Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Huwelijkse voorwaarden 1628

Een wat lastig handschrift, waarvan ik een stukje heb kunnen ontcijferen. Ik probeer vooral een beeld van de familieverhoudingen te krijgen. Kan iemand hierbij helpen? Bijvoorbaar veel dank

 

De orginele aket is ook hier te vinden: https://archief.amsterdam/indexen/deeds/9d6d21e2-3e13-666d-e053-b784100…;

 

 

Inden name des Heeren; Amen ….

…zestienhondert achtentwintich den dertig ….

Augusti Compareerde … Marten Codde

lakenkoper …weduwnaer van …. Claesgen Hennings

geassissteert met Roeloff Jacob Codde zijne broeder

Adriaen Andriesz …. Willem Fransz de 

Leeuw zijne swager & Elbert Roelofsz zijne

oom …. Nicolette Doedessen

weduwe wijlen Claes Andriesz …. geassisteert met

Jan van Marcke & Jan Jansz vander Vegt

haar ….. & Antonis van Davelaar 

haare goede vrind ter andere zijde alle

woonagtig binnen deser stede uijtges.. den

voors vander Vegt woonachtig tot Leijden

…. den voors Comparanten ….

Reacties (3)

René van Weeren zei op wo, 07/08/2020 - 08:19

In den name des Heeren; Amen. In den jare des zelfs
Onses Heeren zestienhonderachtentwintich den dertichsten
augusti compareerden etc[eter]a de eersame Marten Codele
lakencoper weduwenaer van z[aliger] Claesgen Hennings
geass[i]s[teer]t met Roeloff en[de] Jacob Codele zijne broeders,
Adriaen Anderiesz, Seger Cornelisz en[de] Willem Fransz de
Leeuw zijne swagers en[de] Elbert Roeofsz[e[n zijne
oome, ter eenre;^Ende^ d'eerbare Nicolette Doedessem
weduwe wijlen Claas Andriesz z[aliger] g[edachtenis] geass[i]s[teer]t met
Jan van Marcken en[de] Jan Jansz van der Vecht
hare neefven en[de] Anthonius van Davelaer
hare goede vrund ter andere zijde alle
wonachrich binnen deser stede uytgeseyt die
voorn[oemd]e Van der Vecht wonachtich tot Leyden,
verclaren den voorsz[eyde] comparanten hoe
zijl[iede]n tot Godts eere en[de] heurl[iede]r zielen zalicheyt
besloten hadden een Christel[ijck] huwel[ijck] aen te
gaen en[de] dat metten goederen en[de] op den conditien
hier nae volgende. In den eersten aengaende
den goederen bij de voorsz[eyde] conthoralen
tot onderstant van desen huwel[ijck] inne te
brengen verclaerden zijl[ieden] de selven sulx te
sijn als de specificatien ofte codicillen bij
henl[ieden] dienaengaende gemaeckt onderge-
tekent en[de] die welcke inder het cachet
mijns notarii aen den principale instru-
menten hiervan te maecken gehecht
sullen werden mede brengen sullen tot
welcken specificatien zijl[ieden] hen refereerden
mits desen houdende de selve specificatien
met allen den conditien daerinne uytgedruck
van sodanigen cracht en[de] waerde als off
de zelve van woorde tot woorde hierinne
geschreven waren. Ende sijn conditien:
dat die voorsz[eyde] respective innegebrachte
goederen als oock den goederen die yemant
van de conthoralen staende desen huwel[ijck]
bij erffenis ofte donatie soude moghen
opkomen ofte aen te erfven altoos ende
in allen gevalle so wel bij sterven van de
voorsz[eyde] toecomende ^conthoralen^ als bij overlijden van
hare kind of kinderen in dit huwel[ijck] te
teelen wederomme sullen gaen erfven
succederen en[de] keeren aen de zijde en[de] bloede
van den geenen bij wien die selve bij desen
innegebracht sijn {In der voeg} zonder
dat die langstlevende vader ofte
moeder eenicthsins erffgenaeme sal mog[en]
sijn van zijne ofte hare kind of kinderen,
in dit huwel[ijck] te teelen ofte eenige legittime
ofte andere portien uyt der selver goederen
sal mogen genieten niet jegenstaende
eenige wetten placcaten ofte custuymen
ter contrarien daer van zijl[ieden] ten wedersijde
voorwetentl[ijck] mits desen renuncierende.
Ende

____
Ende seullen allen clederen cleynodien
en[de] juwelen mede altoos gaen en[de] blijven
aen de zijde en[de] tot wiens lijve die
behoort hebben. Voorts winst en[de] v[er]lies
staende huwel[ijck] vallende halff ende
halff mitsgaders erffenis voor geen
winst gerekent. Ten lesten is noch
geconditioneert dat een yder van de
conthoralen sijne kinderen sal moeten
opvoeden ende eerlijck in coste en[de]
aencleven onderhouden volgens den
respectiven contracten met hare
respectieven voorkinderen voor heden
gemaeckt. Verbindende ten weder-
sijden tot nacominge van al 't gunt
voors[creven] staet hare personen ende
goederen tot bedwangh van allen
rechten en[de] rechteren. Versoeckende
voort aan mij notaris haerl[ieden] hier
off gelevert te werden een ofte meer
behoorl[ijcke] instrumenten in der
bester forme. Aldus gedaen in Amstelred[amme] ter
presentien en[de] ten overstaen van de
v[oor]sz[eyde] respective assistenten als
naeste bloetvrunden en[de] mede ald
getuygen hiertoe v[er]socht en[de] gebeden.

[getekend:
Nicolette Doudessem
Johan[nes] van Marcken
Jan J van der Vecht
A Davelaer
Marten Coddele
Roelof Codde
Jacob Codde
Adriaen Andriessen
Seger Cornelisz
Willem Franss de Leeuw
Elbert Roeloffs]

 

Geert Ouweneel zei op wo, 07/08/2020 - 08:20

In den name des Heeren; Amen. In den jare des zelfs
onses Heeren zestienhondert achtentwintich den dertichsten
Augusti, compareerden etc. de eersame Marten Codde
lakencoper, weduwenaer van zaliger Claesgen Hennings,
geassisteert met Roeloff ende Jacob Codde, zijn broeders,
Adriaen Andriesz, Seger Cornelisz ende Willem Fransz de
Leeuw, zijne swagers ende Elbert Roelofsz, zijne
oome ter eenre, ende d'eerbare Nicolette Doedessen,
weduwe wijlen Claes Andriesz zaliger, geassiteert met
Jan van Marcken ende Jan Jansz van der Vecht,
hare neefven ende Anthonis van Davelaer,
hare goede vrund, ter andere zijde, alle
wonachtich binnen deser stede, uytgeseyt die
voorn. van der Vecht, wonachtich tot Leyden,
verclaerende den voorsz. comparant hoe
zijluyden tot Godts eere ende heurluyder zielen zalicheyt
besloten hadden een Christelijck huwelijck aen te
gaen ende dat metten goederen ende op den conditien
hiernae volgende. In den eersten aengaende
de goederen bij de voorsz. toecomende conthoralen
tot ondertstant van desen huwelijcke inne te
brengen, verclaerden zijluyden deselve sulcx te
sijn als de specificatien ofte codicillen bij
henluyden dienaengaende gemaeckt onderge-
tekent ende die welcke onder het cachet
mijns notary, aen den principale instru-
menten hiervan te maecken gehecht
sullen werden, medebrengen sullen tot
welcken speciificatien zijluyden hen refererende
mits desen, houdende deselve specificatien
met allen den conditien daerinne uytgedruckt
van sodanigen cracht ende waerde alsoff
deselve van woorde tot woorde hierinne
geschreven ware. Ende sijn conditien
dat die voorsz, respective innegebrachte
goederen, als oock den goederen die yemant
van de conthoralen staende desen huwelijck
bij erffenis ofte donatie soude moghen
opkomen ofte aen te erfven altoos ende
in allen gevalle sowel bij sterven van de
voorsz. toecomende conthoralen, als bij overlijden van
hare kind of kinderen in dit huwelijck te
teelen, wededromme sullen gaen erfven,
succederen ende keeren aen de zijde ende bloede
van dengeenen bij wie die selve bij desen
innegebracht sijn, zonder
dat die langstlevende vader ofte
moeder eenichsins erffgename sal moghen
sijn van zijne ofte hare kind off kinderen
in dit huwelijck te teelen ofte eenige bezittingen
ofte andere portien uyt derselver goederen
sal mogen genieten, nietjegenstaende
enige wetten, placcaten ofte custuymen
ter contrarie, daervan zijluyden ten wedersijden
voorwetentlijck mits desen renuncierende. /
Ende sullen allen clederen, cleynodien
ende juwelen mede altoos gaen ende blijven
aen de zijde ende tot wiens lijve die
behoort hebben. Voorts winst ende verlies
staende huwelijck vallende, halff ende
halff, mitsgaders erffenis voor geen
winst gerekent. Ten lesten is noch
geconditioneert, dat een yder van de
conthoaraen sijne kinderen sal moeten
opvoeden ende eerlijck in costen ende
aencleven onderhouden volgens den
respective contracten met hare
respective voorkinderen voochden
gemaeckt. Verbindende ende ten weder-
sijden tot naecominge van al t'gunt
voorsz. staet, hare personen ende
goederen tot bedwangh van allen
rechten ende rechteren, versoeckende
voorts aen mij notaris haerluyder hier-
off gelevert te werden een ofte meer
behoorlijcke instrumenten in der
bester forme. Aldus gedaen in Amstelredam ter
presentie ende ten overstaen van de
voorsz. respective assistenten als
naeste bloetvrunden ende mede als
getuygen hiertoe versocht ende gebeden.
Nicolette Doudessen
Johan van Marcken
Jan J. vander Vecht
A. Davelaer
Marten Codde
Roelof Codde
Jacob Codde
Adriaen Andriessen
Seger Cornelisz
Willem Fransz de Leeuw
Elbert Roeloffsz

Jan T. zei op wo, 07/08/2020 - 19:29

Beste Rene en Geert, heel veel dank voor jullie snelle reactie!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.