Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Huwelijkse voorwaarden, Jan Jansz Lichterman, 1623

Kan iemand helpen deze huwelijkse voorwaarden te vertalen van Jan Jansz Lichterman, uit 1623?

Hartelijke dank!

Reacties (3)

René van Weeren zei op wo, 01/27/2021 - 23:21

A[nn]o 1623 den 15en februarii
Compareerden etc[etera] Jan Jansz Lichterman ter eenre;
ende Lijntgen van Roijen, wed[uwe] wijlen lest Coert Harmansen,
geassisteert met Coert Zaliger Verwert ter andere zijde,
alle poorteren en[de] inwoonderen deser stede, verclarende
den v[er]sz[eyde] comparanten hoe zijl[ieden] tot Godts ere ende
heurl[iede]r zielen zalicheyt besloten hadden een Christel[ijck]
huwel[ijck] aen te gaen ende dat metten goederen ende
op den conditien hier navolgende. In den eersten
aengaende den goederen bij de v[er]sz[eyde] toecomende
bedelegenoten tot onderstant van desen huwel[ijck] inne
te brengen daer van waren zijl[ieden]
metten anderen verdragen en[de] tereden te sijn zonder
daervan eenige voordere specificatie ofte
verdalringe te begeeren, ende is bij hen
comparanten voor alle banden van huwel[ijck] wel
expressel[ijck] geconditioneert en[de] ondersproocken
bij so verre die voorsz[eyde] Jan Jansz eerst ende
voor de voorg[enomede] Lijntgen van Roijen quam te sterven,
dat d'selve Lijntgen van Roijen voor haer ende
haren erven in vollen eyegndomme hebben en[de] behouden
sal allen den goederen van den gehelen boel bij den
selven Jan Jansz also eerststerven[de] metter doodt
ontruymt en[de] nagelaten, zonder gehouden te sijn aen
zijne naeste erffgenamen veel min aen yemant
anders, wie 't selve soude mogen wesen, yets uyt
te keeren. Maer d'voorn[oemde] Lijntgen van Roijen
eerststervende voor de voorn[oemde] Jan Jansz
Lichteman, zo is geconditioneert dat Jacob
Jansz, haer za[liger] dochter Sara Martens kindt bij
do verre 't selve ten tijde van hare overlijden noch
leeft, uyt den gemeenen boel van desen conthoralen
sal voor uyt sonder eenige tegendelinge terzake
genieten en[de] behouden de somme van twaelff-
hondert carolus guldens #met drie goude ringen / van des kinds bestevader / gecomen. Ende allen den
voordere goederen van den boel sullen alsdan
tusschen d'voorsz[eyde] Jan Jansz voor de eene helfte
ende bij dit voorn[oemde] hare za[liger] dochters kindt
voor de andere helfte gedeelt en[de] genoten werden,
allenlicken dat hij Jan Jansz in sulcken gevalle voor-
uyt en[de] sonder tegendelinge sal trecken en[de] nehouden
allen den goude ringen die hij haer geven sal.
Versoeckende voorts aen mij not[ari]s haer hier off
gelevert te werden een ofte meer behoorl[ijken]
instrumenten in der bester forme. Aldus
gedaen in Amstelredamme ter presentie
van

[getekend: Jan Jansijn]
['t merck van Coert Zaliger]
['t merck van Lijntgen van Roijen]
[getekend: Sijmon Jansz]
[getekend: Sijmon Hermans]

Geert Ouweneel zei op do, 01/28/2021 - 10:21

bedelgenoten= beddegenoten

verdalringe=verclaringe (typo?)

René van Weeren zei op do, 01/28/2021 - 16:02

Dank, Geert, voor de aanvulling De tweede was inderdaad een typo...

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.