Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Interpretatie juridisch verzoek

Beste mensen,

Op de volgende link staat de originele transcriptie:
Manumissierekest Lucretie, de vrije inzake Bergere en hare kinderen (1819) – Stamboomsuriname (wordpress.com) 
Waarvan ik een soort ‘vertaling’ naar een begrijpelijke tekst [maar die ik dan toch nog niet helemaal begrijp].  Mijn vraag aan u is:

  • Is mijn interpretatie correct?
  • Zou Petronella een biologische zuster zijn van Lucretie Maria, of wordt zij zo genoemd zoals kinderen tegen de buurvrouw ‘tante’ zeggen?
  • Ben er van uitgegaan dat suppliant (verzoekster/aanvrager) Lucretie Maria is en dat een berigter een soort advocaat is.

Manumissierekest Lucretie, de vrije inzake Bergere en hare kinderen (1819)

Aan den Edele Achtbare Hove van Politie en Criminele Justitie van deze kolonie etc. etc. 
Geeft met verschuldigde [eerbied] te kennen de vrije Lucretie 1770-1853), bij den heiligen doop genoemd Lucretia Maria. Dat nu wijle haar aanvragers  zuster, Petronella Lambertina Heckers, dd. 3 februari 1790, van de heren C. Juliaans, Hendrik M. Wolff, in die tijd de administratie gevoerd hebbende van de plantage ’s Hage, heeft gekocht de moeder van de aanvrager met haar kinderen Bergere, Lucretie (zijnde de aanvrager van dit verzoek) en de jonge Petro, voor de som van twee en twintighonderd guldens, onder voorwaarde dat  haar genoemde zuster Petronella, zich tot dit Hof  zou hebben te wenden, om de serieuze brieven van vrijdom voor hen allen te verkrijgen. Zoals het Hof uit de overlegde kwitantie (onder letter A) zal blijken, waaraan aanvrager zich eerbieding refereert.

Dat wijlen haar genoemde zuster Petronella Heckers (1760-1811)  in plaats van aan de voorwaarden te voldoen, om per direct de brieven van vrijdom voor haar aanvrager en moeder, en ook broer en zuster dit Hof te vragen, voor de gezworen klerk N.L. Braam en getuigen gepasseerd, een zeer uitzonderlijk besluit heeft genomen over de kinderen van de aanvrager, te weten dat de kinderen van aanvrager niet verkocht zullen mogen worden, maar bedoeld zijn om voor elk kind voor haar broer (van Petronella of van Lucretie?) vijfhonderd guldens op te brengen, alsmede kosten voor het verkrijgen van brieven van manumissie, in welk geval, zij als testatrice  Petronella het graag had dat voor hen de vrijheid zal worden verzocht etc.  aan de heren van dit Hof.
Zal blijken uit voornoemd testament, hierbij onder letter C aangegeven.

Dat de aanvrager op … van voornoemde executeur Willem Timmers, aan haar aanvrager  gedaan ter inwilliging van het gevraagde in haar testament door wijlen ….. als genoemde Petronella Lambertina Heckers, niet weinig verwonderd is geweest, naar die -volgens voornoemde kwitantie van de heren C. Juliaans en H.M. Wolff alhier onder letter A, voornoemde Petronella al in het jaar 1791 aan de aanvrager en haar familie de vrijheid had moeten geven. In dat geval zouden de nakomelingen van de aanvrager thans als vrij geboren personen beschouwd zijn geworden, en de familieleden zouden niet in slavernij gestorven zijn. 
Dat de aanvrager dit aankaart bij voornoemde W. Timmens heeft deze zelf ook onmiddellijk gevoeld dat het niet billijk zou zijn voornoemde kinderen van aanvrager, die al jaren als vrijgeborene had kunnen genieten voor de …. Die aan vrijgeborenen bóven gemanumitteerden bij wet zijn toegekend, nog als slaven te moeten aanmerken, en van hen te moeten vragen voor elk van hen zoals in het testament beschreven, doch daar hij het testament volledig moet afwikkelen, en niet op eigen houtje genoemde drie nog in leven zijnde kinderen van aanvrager  kan ontslaan of ontheffen van de verplichting hen bij testament opgelegd, zonder daartoe een serieuze opdracht van het Hof te hebben gekregen.

Daarom neemt aanvrager de vrijheid om met alle eerbied  het verzoek bij dit Hof aanhangig te maken, om de vraag in overweging te nemen en zo de kinderen van genoemde aanvrager, met name Albert, Christiaan en Pieter, te ontheffen van de last die ongefundeerd door de zuster van aanvrager, wijlen genoemde Petronella Heckers, met haar testament opgelegd, en verder de executeur van haar boedel te gelasten om haar drie kinderen aan de aanvrager, in deze de moeder, per direct dezelfde vrijheid te geven, wat wijlen Petronella had behoren te doen volgens de laatste wil en wens van aanvragers eerdere meesters , de heren eigenaren van plantage ’s Hage, dd. 4 februari 1790.

Paramaribo, 27 augustus 1819. etc
Door Willem Timmens als executeur en boedel-regelaar van de nalatenschap van wijlen Petronella Lambertine Heckers, op verzoek van Lucretie Maria voorgelegd aan dit Hof.
Hoog Edele Gestrenge Heer en WelEdele Gestrenge Heeren.
Om te voldoen aan het verzoek van dit Hof neemt ondergetekende de vrijheid dit aan u voor te leggen. 
Dat berichtgever (soort advocaat) als executeur verplicht is de wil van de testatrice punctueel uit te voeren, en dus de kinderen van de aanvrager als slaven in eigendom/onderdeel van de boedel heeft moeten beschouwen, ingevolge de uiterste wilsbeschikking bij testament van wijlen genoemde Petronella Heckers, hoewel hij, de berichtgever, uit de bij het verzoek overlegde kwitantie van wijlen de heeren C. Juliaans en H.M. Wolff in hoedanigheid van, wegens de verkoop van die famille heeft opgemerkt, dat die slaven al vele jaren vrij hadden horen te zijn, zodat bij gevolg van de overledene Petronella Heckers geen recht heeft gehad om over de kinderen van aanvrager te mogen beschikken, en al zeker niet als slaven aan te merken.

Alvast heel hartelijk dank!
Vriendelijke groet, Regina

Reacties (9)

Otto Vervaart zei op wo, 02/07/2024 - 12:32

Beste Regina, het juridische jargon maakt het wat lastiger om de kerngegevens meteen te zien. Lucretia dient een rekest (verzoek) in om manumissie (vrijlating) van de kinderen van haar zus Petronella. Deze familierelatie wordt hier als gegeven feit gepresenteerd.

Op een rekest aan een hof of rechtbank volgt een zogeheten apostille (besluit of advies als kanttekening genoteerd). W. Timmens is als executeur-testamentair ermee belast te rapporteren over dit rekest, en hij adviseert positief op dit verzoek tot manumissie. Tot zover mijn eerste indruk

René van Weeren zei op wo, 02/07/2024 - 20:06

Dag Regina,

Ik ben geen expert op het gebied, maar na het lezen van de eerdere transcriptie en jouw interpretatie lijkt het volgende me het geval:

- wijlen Petronella Lambertina Heckers is zelf gemanumitteerd

- zij koopt in 1790 zowel haar moeder als haar zuster Lucretia Maria, haar andere zuster Bergere, en haar broer(tje) Petro vrij voor een totaalbedrag van 2.200 gulden; zij wordt door de plantage-eigenaren verwezen naar het Gerechtshof om de formele bewijzen hiervan te laten opmaken en krijgt hiertoe de kwitantie van haar betaling mee

- Petronella regelt de benodigde bewijzen niet, waardoor de vrijkoop van Lucretia, Bergere en Petro formeel niet bekrachtigd wordt en zij schijnbaar nog als tot slaaf gemaakte beschouwd blijven worden

- De voor meerdere uitleg vatbare bepaling in haar testament betreffende de kinderen van Lucretia lijkt er m.i. op te duiden dat deze kinderen na de vrijkoop van 1790 zijn geboren, maar dat Petronella wil dat zij pas in aanmerking komen voor manumissie zodra zij ieder voor ongeveer 500 gulden aan arbeid hebben opgeleverd

- Executeur-testamentair Timmens ziet zich nu voor een formeel dilemma: volgens de toen geldende opvattingen behoorden tot slaaf gemaakten tot de inboedel, waarvan hij de testamentaire afwikkeling moest maken; daarentegen realiseert hij zich dat, als Petronella had gedaan wat haar verteld was (d.i. het regelen van de formele vrijkoopbrieven), Lucretia ten tijde van de geboorte van haar kinderen al vrijgekocht was en de kinderen dus ook niet in slavernij geboren waren; dito geldt voor Bergere en Petro, die blijkens de inhoud van dit stuk inmiddels al zijn overleden zonder ooit werkelijk in vrijheid gesteld te zijn

- Executeur Timmens adviseert om hierin de bedoeling van de vrijkoop voorrang te geven en de kinderen van Lucretia (althans de drie nog in leven zijnde, een vierde kind is kennelijk al eerder overleden) alsnog in vrijheid te stellen.

Gezien de manumissieregisters zijn er meerdere gemanumitteerden in latere tijd die de achternaam Van Heckert aannemen.

Regina zei op do, 02/08/2024 - 13:21

Beste mensen,

Hartelijk dank voor uw reacties.
De eerste reactie van Otto Vervaart laat zien dat het inderdaad lastige materie is. De tweede reactie, van René van Weeren geeft een boeiende visie op dit verhaal.

Waarom denkt u dat Petronella Lambertina Heckers is gemanumitteerd?
De registers beginnen helaas pas in 1828. Gezien de informatie over haar begrafenis in 1811 lijkt het logischer dat zij slaaf was en geen slavenhouder. 

Heb uw opmerkingen vergeleken met hetgeen ik al had en het klinkt allemaal plausibeler dan mijn vermoedens en hetgeen ik in mijn ‘verhaal’ aan elkaar had geplakt.

Ik ben deze stamboom aan het uitzoeken voor onze schoonzoon met Surinaamse roots. Zijn voormoeder is Henriette Johanna van Heckers van 1836. Boeiend om uit te zoeken en heel fijn om uw hulp te krijgen!

Mocht er iemand nog iets te binnen schieten, dan hoor ik dat graag!

Voor nu heel hartelijk dank voor alle hulp. 
Vriendelijke groet, Regina

René van Weeren zei op do, 02/08/2024 - 13:56

Dag Regina,

Onder het voorbehoud dat ik geen expert ben op dit gebied: het feit dat Petronella met een achternaam vermeld werd, lijkt er op te duiden dat zij destijds al vrijgemaakt was. Het feit ook dat zij kennelijk als rechtspersoon optreedt (al dan niet geassisteerd met een mannelijke vertegenwoordiger als haar juridische voogd) bij de vrijkoop van moeder, zusters en broer lijkt een aanwijzing voor de vrijheidsstatus van Petronella. Ik heb niet de begraafgegevens die jij noemt ter beschikking, dus kan mijn beweringen vooralsnog niet daaraan toetsen. Mocht je die nog hebben en kunnen plaatsen, dan geeft dat wellicht nog een ander of gedetailleerder beeld.

Regina zei op do, 02/08/2024 - 14:55

Beste René,

Je mag dan geen expert zijn, je weet er veel van en het klinkt heel aannemelijk!

In het PDF- bestand van John Sang-Ajang met (uit kranten) getranscribeerde overlijdens-berichten 1800-1828 staat:
overleden 9-11-1811 circa 50j. Petronella Lambertina Heckers, begraven op Savanne, Bg/d (=begraven door) S.J. Flu en H.J.J Bramm qq. (qq = qualitate qua). Dit zou kunnen bevestigen dat Petronella Lambertina ook slaaf is geweest.

Dit bestand heb ik op de een of andere manier kunnen bemachtigen, maar ik weet niet meer hoe. Kan het ook niet meesturen als PDF.
Heb zelf geen overlijden in de kranten kunnen vinden.

In ieder geval héél erg bedankt voor je hulp!
Groet, Regina

Belem zei op do, 02/08/2024 - 15:19

Beste Regina,

Ik weet niet uit hoeveel pagina's dit pdf bestand bestaat en het volgende daarom uitvoerbaar is.

Als u een Foto app op uw computer hebt kunt u deze pdf waarschijnlijk daar ook in openen en de pagina(s) vervolgens per stuk d.m.v. de optie 'Opslaan Als' bewaren als jpg-bestand.

Een andere mogelijkheid is om het pdf bestand gewoon te openen un Adobe Reader, zorgen dat de pagina compleet in beeld staat (hiervoor in- of uitzoomen) en er dan een screenprint van te maken (⌘-Shift-3 op een Mac keyboard. Voor Windows schijnt het met de Print Screen-toets op het keyboard te kunnen. Die zit rechtsboven op het toetsenbord en heeft de tekst 'Print Screen' óf 'PrtScn').

In beide gevallen kunt u deze bestanden (1 ex. per bericht) hier uploaden.

Vriendelijke groeten,

Belem

Regina zei op do, 02/08/2024 - 15:24

Beste Belem,

Dank voor uw reactie. Het bestand beslaat zo'n 500 pagina's! Voor wie hierin geïnteresseerd is, wil ik wel moeite doen om het te versturen. Zoals vermeld, het zijn de overlijdens in Paramaribo tussen 1800-1828.
De belangrijkste informatie voor de onderhavige vraag staat vermeld in mijn vorige bericht.

Vriendelijke groet, Regina

Regina zei op do, 02/08/2024 - 23:29

Dank voor uw aanvulling!
Vriendelijke groet, Regina.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.