Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Huwelijkse voorwaarden 1634 (2 pagina's)

Beste lezer, 

 

Ik heb een akte uit 1634 gevonden waarin de huwelijkse voorwaarden van twee van mijn voorouders beschreven worden. Voor mij is het echter niet te lezen.. Zou iemand zin en tijd hebben om dit te transcriberen?

De link is de volgende: 

https://hetutrechtsarchief.nl/collectie/609C5BBB66684642E0534701000A17FD

Aangezien het in pdf online staat, kan ik het niet als bestand bijvoegen. 

 

Mijn dank is zoals altijd groot!

Hartelijke groet, Sanne

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 05/30/2022 - 12:08

Op huyden den 3en November anno 1634 stilo antiquo
compareerde voor mij Gerrit van Aaey, openbaer notaris,
bij den Ed. Hove van Utrecht geadmitteert ende getuygen
ondergeschreven hiertoe gerequireert, Goyert Hermansz,
jongman, wonende op Maerschalckerweert, toecomende
bruydegom, geassisteert met Herman Cornelisz,
zijnen vader, ter eenre, ende Geertuyt Adriaens
Verkerck, jongedochter, toecomende bruyt, geassisteert
met Cornelis Elias ende Lenaert Adriaensz
Verkerck, hare broeders, ter andere zijde, ende verclaerden
ter eeren Godts Almachtich ende tot vermeerderinge
des heyligen echten daets, een wettich huwelick
met malcanderen beraemt ende gesloten te hebben,
omme eerstdaechs gesolemniseert te worden
op naevolgende conditien tot d'avancemente van
welcken huwelick den toecomende bruydegom
bengt in rechten hulixe voorwaerden aen de toecomende
bruyt alle zijne goederen, bij hem overgewonnen
ende weerdich zoe hij verclaerde boven zijne
clederen, wollen ende linnen, de somme van eens
driehondert gulden, waertegen de toecomende
bruyt brengt in huwelick aen den toecomende
bruydegom alle hare goederen, weerdich
boven hare clederen, wollen ende linnen, mitsgaders
cleynodien, de somme van hondert vijfftich gulden
van 20 stuvyers t'stuck, mit zulcke voorwaerden
datten eersten overledenen der toecomende
echteluyden alle derzelver goederen wesen
zullen deels aen ende gemeen, na den recht ende
gewoonte der stadt ende plaets van Utrecht,
dan zoe ter eersten overledenen der toecomende
echteluyden egene geboorte bij malcander
geprocreert int leven en ware, in sulcken
gevalle zullen connen gesien de gemeenschap /
voorsz. buyten deselve gemeenschap blijven de
goederen die yegelick van de toecomende echteluyden
staende huwelick sullen zijn aengeërft ende
zullen d'selve aengeërfte goederen in zodanen
cas devolveren ende comen, te weten diegene
die de langstlevende aengeërft zullen zijn, op d'selve
langstlevende ende diegene die d'eerst overledene
aengeërft zullen zijn, op de rechte ende naeste
erffgenamen van d'selve eerstoverledene, mit
conditien voorts zoe ter eerster overlijden de
toecomende echteluyden egene geboorte bij malcander
geprocreert int leven en ware, dat alsdan
den toecomende bruydegom (zoe hij de langstlevende
ware) uut des bruyts gereetste goederen verbetert
zijn zal vijftich gulden ende zoe de toecomende bruyt
de langstlevende ware, dat zij alsdan uut
des bruydegoms gereetste goederen in cas
als voren verbetert zijn zal de somme van hondert karolus gulden,
belovende partijen malcander t'gunt voorsz. vast
ende onberbreeckelick nae te comen ende te voldoen
in alle zijne forme ende innehouden, versouckende
hiervan gedepecheert ende hemluyden gelevert
te worden een off meer instrumenten in
forma. Gedaen t'Utrecht ter presentie van
de assistenten voorsz. als de dinxmannen ende
getuygen hiertoe gerequireert.
Geteykent bij Goyert Hermans voorsz.
Geteykent bij Geertuyt Adriaens Verkerck voorsz.
Getyekent bij Herman Cornelisse voorsz.
Cornelis Adriaensz Verkerck
Elias Aersen Verkerck
Geteykent bij Leonadt Adriaens Verkerck voorsz,
Bij mij G. van Waeyen notaris, 1634

 

Sanne zei op ma, 05/30/2022 - 14:40

Hallo Geert, 

Heel erg bedankt voor deze transcriptie!

Notarissen zijn door de eeuwen heen niet minder woorden gaan gebruiken :)

Hartelijke groet, Sanne

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.