Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

huwelijksvoorwaarden - Blauwen Hont

Dear all, 

Can anyone help decipher this marriage contract? The people are Floris Ouwendijk/Oudendijk and Jannetge Linschoten, notary Molijn is hard to read. Is the crossed-out part important? 

Many thanks in advance.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op za, 12/05/2020 - 16:05

Very difficult handwriting. There are some open places.

The crossed out part is of no importance. The notary just started the document in a differen way. But then had second thoughts and crossed it out.

Ter eeren Godts Almachtich soe sullen in den
echten staete vergaderen
In den naem des Heeren Amen. Bij den
innenhouden van desen openbaeren instrumente
sij cont ende kennelick eenen yegelicken hoe dat
in den jaere nae der geboorten ons lieffs Heeren
duysent seshondert ende elff opten 31e December
s'avonts de clocke ontrent ses uyren, reguerende
den onverwinnelicke ende grootmogenden
vorst ende heeren heere Rudolphus, die tweeden
van dien naeme, gekooren keyser der Romeynen
int 35e jaer sijner majesteyts electie, voor
mij Johan Melijn de Jonghe, openbaer
notaris, bij den Hove van Hollandt, gecomen
ende gecompareert sijn in eygener persoonen
d'eersamen joncheer Floris Jacobsz
Oudendijck, schrinwercker, geassisteert
met mr. Jacob Oudendijck, in den Blancken-
hout tot Delff, sijnen broeder, toecomende bruydegom ter
eenre, mistgaders Jannetgen Willemsdochter
van Linschoten jonghe dochter, geassisteert
met Adriaen Jacobsz Balbiam haeren
swager, toecomende bruyt ter ander sijden,
ende verclaerden pertijen voorsz. dat tussen hen-
luyden geconcipieert ende beslooten is een
toecomend huywelick in vougen ende
manieren nu hier volgende, eerst
belooft den voorsz, mr. Jacob Oudendijck
mette voorn. sijnen soon tot subsidie in den
huywelicx inne te brengen de
somme van vyer hondert carolus gulden met
een bedde met sijn toebhooren, item noch
gereet ende gecleet ende bovendyen den selve
sijn soon als een vrijen bruydegom op te
leveren sonder schulden ende den selven jongeluyden
sijn huysvrouwe de koste ende huysbesturinge te
geven tot ... toe als wanneer deselve ...
sullen voldaen werden, ende de voorn.
Jannetgen van Linschoten brengt tot subsidie
des huwelijcx egheene goederen dan alleenlijck /
wel gecleet ende gereet, ende sijn expresse
conditien ende huywelixe voorwaerden dat
indyen de voorsz. bruydegom voor der voorn.
sijne bruyt deser werelt quaem te
overlijden sonder kint ofte kinderen bij desen
huywelicke geprocreert achter te laeten,
dat deselve bruyt genieten sal voor
uyt haeren beyder genieten wel eerstens
de somme van hondert vijftich gulden met
alle haere cleederen, cleynodien ende
aencleven t'sij van linnen, wollen, alle
welcke voorsz. huywelixe voor desen
huywelicxe luyden respective geassisteert
als booven beloven in alle .hare poincten
onder ... te onderhouden onder
verbant van onsse respective persoon ende
goeden, geen uutbesondert
subject etc. Alles sonder arch. des ten
oirconden hebben wij desen gheteyckent opten
lesten December 1611.
Bij mij mr. Jacob Ouwendijck
Bij mij Floris Jacob Ouden Dijck
Bij mij Yeannet Gherit Willems van Linschoten
Adryaen Jacobsz Balbiam
Mij present J. de Molijn nots. pub.

JJ Johnson zei op za, 12/05/2020 - 21:58

Thank you very much! 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.