somme van ------- XIIII £ brabants (?)
Willem Roeloffsz cleermaecker moet
hebben ter saecke van verdient urleyts
loon, volgende sijne rekeninge, descime (?) – VIII £ XIX s[tuyvers] (?)
Jan Boss, moet hebben uuyt den boel
naer luyt sijnder rekeninge ------ IIII £ VIII ss VIIh (?)
Cornelia, de d[ochter] in huys moet hebben over
tgeene zij voorden boel van haer eygen gelt
heeft v[er]schoten, volgens hare v[er]claeringe,
de somme van  ----- II £ vlaems (?)
Hester Willemsdr de huysvrouw van
Bouduwijn Pietersz Leeu, v[er]claert, dat haeren
voorsz. man, ten behouve van Jochem Pietersz
sijnen broeder, die nu overleden es in Guinea (?)
verschots ende betaelt haede LXIIII g[uldens]
waertegens hij wederom voor XXIIII g[uldens]
van deselfs Jochems goet, gecocht heeft
sulcks dat haer uuytten boel compt en[de]
resteert, de somme van XL g[uldens], die ergo
alhier mede tot laste gebracht werden ---- XL £  

Alexander Thijs zei op do, 07/11/2024 - 14:20

Op 156v corrigeer ik mijzelf:

Eerst een huys metten erve staende en[de] leggende
inde Dijckstraet belent bij d’eene sijde Arent
Willemsz scheepm[ake]r agtander sijde, Stijntgen Willemsz
dr achterstevende aende mouterije van Cornelis
Cornelisdr, brouster In[‘]t scheepgen

Alexander Thijs zei op do, 07/11/2024 - 14:26

Correctie op correctie: natuurlijk Cornelia Cornelisdr.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.