Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Huwelijkse voorwaarden 1631 - Wie kan helpen dit te transcriberen?

Het eerste deel lukte nog aardige (linkerpagina, onderste helft), maar in de rechterpagina loop ik vast. Wie zou hier zijn/haar tanden in willen zetten? Bij voorbaat veel dank.

 

Inden name des heeren; amen, ….zestienhondert eenendertich den twaelfde januarij Compareerden …. Jan de Koocker jongeman toecomende bruijdegom geassisteerd met Pieter de Koocker sijn vader ende Pieter de Koocker de Jonghe zijn broeder ter enere zijde  Petronella de Haes jonge dogter toecomende bruijd geassisteerd met Maritgen Elberts haer moeder …… ….. …… en Catrijn Jans haer zuster… Jacob Elbertsz Jan Elbertsz Roelof Elbertsz Claes Elbertsz haere ooms en Jan Jansz …. haere oud oom ter andere zijden allen poorters en poortersz deser stede mij notaris bekent …….. zij voorn comparanten …… hebben 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op do, 05/07/2020 - 11:37

In den name des Heeren; Amen. In den jaaere des-
zelfs onses Heeren zestienhondert eenendertich,
den twaelffden January, compareerden etc.,
Jan de Koocker, jongman, toecomende
bruydegom, geassisteert met Pieter de
Koocker, sijn vader ende Pieter de Koocker
de Jongen, zijne broedere ende Jacobmijntgen de Koocker,
zijne moeder ende Gerrit Vermeulen, sijne goede vrunt,
ter eenre, ende Petronella de Haes, jongedochter,
toecomende bruyd, geassisteert met
Maertgen Elberts, hare moeder, den Edele Elbert
Roelofsz, haere bestevader ende Catrijn Jans,
haere bestemoeder, Jacob Elbertsz,
Jan Elbertsz, Roeloff Elbertsz
ende Claes Elbertsz, hare oomen ende Jan
Jansz Doedesen hare oud-oom, ter andere
zijde, allen poorteren ende poorteressen deser
stede, mij notaris bekent, verclaerende
den voorsz. comparanten hoe sijluyden tot
Godts eere ende heurluyder sielen salicheyt
besloten hadden een Christelijcken huwelijcke aen te /
gaen ende dat metten goederen ende op den conditien
hierna volgende. In den eersten aengaende
den goederen bij den voorsz. toecomende conthoralen
tot onderstant van desen huwelijkce inne te
bregen, verclaerden sijluyden deselve sulcx te sijn
als den specificatien bij henluyden dienaengaende
gemaeckt, ten wedersijden ondertekent
ende malcanderen overgelevert medebrengende
sijn, tot welcken specificatien sijluyden hen refe-
reerden mitsdesen, houdende deselve met
allen den conditien daerinne verhaelt van soda-
nigen cracht ende waerde alsof alle de-
selve specificatie hierinne van woorde
tot woorde ware geinsereert. Ende
sijn conditen: dat die voorsz. respective
innegebrachte goederen alsoock den
goederen die yemant van de voorsz. toecomende
conthoralen staende desen huwelijcke bij erffenis,
legaet of donatie soude mogen opcomen,
altoos ende in allen gevalle soowel bij sterven
van de voorsz. toecomende conthoralen als
bij overlijden van haere kind of kinderen
wederomme sullen gaen erfven, succederen
ende keeren aen de zijde ende bloede van dengeenen
bij wien diezelve bij desen innegebracht
sijn ende opgecomen sijn, in dier voege
dat d'voorsz. goederen sullen sterven vant
eene kind sonder wetlijcke geboorte
overlijdende, opten anderen tot op den lesten
aen de zijde ende bloede als vooren, zonder
dat die langstlevende vader ofte
moeder eenichsints erffgename sal moghen
sijn van zijne ofte hare kind ofte kinderen
ofte eenige legittime ofte andere portien
uyt derselver goederen sal mogen genieten,
nietjegenstaende eenige wetten, declaratien,
of ordonnantien ter contrarie, daervan
sijluyden ten wedersijden mits desen voerwetentlijck
renuncieerden, ende sullen allen clederen,
cleynodien ende juwelen altoos mede gaen
ende blijven aen de zijde ende tot wiens lijve die behoort hebben.
Voorts winst ende
verlies staende huwelijcke vallende half
ende half, mitsgaders erffenis voor geen
winst gerekent als vooren. Versoeckende
voorts aen mij notaris haerluyder hieroff
gelevert te werden een ofte meer behoorlijcke
instrumenten in der besten forme. Aldus
gedaen in Amstelredam ter presentie ende
ten overstaen van de voorsz. respective assistenten
als naeste bloetvrunden ende mede als
getuygen hiertoe versocht ende gebeden.
Petronella de Haes
Marijke Elbers
Elbert Roeloffsz
Trijn Jans
Jacob Elbertsen
Jan Elbertsz
Roeloff Elbertsz
Claes Elberts
Jan Jansz Doedesen
Jan de Kooker
Pieter de Kokert
Jaquemin de Cooker
Pieter de Koker de Jonge
Gerrit Vermeulen

Jan Thijm zei op vr, 05/08/2020 - 08:33

Beste Geert, wat fantastisch dat je dit helemaal hebt getranscribeert. Hartelijk dank! Het verhaal geeft allemaal nieuwe namen en legt verhoudingen bloot die ik nog niet kende.

Groet, Jan

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.